#1850: Konsert-Biografen Alhambra

IQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQI 

. Konsert-Biografen å

ALHAMBRA-i

g Malmö Populäraste, Bästa och Absolut Tretligaste
tå BIO GRAF.
åQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Q ALAAAAAALAA
g 4 Storslaget :Iulprogranck f

4 meendeiäckande Vild-läst Bilder.

TTYTTYYTTTT
Onsdagen den 23 Deo-Tisdagen dell 29 Dec. 1914.

0bs.! "Ambrosio" - Film - "Ambrosio"

obs Q Hejdlöst Genomkomiskt!
.0 Oemotståndligt Skrattretamle!

-vw-vv-.--
Nmmmmmmmmm

Film

OC)

. i)
c)

QUUQQQQQ

QQC)

(Q,

 

 

 

 I rv:-

 

QQQQQQQQQQQQQQQQIQQQ

 

ll

B

Q
Q
Q
Q
Q
Q
G.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
(Q.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
G.
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q.
G,
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Obs! "Bison"

INDIANERNÅ OCH
NYBYGGARENS DOTTER

Nybyggaren John Adams har byggt sitt hus på gränsen av
indianterritoriet, där han lefver ett liv fullt af lycka tillsammans
med sin hustru och deras lilla dotter. - - - -

I allmänhet lefver han i god sämja med sina röda grannar,
men då han en dag har ställt upp en björnfälla, och en indian
finner grafven med björnen i och skjuter denne för att taga skin-
net, ser han att hans granne sätter hans vänskap på väl hårdt
prof. Han kommer tillstädes då indianen vill draga ästad med
skinnet, och dä den röde mannen icke vill återlämna sitt byte,
blir det en hetsig kamp, som slutar med att indianen drager det
kortaste strået. Hans kamrater finner honom afsvimmad, och då
han åter kommer till sans och berättat hvad som händt, blir hela
stammen enig om att hämnae sin kamrat. Medan allt detta pågår
ute i den stora skogen, händer det att John Adams hustru får
anmodan att komma bort till en farm i närheten, hvars ägares
hustru ligger mycket sjuk. Då allt är stilla och fredligt och då
hon snart vill vara tillbaka igen, tvekar hon icke i att
följa mannen och låta sin lilla dotter bli hemma för att passa
huset. Men då hon nu är gången, och den lilla flickan är allena,
öfverfaller indianerna huset. Hon får dock i tid öga på den svärm
af ryttare som nalkas, och beslutsamt klättrar hon ned för stången
till brunnen utanför och gömmer sig där. Då indianerna komma
och icke finnerl någon, plundra de och sätta eld pä hemmet och
draga sedan bort. Så. snart de komma ur synhåll, kryper barnet
upp igen, och det lyckas henne med ihärdigt arbete att bli herre
öfver elden.

IndianernaI har nu riktigt kommit i stridshumör. Ryktet om
rasande svärmar af röda krigare går som en löpeld öfver hela
distriktet, och alla familjer samlas med husgeråd och husdjur i "
det stora fortet, för att där söka skydd. -

En flock indianer får öga på Adams, som icke anar att dessa
äro på krigsstigen, och tar honom till fången. Han föres till lägret f
och dömes till döden. Efter oerhördt besvär och många spännande
situationer lyckas det honom emellertid att fly ut ur tältet, hvari
han blifvit satt i fångenskap, och kommer helskinnad ut ur indian-
lägret. Han tar vägen mot sitt hem, där han finner både hustrun
och barnet, som också oskadd har kommit tillbaka. Indianerna
tro dock att Adams flytt till fortet, hvarför de samlade draga dit
och storma fortet. Kampen slutar med att de med stora förluster
slås tillbaka och landet har åter för en tid fred.

"BisontG

Bär. i" 1"Str-torrt) "Öébiåiiiiiiilt-siiä-iinäiide i i

Indianbild från Vilda Västern
- i 2 Ani. -

oooooooooooooooooooo
0bs.! "Lubin" -Film -i- "Lubinf6

Fl I k i H. I. l 1
Han kom från Västern, och de unga flickorna från den lilla
byn trodde han var en hjälte. Alla deras vänner vände de förakt-
ligt ryggen, ty endast han var en man. När han berättade för dem
om sina äfventyr, hur han befriade en ung flicka och sköt ned alla
röfvarna som flugor, då mötte han tjugo förtjusta flickögon. Men
lyckan var endast kort, han skulle vidare, och efterlämnade tio
brustna hjärtan i den lilla byn. Men till all lycka för de unga
männen i byn kom en dag ett bref. Hjälten var en lögnare, han

har aldrig varit Cowboy, men kört en vattenvagn i New Orleans
och åter blomstrade kärleken i den lilla byn.

4 Utsi. Glänsande Amerikanskt tustspel!

VVVVVVVVVVVVVOVVVVVV
Uppträdande af

EMMMMMNMNMMMMMHNNMNMNNH E-L-E

zmmyzmw

wOOOOQAOOOOAOOOOGz
kVVVVVVVVVVVVVVVQg

Det 0mtyckta Genom roliga

 Kolillgkapellet "Myggan" 1

 

Förstklassig Musik!
Verklig Humor!
Stormande Lycka.
Fulla Hus.

c
:I
.m

 

m

Obs! Dessutom FIN FIN UHKESTEBMUSIK lill Bilderna!!!

 

 

 

QQQQQQQQQQQQQ

God Jul, àt Små och Stora

tillönskar
O
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Alhamhra-liirektionen.
Malmö, Tryckeri-AJB. Framtiden, 1914.

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
I
Q
Q

QQIQ

IQQ
IQQ

Information

Title:
Konsert-Biografen Alhambra
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain