#1848: Östra Biografen

0

å

Östra Förstadsq. 16 b - Malmö å
Föreställningar hvarje dag 6-11 em. O
Söndagar dessutom föreställningar kl. 1-5 em. 8

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX88383888
Program q

Arabiska=l=oIktypen

Denna bedårande vackra film visar oss intressanta vyer från de
olika arabstammarna. Varande af selnitisk härstamning utmärka de sig
alla af sin djärfva örnnäsa, en viljestark mun och mörka lysande ögon.
Kvinnorna hafva veka anletsdrag, blixtrande tänder, och vackra ögon.
Bildsköna äro äfven de unga judinnorna i Konstantine som förmäles re-
dan vid 14 års ålder och hvars ungdom är förbi vid 20 år.

 

Vitagraph. Lustspel. Vitagraph.

Ett frieri på världshafvet.

Damernas gunstling i hufvudrollen MAURICE COSTELLO.

Nu eller aldrig skall det bli af, har Jack föresatt sig. Och tillfäl-
let synes lämpligt här ute på oceanen med den dyrkade Marion bestån-
digt inom räckhåll. Men ödet är honom mer än ogunstigt tills han i
förtviflan störtar fram till henne just då ångaren når hamn och så ändt-
ligen får det efterlängtade jaordet.

Amerikansk humor. i

 

GAUMONT. Senaste Nyhet. GAUMONT.
HELTIMMES DRAMA

i två akter och ett stort antal tablåer.

l atgrundens djup

eller -

Den oskyldiga straffången.

Som en skiltvakt för det mäktiga fängelset St. Roucas reser sig
fängelsetornet mot himmeln. Kommendanten för detsamma har under
tidernas lopp blifvit en tyst och inbunden natur, fullständigt afskild från
den öfriga världen, som han här lefver tillsammans med sin mor och
sin hustru. Deras enda omväxling är ankomsten af en ny fånge.

 

 

 

 

 

En afton då stillheten blott afbrytes af vågornas skvalp mot fäng-
elsemurarna, anländer så en ny fånge, Kommendanten sitter just och
spisar middag tillsammans med sin familj, då fångvaktarna aflämna den
nyankomnes papper. Kommendanten kastar ett flyktigt ögonkast på
papperet, men blifver så i hast intresserad, Ar det verkligen möjligt
att hans ungdomsvän föres till honom som fånge. Hastigt begifver han
sig ut till den nykomne; på hans uppmaning aflägsnar sig nu soldat-arna
och de båda vännerna få tillfälle hjärtligt omfamna hvarandra. Fångms I
ögon lysa vid den möjliga utsikten af en lindring i sitt fängelsestraff.
som han väntar sig genom vännens härvaro. Kommendanten själf för
honom till fängelsetornet.

Nu begynner en ny tid i kommendantens hem. Den nykomne fån-
gen, Greve de Frieres tillbringar hvarje afton några timmar i familjen.
Man musicerar, sjunger och dryftar om de gemensamma gamla minnena.
Men snart börjar kommendantens moder märka att hennes sonhustru allt
mer och mer sluter sig till den nya fången och hennes misstankar blif-
va styrkta, då hon en dag öfverraskar dem i en tete a tete under inöv-
andet af en ny sång. Afven mannen tycker sig märka att hustrun för-
summar honom för andra intressen, och han meddelar sig häruti med
sin mor. Hon omtalar nu sin upptäckt, men mannen vill icke tro henne.

 

li akten.

I afgrundens djup

eller

I Den oskyldige straifången.

En dag när hon så åter öfverraskar de båda tillkallar hon sonen
och denne blifver fullständigt lamslagen vid denna upptäckt. Hans enda
tanke är hämnd på den man som så missbrukat hans gästfrihet och
vänskap.

En dag ankommer det åter en skrifvelse till kommendanten, men
denna gång medföljer ingen ny fånge. Det är istället meddelande om
Grefvens omedelbara frigifvande, då det är fullständigt bevisat att han
är oskyldig. Men kommendanten undanhåller honom papperet för att
hämnas. Han inlägger istället i hans cell en fil och ett rep, och som
grefven tror att hans vänner vilja honom väl och förstå deras mening
börjar han genast gripa sig verket an med att fila af gallerna för fönst-
ret och med tillhjälp af repet börjar han så nedstigandet.

Kommen halfvägs märker han att repet är för kort. Han gör för--
tviflade ansträngningar för att kunna klättra upp igen, men hans kraf-
ter räcka inte till, och han störtar ned i afgrunden. Nästa dag vaknar
han ur sin bedöfning och märker att han endast ådragit sig några lind-
riga skråmor i fallet. Han skyndar sig nu iväg mot friheten.

Kommendanten som emellertid glädes öfver sin hämnd visar nu
frun skrifvelsen. Glad öfver Grefvens frihet ilar hon till hans cell, fin-
ner den tom och ser det korta repet och förstår nu först mannens hån-
fulla leende vid öfvelämnandet af skrifvelsen.

En tid därefter ankommer så ett bref från Grefven. Han förklarar
allt, att han och icke hustrun har skulden. Kommendanten inser nu
också att möjligen äfven han med sittmifibundna väsen kan hafva skuld
i det skedda och mellan de båda åkarna kommer nu försoning till
stånd och de lefva i den bästa förståelse.

Ett drama fullt af gripande scener och spännande situationer.

 

En himmelstård i paraply.
Oemotståndligt roligt.

Grosshandlare Nunnes sista kund står i begrepp att gå utan att re-
flektera på firmans utsökta varor trots hr Nunnes utomordentliga öfver-
talningstalanger. Då kommer den räddande ängeln i form af-en extra
himmelsfärd i paraply och ett hus som störtar in.

 

 

 

 

 

 

   

m Pris 5 öre. ,
csNinALTRYCni-:ninr - MALMÖ. -

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain