#1846: Östra Biografen

östra Försmdsg. 16 b - Menmowa

Föreställningar hvarje dag 6-11 ern.
Söndagar dessutom föreställningar kl. 1-5 em.

XXXXXXWWWXXXXXXX

Program

t tminntilrtn Ilalian.

En härlig tur längs den för sin naturskönhet
berömda Como-sjöns stränder (Norra Italien).

Den nya hatten.

Ett öfverdådigt roande lustspel.

 

 

Storslagen expressnyhet.
Senaste stora krigs- och kärlekdrama utgifvet af

The Trans-AtlanticsFilm 81 Co.

 

Spännande krigs- och kärleksdrama i 2 akter.

lzsta afdelningen.

Ensam vandrar den gamla veteranen, ingen vill höra ho-
nom och ändock har han en gång som en fosterlandets son
ljutit sitt blod för detsamma. I

Glada barnaskratt nå hans öron, ett pary oskyldiga by-
tingar kommer vägen fram, för dem är hela lifvet en lek.

Den gamle ser dem. I hans ögon lyser ett par tårar.
Han tänker på sin egen ungdom och minnes hur gärna man
då Ville höra berättelser lfrån krigets dagar.

Han börjar tala med dem och barnens nye farbror blir
snart omtyckt.

, - Kan inte farbror berätta någon historia för oss, ber
den ene. Och han börjar  . . .

Det var en gång. .. .

Krigets åskor uppfyller slagfältet, bland åskornas dunder
går fosterlandets söner att offra lif den bygd som är kär.

Vi voro två bröder, vi älskade hvarandra men högre än

v ...vårt eget lif älskade vi henne, bygdens ros, all den manliga
ungdomens längtan. Hon var som en solig vårmorgon, när
hon skrattade, skrattade äfven vi och när hennesV ögon skym-
des med tårar, då kände äfven. vi oss sorgsna.

Så kom allarmsignalen 

Fosterlandet stod i fara, alla måste ut och min broder
och jag blefvo sända till fronten. Glad gick jag att offra mitt
liv, men min broder som tänkte på henne, ville ej offra sitt lif..

2:dra afdelningen.

Striden brann. Kulorna hveno kring trupperna, vår löjt-
nant skrek framåt mot kulor och död...

Utan att jag visste hur det gick till var jag framme vid
fiendens trupper, högg och stack rundt omkring mig och plöts-

- ligt kände jag att jag bar en fana på armen.

Glad svängde jag min trofé, då kände jag plötsligt en
stråle flamma inom mig9 jag förstod att jag var sårad. Och
mitt i min seger sjönk jag ned, men öfver mig böjde sig min
broder och tog min fana. Vid grafvens rand bestals jag af
min egen broder.. .

Det var natt på slagfältet. Jag vaknade upp, rundt om-
kring mig lägo döda vänner och fiender, kalla och stela. Nu
flammade inga röda åskor vid horisonten, nu var allt stilla.
Döden härskade.

Och jag släpade mig hem. Efter många öden var jag
åter framme, och där mötte mig sorgebudet.

Min broder hade förvärfvat sig den ära jag vann på slag-
fältet, innan kulan gjorde slut på segern. Och han var den
firade, alla trodde jag var död. Och den brud jag en gång
drömt att få hemföra var hans.

Då slocknade allt inom mig, jag hade ej hjärta att krossa
deras lycka. Ensam och dyster drog jag bort. "

Så slutade den gamle sin berättelse. llStackars farbrorll
hviskade den minsta af de små, men han förstod ju så föga
af allt. I

Den gamle är ensam. För första gången har han fått
lätta sitt hjärta. Ett par unga telningar af hans land hade
visat att de dock höll sin farbror som en hjälte.

.En film som i spänning och storslagenhet söker sin like.

Absolut enastående ib sitt slag.

. tum ritstrnshn enl.

Mycket skrattretande.

 

Senaste nyhet från Paris.

 

August visste rakt inte hvad han skulle taga sig till, och
så bröt kriget ut och gifvetvis måste han då blifva krigskor-
respondent. Och han fullföljde sitt uppdrag med vanlig kläm
och ifver och slutligen var det han som förde de båda gene-
ralerna samman.

Emellertid fick han utstå en förfärlig massa farliga äfven-
tyr - men kom dock helskinnad tillbaka från affären och fick
iden tidning, vid hvilken han knutits under krigets dagar,
mottaga sin furstliga belöning för sin bedrift.

Alla måste skratta.

 

 

 

--.-...m Pris 5 ere. II:-

 

 

OENTRALTRYCKERIET - MALMÖ.

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain