#1844: Östra Biografen

i in liuuralen

Östra Förstadsg. 16 b - Malmö4

FöreställningarÅ hvarje dag 6 -ll em. -
Söndagar dessutom föreställningar kl. l-5 em.

U Program 

Hin Iiuulvillnn.

Skieklighet, list och framförallt tålamod äro egenskaper
för dem, som ingående vill studera fåglarnas lif. ASkieklighe-
ten loch listen sitta nog många inne med, men det är tålamo-
det, som så ofta fattas, hvarför högst få människor kunna
berömma sig af att på nära håll ha tagit den bevingade-värl-
den i skärskådande. Tack vare kinematogratiens hjälp få vi
här utan det ringaste besvär den ena lilla intima fågelscenen
efter den andra upprullad för oss på den hvita duken. Det.
är törnskatan, hackspetten, bärfågeln, kråkan, korpen m. fl.
fåglar. som utgöra föremålen för vårt lifliga intresse.

Pathé-Journalen.

Quebec (Canada). .
De omkomna från Empress of Ireland begrafvas. Kap-
ten Kendall var närvarande vid begrainingen. -
Paris.
Baron Rotschilds Sadanaple vann grand-prix. President
Poincaré åsåg kapplöpningen. -
Paris.
John Bulls boy. En boxning om världsmästerskapet kom-
mer att äga rum mellan Young Ahearn och Carpentier-
Gunbout Smith- i
Parisermoder.
Aftonklädningar från Grandjean. Hårklädslar från Decoux-
England (Carr Bridge).
Under ett häftigt oväder störtade en järnvägsbrygga till-
samman, hvarvid 7 personer dödades.
Paris.
Negerboxaren Johnson behåller världsmästerskapet genom
att slå amerikanaren Frank Moran.
Frankrike (Fontainebleu).
Motorcykeltäfiingeu i Fontainebleau om grand-prix för
Frankrike. " .
Tyskland (Hiiningen).
Kanalen mellan Rhone och Rhen utvidgas. Stränderna
sprängas med dynamit.

Quinsy (U. S. A.).
Oceanångaren "tAtlantict6 går af stapeln.

Paris.
uDen humoristiska veckan" af karikatyrtecknaien Geor-
ges Gros. Hvad jag såg vid täflingen om grand-prix.
Ryssland (Iourietf).
Vid 95zte regementets jubileumsfest utförde soldaterna
fantasiöfningar.
De franska trupperna intaga Tazza. Efter generalerna
Gourand och Baumgartens intåg i Tazza, kan Marocko
ändtligen betraktas som eröfrad af fransmännen.

Marockos guvernör general Lyautey, håller sitt intågi
staden.

munkarna la ameslil.

Vårflyttningen då lapparnek flytta in på norskt område.

Renarna beta hafstång och dricka hafsvatten-

innan renarna siäppas in på respektive öar, räknas de.

Sammanräkningen.

vaerfarten öfver fjordarna.

Hela flocken föijer renen, som fastbunden vid båten fö-
res öfver, medan .lappen ringer på en klocka.

På hösten, då iapparna återvändt till Sverige, skiljas re-
narna åt.

Renkorna mjöikas en kort tid hvarje höst-

Lappfamilj.

interiör från en lappkåta.

lll erna; nlu.

Enastående akrobatnummer.

Il4 ll illillill t lllltlllllillil.

Amerikanskt Iustspel.

 

 

 

 

Denna urkomiska komedi handlar om ett nygift par, som
på bröllopsaftonen bli utsatta för en mindre behaglig mystifi-
kation. Brudgummen är mycket närsynt, och beröfvad sin
pincenez ser han ingenting. Hans vänner gömma undan pin-
cenezen för honom, och ersätta bruden med en negress, Och
ej förrän de befinna sig ombord på den båt, med hvilken de 1
skola töretaga sin bröllopsresa, märker brudgummen miss-
taget.

Under tiden har bruden märkt, att mannen gifvit sig iväg
utan henne. I bil skyndar hon efter och ej förrän på öppna
hafvet hinner hon upp sin man.V Lyckligt och väl befriade
från den grinande negressen, vagga de nu fram på de blånan-
de höljorna sin smekmånad tillmötes.

-é- .mm Pris 5 öre. LH"-

CENIRALTRYCKERIET - MALMÖ.

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain