#1842: Östra Biografen

0000000000:

 

 

 

Östra Förstadsg. 16 b - Malmö

Föreställningar hvarje dag 6-11 em.
Söndagar dessutom föreställningar kl. l-5 em.

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI
IEEOgmarn.

Monopolserie.

 Drottningens
smycke.

Spännande heltimmasdrama i 3 akter.

Liksom spindeln spinner sina nät, spinner Krosmy, den baksluge
diplomaten i sitt våld Tauraniens härskare Manfred. Denne litar på sin
minister och utan att han förstår det, är det egentligen denne som är
den regerande i staten.

Men Manfred längtar efter en makaI och en dag friar han till den
unga och vackra grannfurstinnan Sylvia och får ja. Med stor pomp och
ståt firas bröllopet.

Men Sylvia finner snart hur det är med hennes make, att han
står under ministerns ledband och hon beslutar att för alltid göra slut
på dennes välde. Allt mer blandar hon sig in i statsangelägenheterna
och snart finnes ingen sak som hon ej känner till och ger sitt med-
gifvande. Hvad hon också sagt, det går igenom ty hur stor makt än
ministern än har öfver sin furste, större är furstinnans makt. I

Det är stor bal i slottet. Bland andra gäster äro anmälda den ståt-
lige prins Alexi, Sylvias barndomsvän. De båda unga äro mycket glada
öfver att återse hvarandra och ute i trädgården träffas de på kvällen.

Där ber han henne om ett litet smycke, som döljer hennes bild-
Och vid minnet af alla deras lekar i barndomen och deras stora, varma
kärlek för hvarandra ger hon honom det begärda.

Men i skuggan står den lömske Krosmy och hör hvarje ord som
växlas mellan de unga. Ändtligen hade han fått tillfälle att hämnas,
ändtligen skulle han afslöja drottningen och få hennes makt ofver fursten
krossad. 1

Han skyndar till Manfred och förtäljer honom att en konspiration

är ingången mot. honom och bland Vandra skulle däri deltaga hans egen

 

Monopolserie.

       

I maka. Som ett tecken på att hon var medlem i sammansvärjningen

hade hon gifvit bort sitt smycke till en af deltagarna. Han visste ju
att prinsen var rest och således kunde han lugnt draga fram detta
smycke som bevis.

Konungen är uppbrakt, men han vill ej helt tro på ministerns för-
säkran, dock för att vara riktigt säker beslutar han, att drottningen
dagen därpå skulle på balen bära det smycke som skulle Vara bortläm-
nat. Hade hon det ej, ja, då var beskyllningen sanning, bar hon det,
då visste ministern efter en blick i härskarens ögon, att ingen nåd vore
att förvänta.

Drottningen blir förtviflad, då hon får höra konungens beslut, men
en af hennes hofdamer blir den som hjälper henne. Denna har en
fästman, Roberto, som är flygare och med dennes tillhjälp skulle man
nog i tid kunna nå prins Alexis land och återfå smycket.

"Balen skall äga rum kl. 11 i morgon afton, var tillbaka till dess",
ljuda drottningens ådgestfulla ord, och flygaren lofvar att göra sitt bästa.

Snart flyger han som en pil mot öster, men ministerns folk skyn-
dar att underrätta denne om hvad som händt. Ursinnig beslutar han
att bevaka alla platser vid flygarens återkomst. På detta befordrings-
sätt hade han ej tänkt. . ,

Men med rasande fart går flygarens färd mot öster, och snart har
han nått prinsens land och fått smycket utlevereradt. När Alexi hör att
hans ungdomsvän är i fara, tvekar han ej en minut, och snart styr fly-
garen åter mot hemlandet.

Allt närmare och närmare kommer han, snart ser han gränsen som
en strimma i fjärran, men han anar att ministerns folk är på vakt och
att ministern fått underrättelse att han är på återväg och snart skulle
passera gränsen.

Och bensin börjar tryta, flygaren måste gå ned, men han är ej
långt aflägsen från residensstaden och skulle nog hinna fram. Då när
han stigit ned är ministerns folk framme och då han kommer tillbaka
med bensin, står maskinen i full låga. Kampen har börjat.

Han lyckas undkomma, men på samma tåg som han befinner sig,
är äfven ministerns folk och man kastar honom af tåget, sedan man
ryckt ifrån honom det skrin, i hvilket smycket varit förvarat. Varit, ty
han har tagit det därifrån och bar det på sig själf.

Och då förföljarna få se, att smycket är borta, är jakten åter i full
gång. Flera gånger är han nära att blifva gripen, men genom en lyck-
lig slump lyckas han i sista stund undkomma och nå slottet. I

Men då han närmar sig detsamma serv han att klockan är tolf. Se-
gern var således förgäfves och förtviflad vill han vända om. Då ser han
ljus i drottningens rum. Hvad har händt, hvarför har hon ej begifvit
sig till balen? Då. slår honom en ingifvelse. Han hade ej tänkt på,
att den österländska tiden ej stämde med den europeiska och glad skyn-
dar han upp.

Hastigt tar drottningen smycket på sig och skyndar ned i balsalen.

Där står Krosmy leende för sig själf, nu ändtligen skulle han lyc-
kas krossa den stolta drottningen. Menwplötsligt rycker han till, drott-
ningen inträder och bär det omtalta smycket på sig. Strålande glad
skyndar konungen mot henne och den blick, som träffar ministern, tyder

I på, att hans dödsdom är beseglad.

Men dagen därpå får flygaren sin belöning, en furstlig belöning
och hans lycka är gjord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALTRYCKERIET - MALMÖ"

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain