#1839: Östra Biografen

O
s
å
l

OOOOOOOOOOOOO

 

 

 

  
  

llil I I I

Ostra Förstadsq. 16 b - Malmö
föreställningar hvarje dag 6-11 em.
Söndagar dessutom föreställningar kl. l-5 em.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Program

Lif-fulla bilder från den nordiska vinterspor-
tens metropol. - När sportsäsongen är inne.

En färd genom det ryska
Turkestan.

Turkestan är en skådeplats för flera tattarfolks verksamhet. Största
delen af landet i norr och nordväst utgöres af öknar och magra stepper,
endast genomflutna af två floder. Klimatet är kontinentalt med stor
skillnad mellan sommarens värme och vintrarnas köld. I dalarna odlas
på bevattnade ställen, ris, korn och sockerrör.

Vi göra en utflykt i Ryska Turkestan och begifva oss först till
Kokand. Gatorna äro här mycket intressanta, hafva intet spår af den
europeiska civilisationen öfver sig, utan äro fullkomligt typiska rysk-
asiatiska gator. I Samarkand fängslas vi af det brokiga torglifvet och
komma här i tillfälle att få se musselmän.

I Sarte få vi göra bekantskap med männen som sittande framför
husen dricka sitt the och låta rökpipan gå sin rond. Hvar och en af
dem äger att taga sig hvar sin mun full med rök och så fortsätter pipan

sin rond laget rundt.

Drama från Vitagraph i 2 akter.

Bankir Ferris är i grund och botten en hjärtegod människa, men
han har ett -stort fel, han är häftig och lättretad och under dessa stun-
der begår han handlingar, som han sedan mången gång får ångra.

Hans sekreterare Steele är typen för en plikttrogen och energisk
tjänsteman och bankiren litar fullt och fast på sin underordnade.

Men stackars Steele är ej lycklig. I hans hem härskar sjukdom,
hans hustru har tidigt böjts på sjukhädden och förgäfves har han sökt
många läkare. Ingen kan hjälpa.

En dag på kontoret lägger Ferris i distraktion åt sidan ett viktigt
dokument och han kan ej förklara för sig, hvart det tagit vägen. Miss-
tanken faller på Steele, men denne nekar. Uppbrakt häröfver afskedar
honom millionären utan vidare och förtviflad går Steele bort.

Han kunde ju ej våga omtala för sin hustru, att han ej har någon
plats, men hvarifrån skulle han nu få pengar till medicin och mat. Hvart
han kommer för att söka arbete, visas han bort, då det visar sig, att
han ej har några betyg. - .

Och slutligen får hans hustru reda på, att han ej har någon plats
och detta griper henne hårdt. Sjukdomen förvärras och en dag bäddas
hon ner där ute på den stilla kyrkogården. Stackars Steele.

Men i dennes hjärta växer hatet upp och spirar och finner näring.
Mörka tankar hvirfla i hans hjärna och han svär att hämnas alla de,
som bragt honom alla dessa orättfärdiga gärningar.

Med sin lilla flicka reser han bort för att i ett främmande land
söka slå sig fram.

Då en dag finner Ferris i sitt skrifbord det saknade dokumentet.
Steele var således oskyldig och gripen af samvetskval vill han genast
skynda till denne. Men förgäfves, Steele har rest bort, hvart, det visste
ingen. Men hans hustru var död, död i förtviflan öfver att fattigdom

   

 

 

   

-och nöd skulle möta dem.

Böjd vänder bankiren hem. Samvetets röst slår honom.

Femton år hafva förflutit. Långa sträfsamma år för Steele, men så
har han också lyckats slå sig fram till en framstående ställning. Han
är rik och nu lefver han endast för att hämnas den oförrätt han en
gång lidit. Och den stund skulle komma, då han med ett slag skulle
krossa sin stolte fiende. då han skulle triumfera. I hans hjärta skulle
då ej finnas plats för några vekare känslor. Nej, nej, hustruns död
skulle hämnas, man kastade bort honom som en hund en gång, nu var
det hans tur. t

Och i sin fädernestad träffar han på nytt bankiren. Denne igen-
känner honom ej. men Steele känner hur hjärtat bankar i hans bröst,
hur hatet sjuder, när han blir presenterad för den andre. aDen mäktige
stålkungen Mr Steele -Å Bankir Ferris.LG Förvånad ser bankiren på den
andre. hvilken märkvärdig blick fick han ej.

Och Ferris son träffar Steeles dotter och snart spinner kärleken sin
tråd mellan de båda unga. De äro ju båda rika, framtiden ligger lyck-
lig och jämn framför dem, på hvad skulle de väl behöfva vänta och
unge Ferris framställer till Steele sitt frieri, men får till sin förvåning
ett kort afslag,

Han skyndar till sin far, kanske han genom denne kunde få ett
annat svar och denne skyndar att uppsöka Steele.

Än en gång stå de båda mot hvarandra. Steele en smula grå,
men med hjärtat järnhårdt i sitt. bröst. Hväsande komma orden: "Minns
-Ni den man, som Ni en gång på blotta misstanken körde bort och gjorde
brödlös, och hvilkens hustru fick dö där,hemma af sorg och nöd. Se
noga, han står framför Eder och han skall veta att nämnas. Ingen nåd,
intet förbarmande, förrän hämnden är fullbordadi1 och Ni tigger mig om
nåd."

Stum böjer bankiren sitt hufvud. Han förstår, att hanidenne man
har en dödsfiende, som aldrig skulle sluta att förfölja honom.

Det är så märkvärdig rörelse på börsen. Den bank, som Ferris
leder, och som alltid statt som fullt solid, har börjat vackla. Papperen
sjunka alltjämt och Ferris anar, hvem han har att tacka detta för. Döds-
fienden har börjat sitt arbete.

Och i sitt hem sitter Steele med ett grymt småleende spelande på
sina läppar. Förgäfves ser-han framför sig skriftens ord: aFörlåtenidem
som förfölja Eder." Men nej, framför sig ser han sin hustrus ansikte,
hämnden skall fullföljas, ingen nåd-

Slutligen får denna känsla af mildhet öfverhand hos honom och
han beslutar skänka sin fiende nåd. V

Men det är för sent. Banken har redan fallit, papperen äro af noll
värde och för att undslippa se alla de tusenden som ruinerats därmed
och för att rädda sin egen ära, skjuter sig Ferris ett skott för pannan.

Utom sig af raseri vill Ferris son skynda till Steele, hvilken han
anar är gärningsmannen till bankensfallissemang. Men han kommer
för sent. .Döden har gjort ännu en skörd. Spänningen har brutit gamle
Steeles krafter, det forna hårda draget af bitterhet har svunnit bort för
ett mildare uttryck, han är vacker i döden.

Och vid faderns lik står den unga flickan gråtande. Då kommer
han och han smyger sig tätt intill honom: Hämndens känslor ha svun-
nit och lämnat rum för framtidens ljusa lycka.

Polisstationens skräck

eller

Ett obehagligt uppvaknande från ljufva
sommardrömmar.

Gladis skall naturligtvis som alla andra fina herrar ut på badsejour
och ban träffar naturligtvis en hel del förberedelser för det blifvande
sommarnöjet.

Han begynner sin färd i ett badkar och i det drömmer han sina
ljufva sommardrömmar, liksom han i badkaret blir utsatt för alla natu-
rens och människornas vidrigheler.

Slutligen blandar sig ordningens upprätthållare såsom varande den
som måste hålla på ordning och skick i saken och vännen Gladis blir
förd till polisstationen. där han emellertid väcker formlig sensation. Och
på polisstationen blötes naturligtvis vederbörande åtskilligt ned och vän-
nen Gladis blir den som belåten med sin dag lämnar platsen efter en
härlig sommarresa.

En bild som gör en glad för en hel afton.

 

O
O
0
0
O

OOOOOOOOOOOOOOOOO

 

 

 

 

 

I Pris 5 öre, 

 

 

 

CENTRALTRYCKERIET - MALMO.

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain