#1838: Östra Biografen

tslra tiuuralen

Östra Förstadsg. 16 b - Malmö

Föreställningar hvarje dag 6-11 em.
Söndagar dessutom föreställningar kl. 1-5 em.

8888888m888m888888m8x8

Program 1

flllllllll lilltll

- lulkms tum .  

Den gamle jägmästarens dotter har vuxit upp i det fria, naturen
har blifvit kär för detta naturbarn och dag ut och dag in höres hennes x
friska skratt i gläntorna i skogen i närheten af jägmästareboställel. i,

Då kommer han, hennes drömmars hjälte, furstesonen, som hon "
alltid så beundrat. En liten olyckshändelse föra de unga samman och
hon blir den som sköter honom efter hans fall från hästen.

Och länge dröjer ej förrän de båda unga finna att deras vänskap
förvandlat sig i kärlek. Furstesonen älskar folkets dotter och sommaren
blir för dem båda en ljus, solfager dröm. "

Men hur länge skulle väl detta få fortsätta?

Snart är fursten åter frisk och han skail taga afsked af den älska-
de. Officerare äro redan där för att följa sin furste till hans residens.

Men innan han reser vandrar han och flickan ännu en gång där
nere vid stranden - till lyckodrömmarnas solfagra sjö, som de kallat
den vid sina lekar. f

Där "kysser han henne för sista gången. Tungt är deras sinne,
hon känner instinktivt att den unge fursten nu för alltid skulle lämna .
henne. Men han är så trygg. Snart skulle han göra sig fri från alla 1
bestyrenrsnart, skgllemhan åter vara hos henne och än en gång skulle
de få drömma tillsammaäåsfåsynhädu Vi

Men framtiden . ..

U Ja, på den tänkte hvarken han eller hon.

.I Så reste han. Drömmen var slut. Vår lilla hjältinna var ensam
och hennes enda sällskap var nu endast de ljufva minnen hon hade från
sin korta lycka. .

Då når henne en dag ett bref. Det är från honom. I

Innan solen sjunkit den dagen skulle han vara hos henne, som han
längtade efter och som vunnit hans hjärta. i

Glad kläder hon sig som till fest och väntar på den älskade.

Men då, midt i deras lycka, kommer sorgebudet

"Fursten är död - Ni har att oförtöfvat begifva Eder till slottetu.
lyder det telegram, som når furstesonen.

Med tungt hjärta gifver han sin ordonnans order att begifva sig till
flickan och säga henne, hvad som. händt.

n Hon har emellertid väntat honom. Då synes en ryttare på vägen.
Ar det fursten. Nej, det är endast hans ordonnans och hon får del af
den underrättelsen, att han omöjligen kunde komma.

Slaget drabbar henne hårt. Ungdomskärlek finge nu för alltid jor-
das. Han hade ju plikter mot sitt land. Det förstod hon så väl.

Och han kommer till slottet. Hans faders rådgifvare emottaga honom.
Tyst tar han emot deras hyllning, men i hans hjärta är lilla skogsdot-
terns bild. 1

Och folkets och hans faders vilja är, att han äktar en furstedotter
och snart når underrättelscn till henne där borta i jägmästarebostället.

Hon fattar sitt beslut. Nu är ju ändå lifvet ödelagt. Hon går åter
till det kloster, i hvilket hon gått iskola och när kvällssolen sjunker nere
vid skogsbfynet, då förrättar hon vid vesperklockans ljud sin bön i ka-
pellet.

Det ljuder steg där. Hvem stör klostrets frid?

Då bugar sig prior-innan ödmjukt. Landets furste står framför
henne. Han har fått reda på, att hans ungdomskärlek blifvit kloster-
nunna och kommer nu för att bjuda henne ett sista farväl.

Iju är ju ändå allt slut, deras banor äro skilda.

An en gång stå de båda mot hvarandra. Fursten - och folkets
dotter mötas en sista gång.

v Så bugar hon sig djupt och han går bort. -

Hon går åter in i klostret för att i bön söka frid för sitt hjärta,
under det han som landets herre,I böjer sitt hufvud och går till den
brud, som folket bestämt åt honom. i

I klostret ligger en kvinna på knä. Det är den lilla skogsdottern,
som ber om kraft att bära sin tunga lott och ber om lycka för honom
NW där ute i världen. .

i Och vesperklockorna ringa öfver grusade förhoppningar.

in lilslarliu tilll ut
mnlurlvhl.

När svartsjukan är med i spelet.

Oerhördt roligt, briljant iscensatt.
I Pris s ere. IIIB

CENTRALTRYCKERIET - MALMO.

Information

Title:
Östra Biografen
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain