#1836: Svenska Folkbiografen

safe

 

Freställning av levande

 

r
i

W.

kx
.Rp
i.xx
.x
sig?

(från Eskilstuna)

anländer hit och giuer

 

 

 

mule.

is fa avdelningen.

is bekymmer.

.- r .Maritim

L.fi;.rf-"1:Parrikanska armen

rnstrnkiiva och högst intressania militärbilder

från Amerika.

Även republiken Mexiko i Nordamerikas sydligaste del har sin armé,

dagen den

kl.

 

 

2 efter-ett i alla förstklassig! och storslagetl

ganska aktningsvärd i styrka för övrigt.

Vi se en del av densamma un-

PROGRAIVI: A f

5. "Pappersaxrtisterna".

 

 

Tranan-him.

med rivet papper.

6. Prins Wilhelm

s bröllo

 

Na 4urtrogna fotografier, tagna vid,er

der en större manöver, vi se officerarne vid sina kikare och avständsbe-
dömningsinstrument, vi se artilleri avbröstat och under eldgivning, vi få.
vara med om en synnerligen intressant broslagning o. s.- v.

tia gheterna.  i, 

I - .n ...M . - in. n .W r liiite? i i . .sn-.p  .man ,..

En herre och dam i gustavianska dräkter utföra en del konstnummr

 

1. Soldaterna marschera genom  l"lllälttelef-:ui i-karnlk.m i .I "i J.

gatorna. 9. Artilleriet springer fram.
- 2. Kompani efter kompani para- 10. Halt!

dera. 11. Kanonerna dundra.

3. Cowboy till häst. 12. En fältkanon pä nära häll.

11. Armén i fält. I 13. Där granaterna splittras.

5. Högsta befäletii auto. 14. Hur en bro bygges i fält.

6. Frän högkvarteret. 15. Kavalleriet passerar över bron.

7. I post.

4"639939939

 
 

eeeeeeeeeeeeseeeeee

 

ler icke din hustru.

rivalen.

En gäng när bröderna tillsammans varit ute på. stengets-
jakt, söker den försmädde skära av tåget, med vilket brodern
håller sig fast över en avgrund, och hindras från sin avsikt en-
dast genom Hickans mellankomst, men den olyckliga kvinnan
mäste köpa sin älskades l-iv mot löftet att avstå. fränVy sin kärlek

till honom.

Hon håller också. ord, men hellre än hon gifter sig med
den, hon anser som brodermördare, beslutar hon söka döden och
skriver för den skull några ord till honom, som avtvungit henne
det hemska löftet och förbittrat hela hennes liv.
brottslingens samvete; han lyckas komma tids nog att rädda hen-
nes liv och återge henne löftet, varpå hon äter vid sin älskades
trofasta hjärta kan le mot livet och lyckan.

veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeef
musen

Farväl!

Qaaåäaaäååääåeaaåaaaäaag
3. Brödernas svartsjuka

Konstfilm! Nyhet!

Jag har svurit att icke tillhöra din bror, men jag blir hel-
Jag gär att dö.

Två bröder levde i fred. En ung flicka uppträder på. skåde-
platsen, och som hon föredrar den ene av dem, känner den
andre en vild svartsjuka växa upp i sitt hjärta mot den lycklige

5343

Q

Då. vaknar

GGQåQGGGSQGQQGQQGQG

  

2:dra avdelningen.

Genom brittiska Nord-Borneo.

4.
- lnfödingarnas framsteg från barbarism till in-
dustriell verksamhet.

1. Borneo,järnvägensutsträckning l I8. Första mötet emellan svarta

2. Panorama längs Padalfloden. och vita.

3. Padalidodens forsar. 9. Infödingar i pampasgräset.

4:. Mangofrukten. 10. Borneos trupper på marsch.

5. Kinematograferingsexpeditio- 11. Fångar under bevakning. -
nen med infödingar som Ur fängelselivet.
bärare genomträngande 12. Fällandet av en sagopalm. ,
djungeln. , 13. Styckandet av palmträ och

ö. Arbete i magnesiumbergen. forsling av detsamma.

7. Tappning av kautschukträdet. 14. Tobak.

 

ä-

 

 

! U
sr
-r

musik.

:dje avdelnidgen.

7. Logo Maggiore. 

Storslagen naturbild från det soliga Italien

y.areeeeeeeeeeee:se:zaeeeosàeeee:arerzzreeäj

.. Den förtrollade prinsen.

Storslsget sagospel i flera avdelningar.
Fint ooh konstnärligt handkolorerat.

En köpman mäste ut på. en längre resa. Han tar avsked
av sina tre döttrar och beger sig i väg, endast åtföljd av en
tjänare.Y De genomresa nu en stor park, där de härligaste blom-
mor och rosenrabatter finnas. Berusad av den härliga doften,
bryter han av en blomma åt sig. Men, o ve, framför honom
visar sig ett hemskt djur, vilket räcker honom en skrichenlse.,
lydande: "Du har stulit från mig en ros, detta mäste ulf?
ditt liv få. plikta för, men jag vill rädda ditt hv, om du ge
mig en av dina döttrar". I

Förtvivlad beger sig köpmannen hem igen och Iomtalar
detta för sina döttrar, vilka förtvivlade rygga tillbaka .vid dessa
faderns ord och ingen av dem vill offra sig. Till slut utbrister
den yngsta, att hon offrar sig, och med smärta är det som fadern
lämnar henne. Hon beger sig dit och möter det hemska djuret, I
som vill ta emot henne med smekningar. Hon stöter detveunel-r4
lertid tillbaka från sig, och med smärta lämnar det henne och
beger sig in i sin underjordiska håla, där det insomnarz

Flickan har emellertid fattat medlidande medsdjuret och
följer efter in i 5hälaii, där hon bjuder det att, dricka samt av
medlidande kysser en av dess tassar. I sammau ögonblick .ar
prinsens förtrollning löst och framför henne star enibi-ldskon
prins, vilken med glädje och tacksamhet sluter henne 1 sina ar-
mar. Han för henne in i ett härligt slott, där bud sändes efter
hennes fader och systrar, vilka med glädje äterse systern och
förebrä varandra, att de ej själva haft samma mod.

IåQQQGQQGGGGC

x

x

eeseeeoesf

l

GQQQQGGQQGGGQQQGäGGGGQGGQGGG

    

IG

reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,

En genomrolig, komisk bild.

OBS.! Maskineri och iilms fran Pathes världsberömda biograletablissement iParis.

w Uian konkurrens!ql S enasfe nyheter! W

Entré: 35 öre för äldre, 25 öre för barn.

 

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1909.

1

  

9. Sportmannen på kulan:

i

Vör-dsarnt Svenska Folkbiografen. .

Information

Title:
Svenska Folkbiografen
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain