#1833_1: Biografteatern, Kjeflinge_1

Biografteatern, Kjellinge.

PROGRAM:

Lördagen den 8 och Söndagen den 9 Februari.

Revy öfver Veckans Nyheter.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklig-
hetskinematograiier från olika delar af Världen.

Från det oroliga hörnet
Montenegro.

Härlig naturbild.

Det är ett litet förtjusande land, långt borta på den
oroliga halfön. Invånaren älskar sitt land, och ej un-
derligt förresten. Som en saga ter sig detta med berg
och dalar om hvartannat, och som en liten by reser
sig deras stolthet, hufvudstadon Cettinje med dess ka-
serner för trupperna, slott och residens.

En liten fläck af världen med solglans och sommar,
där maleriget rasar som värst.

KAMPEN OM EN BRUD

eller
Den nya blixtmotorn.
Spännande kärlekshistoria.
I HUFVUDPERSONERNAS ROLLER:

Mary Fullgr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. MillionärsdottGK-n
Miriam Nesbitt ------------------------------- l- Hennes moder
Darvin Kay-1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Uppfinnarle
Marc, M0, Derlnott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Häng rival

Gerald Weston, den unge uppfinnaren, är i stor
spänning öfver sin motors framgång. Han har nyligen
från en större maskinfirma erhållit ett smickrande an-
bud, att om hans motor skulle visa sin öfverlägsenhet,
skulle han för patentet erhålla 75,000 dollars, och
skulle han lyckas vore han ju rik, då skulle intet hin-
der möta för honom att få sin hjärtans kär, den Vackra
millionärsdottern.

 

 

Denna har emellertid en af modern gynnad friare,
som funderar ut en ful plan för att Vinna täflingen
och slå sin hatade rival ur brädot. Men planen miss-
lyckas. Visserligen blir uppiinnarcn ej själf i tillfälle
att sköta sin båt, mon den unga flickan visar hvad
kärlek kan åstadkomma.

Tåflingen är inne, stränderna äro kantade af åskå-
dare och spänningen är kolossal. Startskottet går och
med full fart rusa båtarne åstad. I början blir We-
stons båt efter, men så småningom arbetar den sig
fram, inkommer som öfverlägsen segrare. På stranden
har Weston följt sin fästmös djärfva färd till framgång
och seger. Hans hjärta fylles med glädje, hans båt
har ju Vunnit, och nu finnes intet hinder längre. Full
af jublande lycka sluter han flickan till sitt bröst, och
trygg, men blek efter spänningen trycker hon sig in-
till honom.

Petter som dygdens
försvarare.

Komisk scen af HUGIN. Speladt af PRINCE.

Petter har förgapat sig i en kvinnlig granne, hvil-
ken han kurtiserar från balkongen. Emellertid måste
den sköna sin plikt likmätigt ut i staden, och hon
blir då observerad af en gammal kärlekskrank baron,
som visar sig åtskilligt efterhångsen. Men Petter Va-
kar öfver den i fara stadda dygden på ett så effektin
sätt, att baronen finner lämpligast att draga sig ur
det misslyckade spelet.

Särskildt scenen på restauranten, då Petter med
humorns Vapen fullständigt nedgör rivalen, är dråplig i
och skall senteras af alla skåmtets vänner.

Humoresk.

 

 

 

Programet tryckt ä Oscar Lundborgs Tr., Karlshamn 1313

Information

Title:
Biografteatern, Kjeflinge_1
Printed year:
1913
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages