#1831: Kjeflinge Biograf-Teater

Fredageu denö och Lördagen den TOktober
I j, 7,10., 8,10,r9l,10(e. in. 1 1 1
:if söndagen: den s en.rr1.is,1o, e;,10,;v,1e,- 8,10, 9,10 e. m.
Till hvarje tags första iiirsvisning nga vara .tillträde mot in öre.

   

 

 

i

m 
Denna färd,1 som genom en :kuperad terräng, omväxlande med höga. bergth djupa
dalar, , genom :hänför-ande trakter talrika betesmark-orkerbjuder oss de mest pittoreska
scener ur lifvet på landet.- w i I I i - V Å " " i i " i

. Vli.L l-lr I 1 , V l
IH NNI:IWIII ILgill-I:=HIIHIIIII.Iglggsgigliäåallggåialll-IIIIIIIIII
I EI! III-I I 11.III- lNyh-IIIB... I N I! I. W IIIIIIIIIIIIII

  

.Efter ThérmlrileA kaniti-fefnr-1 berömda-ramar. laceneättniiig af Theo .Bergeret

-1 . 1 b - I.

Uppträdande: Miss Californa. . . . . . Mu-mien i v I:

Hr? Paul Franck . . . . . . . . . . . Lord Evendale :I

rf i V - Hr Joubé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Farao i , .I

Herr Théo Bergerat, som på ett fyndigt sätt Poeri, utan varskärlek hon ej kan leva. Emmeller- I.
vetat att i denna scen återuppliva Théophile GX t-J tidviförråder Moses, Israeliternas lagstiftare, för F arao II
iers mästervärk, uppvisar här allaisin berömda -lf 1den 1skönas tillflyktsort, i gengäld varför han erhåll- 

I bilds lysande egenskaprer,skansfvförkärlek för lokal- er löfte om israels befrielse ur träldomen. .I
färgen och det:plastiska"l n ycket,ävensdm .hans be- Den stackars Tahoser. är nära att-"på nytt falla lll
v undtänS-värdafförinåga att göra levande länge sedan i Faraos våld, då denne, som ångrat sitt till Moses 
svunna4v tider J red deras seder ochl bruk.

Till styckets naturtrogna framförande bidraga under för .ansträngningarna underldetta fälttåg. I!
de utomordentligt vackra dekorationerna, "liksom " I Tahoser, som före Faraos avresa fått emottaga nu
även de framstående sceniska förmåger-naniss Call- den gyllene lloutosblomman som ett teeker på-kung-
ifornia, YHierr Paul= l-iralnck,1 tH-rrjöufbfé fl.v , .lig rang och värdighet, blir nu drottning över Egypten
i En -rirkiengeilsmany lord- wEvendale, som bland Men hon kan ej glömma skalden Och dör-av förtvivlan 1
staden Thebes ruiner påträffat en underbart väl bibe- över att för alltid vara skild från den hon älskar;
hållen kvinlig mumie, fördjupar sig till den grad l detta ögonblick upphör Lord Evcndales dröm
il betraktande av densamma, att han liksom i enl men han bevarar-:minnet därav och beslutar att göra
l(irörnl tycker sig se den sköna egyptiskan levande slut på en tillvaro, snm hädanefter förefaller honom.
framför sig. Själv tycker han sig-vara skalden Poeri. odräglig. Han för just revolvern till tinningen, då
Huru som helst förälskarhan sig tvansiljmigtiv vden en gammal vän till hans familj, :Lord Glover, korn-

-1 av hans hjärna skapade "spökhildem Denlrisköna mer-in med sin dotter Ellen, som är en levande av-
kegyptiskan 1hette:iilivsttden Tahoser; Hon har på bild "av den sköna egyptiska Tahoser. . . . . . . .
grund av. sin..1 skönhet blivit kallad till Faraos hov. i Overraskad och intagen av Eilens skönhet, glöm-
Tjusad av hennes behag; vill fursten kvarhålla henne mer Lord Evendale 1den fö rhonom i drömmen upp-
;i sitt palats. I i enbaracle Tahöser, och gifter sig med den unga
Men den sköna Tahoser flyr för att söka återflnna engelskan.

i 1 i I l i i l i i 1 - i . m [Inliney .sm
-Efäfrfi-Eåäiåäåfåääiåää-Eäääfäååä:Ettan-n i mwrääsäeäätäåmsåäääää.sense-ts

 

  

EEIIIEEEIE
Hill-IEE-

 

 

 

 Ny 

Stora och små deltaga i .de nöjen som denna unga gossar, som med händerna stödda mot trissa
dag anordnas i Singapore. Till barnens förlustelse använda benen som skacklor; vidare få vi bevittna
hava vi leken med stekpannan, som beståri att höjdhopp med tävlan i skicklighet och vighet; en
med läpparna taga upp ett mynt från bottnen av annan mycket rolig lek är striden på en med fett
en stekpannarleken med trådnystat och mjöltallriken insmord stång, vilken placeras över en vattenfylld
varvid man tävlar om vem som först skall sluka trå- 1bassin. 1 j
den eller bliva nedmjölad; leken med kokosnöten, Till slut se vi en egendomlig ridtäflan på rygg-
m. fl. en av badande elefant, vilken gör alla möjliga an-

Bland de vuxnas nöjen lägga vi märke till den strängningar för att befria sig från sina ovälkomna
lustiga färden i en skottkärra, vilkens hjul bildas av ryttare.

i I

m Bgsgmm, m

4- En obeha ppi-raskt.
Dramatisk seen af D-ecourelle.

UPPTRADANDE: Herr Milo. Inbrottstjuven
Frk..,Nlistingtle.tt- . i. , . ...Skådespelerskan - 
Föreliggande mimodram, som är ett verk av förföljelse, varunder flyktingen slutligen beslutaratt
den framstående författaren Decourcelle, tolkas med söka hissa sig ned till marken utefter ett stuprör.
mycken känsla av Fröken Mistinguett och Herr Milo Emellertid känner han sina krafter svika ock är nära
Dess olika episoder hava i all sin tragiska enkelhehet att störta ned, då någon uppenbarar sig å den ovan-
förmågan att outplånligt fästa sig i åskådarens sinne. för liggande terassen. Det år danserskan! Ställd
En danserska får infallet att röka en cigarett, i valet mellan å ena sidan sin förskräckelse för brott-
innan hon somnar. Efter att hava fått eld pa den- slingen och å den andra det medlidande, som hans
samma, bortkastar hon tändstickan, men upptäcker nödställda belägenhet uppväckcr hos henne, tvekar
samtidigt till sin fasa en karl, som gömt sig under hon ej läng-e; Hastigt lösgör hon från väggen ett
hennes säng. Ur stånd till en början att i sin för- draperi, Lsom hon räcker den" för sitt liv kämpande
skräckelse få fram ett ljud, lyckas hon ändtligen mannen.
öppna en närstående dörr, varpå. hon hals över huv- På enl gång tacksam för sin räddning och skam-
ud tager till benen. Vid det ångestrop, som här- sen över den situation, i vilken han befinner sig,
under tränger fram över hennes läppar, skynda tjä- faller inbrottstjuven på1 knä inför den, som så ädel-
narne till, samt tillkalla polis. i modigt räddat. honom, samt återlämnar det av ho- I
Den i sin tur förskräckte inbrottstjuven söker 1nom stulna godset, varpå han skyndar bort.
sin räddning i flykten, och nu börjar en spännande

. , jfi-I-nrrw -r I: wav

 

 

5- En skämtsam -ljllrfäkmlllt-

Kemisk seen. Satin humor! "

Toros! Torosl ljuder det. iv det strålande solskenet, och med detta rop kallas navarrener,

morer och kestilianare att deltaga 1 nationalilöjet. .
Vi se dem nu på. cirkus: tjuren, mot hvilken favorittoreadoren inom kort kommer att föra

en ärofull strid, gör en uppseendeväckande entré, i det han plöjer upp marken med hornen.k

Banderolerosuppegga dess vrede. Pikadoren reser sig i sadeln, pressande :sin Rossinante- mel-
lan. sina stöfvelklndda ben. Efter en hjältemodig kamp komer det ögonblick, då toreadoren7
sedan han viftat åt sin motståndare med sitt röda kläde, sticker ner honom med en välriktad
värjstöt. Det besegrade djuret visar sig vid närmare efterseende vara - - f?

 

 

u

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2.:dra pl. 85 öre, Szdje pl... ere.
i I barn lzsta pl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre, Szdje pl. lö öre.

 

Klippan l91l. Tullbergs Tryckeri.

givna löfte, ochW som satt efter Israels barn, dukar ..-

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain