#1828: Kjeflinge Biograf-Teater

w.

l

Mn-enegen den x10; xeen Leena-gen denx 10 inleeemleelI
I kl. 7,10, 8,10; 9,10 e. m.. i I 1
stenen-en nen 17 Dee. n1.4,10,5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 em.

 

Enllnl lag anar liarnnnilsr 15 år utan nalsmann sällskap lake

 

w o tillträde lill föreställning efterV kl. :8W n. in. l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

I llesaa-lillrlsr ära tagna na sjalfva krigssliåilenlatsan anll atergifva
llännelserna fnllnlfanrllnl verkligt, ann. lir därför ans af alla inlanssnrana

 

 

 

 

 

 

Blania al - thannnaucl.
i :UPPrnAnANnn
Fabrikören.
Morfad orn.
. Kassören. 1
Ma skinskrifverskan

.Herr Losnier
 Treville .
Herr Capellani. x
I Fröken Pascal . 1 . .

En rik.1 men temligen till åren. kommen fabrikör7 Min-.hel Combert2 förälskar sigI I
i sin. rnaskinskrifever-ska,. Laura Fontaine. en förtjusande lolondin7 samt ölfvervakar
A:waidnsjnkt hvarje yttring af narin-ande mellan den unga lliokan och kassören René-
Andonx. II 1 I 1 Y I I l

En van-.ker dag tror han sig upptäcka att det Vänskapliga förhållandet mellan
de bada unga utvecklat btill en verklig höjder), hvarför hany drilven al svartsjuka,
beslutar att göra den unga flickan sin kärleksförklaring. . .i -

llålen denna stöter honom tillbaka med afsky och förakt, ooh följden blir att hon
afskedas, llvarpå. hon förtvillad återvänder hem, efter att ha uti-lätt sin lillaIlnzluadfln
lön. Hon star nu utan plats7 med en gammal. sjuk morfader att försörja. i

.Ill-"örgalives .söker hon Ien ny anställning; hennessmä besparingar smälta allt-

f?

vi

mera ihop, och .hon har fortfarande ingenting funnit . . .
René jer .lör hennes skull sin klookkedja till en pantlånare.
Emellertid har Combert, lsomjniisstänker, att de bada ungafortfarande rakan,
lföljt efter sin kassör ända fram till den unga lliökans bostad. Efter att hafva blif-
Vit vittne till den nöd7 livari. han genom sitt tarlfiiga handlingssatt störtat henne ooh
hennes morfader, kommer fabrikören efter on häftig strid mellan sitt ooh sitt
i samvete pä. battre tankar7 saint afstàr fran Laura till vförmån för sin kassör. I i

 

   

  
 
 

 

Expressnyliet!

 

1lienstlllnll

    

i .I

. .I

- " Il

- II

H l l 1- ä I I är ==

. I v f 0 ll

- . " . 1 i 1 :S

gl .llennin detta gripande nan realistiska nranla, som ar nn den mast energiska 5 i

 nrlanlinnl1 allinlinlnisalirnknl, få vl llllja an anlitar-aa sarnllgua lalnallsliana. 

gg Arbetaren (Iålervais hemfallerfat dryck.en.-I djupare ooh djupare i fördarvet. En natt :

:å Äelia.j-.-Jslasteill samt överger hustrun och dot- hennner han sig plötsligt ansikte mot an- j:

U tern vilka raka i den I tterstanöd De sikte med sin lilla dotter. Gervais bl-gs W

m Y . y i y ll

bli utkörda från bostaden ooh i saknad av nu över sitt förfall. samt flyr med föresats ll

det nödvändigaste irra de omkringli snön. att bättra sig.I Men vedergallningens tim- =:l
I En -aminal man röres av deras elände ooh me sla en. Villans betianin " som vak- I
M å å" J å; I

1 EI tager dem med sig hem. 1- l nat. av bullret7 förföljer den flyeiicle, vil- lll

å Under tiden har (Ilervais sjunkit allt ken träffas av en kula och dör. :g
är i Y n

"I ,

::

 

ax på, Iattrlngsvagen.
l Snelall af Max Linder i hans han. u . I b

Publiken aterser säkerligen med nöje sin
gunstling, Max Linder, vilken nyligen genom-
gått en långvarig sjukdom. Den sympatiske
och lysande skådespelaren har för att lugna
alla sina vanner låtit kinematografera sig i
sin :farnilj,"1 där vi nu se honom såsom kon- :II

  

valesoIent7 omgiven av sina föräldrars och sin 5,-, f

unga förtjusande systers tillgivenhet, sin trogna: I

na hund, Kastorr7 Irlenvärjande sig in1 1

lilla häst Kiss,y skälmaktiga förtrelingilieter. I

denna. roande scen återlininaiiiÄ som vanligt
1 var nredarloetares "frial pekfparisiska lynne..

 

 

 

 

:nn-e neta p1. "50 are, ana" pi. 35 ere, seajepi 25 
barn lzsta pl. 35 Öre, I2:drka pl. y.15 (jag.

 V I Entré:

 I q e l . Klippan19I1.1;"Tn11berge Tryckeri.

 

l l 1
1 - .

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain