#1827: Kjeflinge Biograf-Teater

KJEFLI
Biograf-TeaterI g

 

Fredagen den 12 oeh Lördagen den 13 Januari
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

Söndagen den 14 Jan. kl. 4,10, 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. In.

 

 

PROGRAM

1- Bilder- fran U

 

  

ärm.  l..- m

 

Denna färd, som går genom en kuperad terräng, omväxlande med höga berg och djupa
dalar, genom hänförande trakter med talrika betesmarker, erbjuder oss de mest pittoreska
scener ur lifvet på landet.

 

Nytt! Nytt! 2. Nytt! Nytt! i

DnB-lifin i aprii-arr.

En hel värld af insekter och vattendjur lefver och frodas i våra kärr: skalbaggar, fiskar
och amfiber. Alltifrån spiggen till grodan, från salamandern till trollsländan påträffas där alla
former af lif i olika utvecklingsstadier, såsom synes å denna verkligt lärorika film.

Publiken kommer för visso att i lika grad som vetenskapsmännen finna intresseide tusen-
illals små dramer, som här utspelas inför dess ögon, och som till skådeplats ha våra diken och

arr.

 

 

  

Skådespel af den världsherdmde dramaturgen JULES MARY.

Med känsla och sann konstnärligliet utspelas denna rörande lifshild af framstående
skådespelare och skådespelerskan

Marcel Hubert, en ung målare, friar till Susanne Duroc, men hennes far vill
ej ge sin dotter åt en man med så osäkra framtidsutsikter. Sporrad af sin kärlek
I 4 gör den unge mannen stora framsteg och blir,i prisbelönt af Akademien. Nu gifter
sig Susanne med honom mot sin fars vilja. Aren gå. Oaktadt Susannes upprepade
böner förlåter Duroc ej sin dotter och vägrar till och med att se sin dotterdotter,
Jeanette, samt åldras olycklig och ensam. Nu för slumpen barnet i hans väg. Den
lilla råkar under leken att skada sitt knä och herr Duroc förbinder såret, hvarefter
Jeanette och morfadern, utan att känna hvarandra, bli goda vänner. En dag hittar
Jeannette ett porträtt af morfadern och känner i detta igen sin nye vän. Hon före-
sätter sig att besegra hans motstånd. Efter ett misslyckadtI försök, utför hon en
djärf kupp. Medan föräldrarna äro borta låtsas hon vara sjuk och låter kalla mor-
fadern- till sin bädd. Denne ger nu ändtligen sin förlåtelse.

 

4- Ur blommornas lif.

(Firman Patlie Freres, populärvetenskapliga serie n:r 11.)

Denna intressanta bild åskådliggör utvecklingens gång hos en chrysantemumblomma,
hvars förändringar timme efter timme inregistrerats med tillhjälp af ett för ändamålet särskildt
inställdt objektiv. il

Vi se sålunda inom loppet af några få minuter, hurusom naturen utför sitt verk och ur
en liten knopp framtrollar en förtjusande blomma.

 

  

.III.I.III-lill......III-IIJIIIIIIIII-IIIIIUIIIIIIII-IIIIIIIIIIÖIIIIIII
:II-II-III....III-III...III-IIIIIIIIIIIIII-IIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIII:=
I. .I
EE 5. American Kinema. - 
:E :i
:: i . ==
.I ,, fw .  .- .   ll
:E I f.H i). i. W-"fff.f :E
EE I , . H , . . - än
i! William Stewart och hans vän Frank Morrison fundera på att gifta bort med å.

.I hvarandra sin brorson resp. sin brors dotter Ralph och Lena, som för öfrigt ej W
II känna hvarandra. Men de båda unga visa alls ingen lust för äktenskapet och tyckas ll

:: fast beslutna att förblifva ogifta. I 
:= De båda farbröderna blifva vid denna upptäckt mäkta förgryrnmade, men Ralph ::
ll ooh Lena stå fast vid. sitt beslut, samt begifva sig hvar på sitt häll ut i världen ll
:= för att söka en plats och sålunda bevara sitt oberoende. g:
i: Slumpen gör, att den unga flickan hamnar som guvernant hos pastor Smith- ::
ll son, under det att Ralph tager anställning som chaufför i samma hus. Il
=: De båda unga, som sålunda sammanförts af ödet, upptäcka inom kort, att de g:
:g1 hysa varmare känslor för hvarandra. Med ett ord, äktenskapet skrämmer dem ej :g
ll längre. Farbröderna underrättas om förhållandet, och deras vrede förbytes iglädje, ll
:= då de finna, att de båda unga dem ovetande uppfyllt deras käraste önskningar. EE
I.

I. II
E::HEHHHEEEEEE52:53:33::22:22:22:EEEHHEEHEHH229553332:

 

 

Barn ega tillträde.

I äldre 115133 lll-50 ÖPG, Zaira pl. 35 öre, Snije pl. 25,
i I barn leta pl. 85 öre, arna pi. 25 om. adje pl. 15 ö...

Klippan 1912. Tullbergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1912
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain