#1826: Kjeflinge Biograf-Teater

Keramer
Biogmr- I

Fredagen den 19 och Lördagen den 20 Januari
kl. 7,30 och 8,30 e. m.

Söndagen den 21 Jan. kl. 4,30, 5,30, 6,30, 7,30, 8,30, e. In.
Hits! Ille förändrade tiderna.

 

 

PROGRAM

1- Rio DE 

- Imperium Film. --

 

I sällskap med tvåy förtjusande brasilianska skönheter, besöka Brasiliens hufvudstad.
Vi ledsaga dem pa deras intressanta promenad och genom sina kikare visa de oss den
ryktbara stadens Vackraste punkter.

 

 

 

2"- En målare utan armar.

Vi få här göra bekantskap med en målare som endast med tiilhjäip af sina fötter utför
storartade seenerier.

EEEEEEEEEEQEEEQEEEHEEEEQEEEEEEEE

[glid öl

LH i 
 en varma smmaren ,
[lll-Fl eller

[ej När den stora värmeböljan gick öfver
på I i Europa. i

"En I Kemisk han. j
EEäEgiiååiääEå-Eää:Eäälääåijäääåäääjä

f En eldsvada i Moskva.

m 

 

 

.JE

11.

äåål

EE

 

EEE

Det har förefallit oss som skulle det vara af ett visst intresse för publiken att fa nam
vara vid en eldsvåda i Moskva, dar snön och Vattenbristen i förening förlana en alldeles sar-
skild prägel at brandsoldaternas arbete.

 

r

 Qlll, än] 

Gripande drama. Dramatiskt skådespel af Gaillard.
Hufvudrollen utföresI af den lilla MARIA FROMO.

   
  
  
   
  
  
   
    
    
  
  
   
  
   

Linetto, en liten fader- och moderlös flicka, har blifvit upptagen i en supig
och oordentlig familj, som tvingar henne att sälja blommor på. gatorna. Om hon
vid hemkomsten på aftonen ej lyckats blifva af med sina blommor, får hon af de
omanskliga föräldrarna uppbära de grymmaste förebråelser. En dag utfragas Linetto
om sina förhållanden af en Valklädd liten flicka, som, då hon erfar, att den lilla
blomsterförsäljerskan ej .äger en enda leksak. skänker henne sin egen docka. För-
tjust öfver den oväntade Ågåfvan, tröttnar Linetto ej att beskåda sin vackra docka,
som hon slutligen gömmer i hunden Tobys koja, det att de elaka fosterförald-
rarne ej ma få. fatt i densamma. Men dessa, som till köpet ha rakat taga 
för mycket till basta, upptacka dockan, hvilken de aro nog elaka att slå sönder.
Ur stand att bara denna motgång, lockar Linetto på. hunden Toby, hvarpa honlärn-
nar sina plagoandars hus. Sedan hon lange irrat omkring pa gatorna, halfdöd af
trötthet och svalt, kastar hon sig slutligen ner påy den kalla marken, samt förlorar
medvetandet. Toby blir emellertid angslig och uppsöker den lilla flickan, från livil--
kens sida Linetto och han redan röntlbevis på, deltagande. Tack vare sin uttrycks-
fulla mimik lyckasv han också förma den lilla flickan att jamte sin moder följa honom.
tillbaka till den plats, där den stackars Linetto ligger afsvimmad. :Den kärleksfulla
omvardnad, som nu kommer Linetto till .del från hennes nya fostermoders sida,
skänker henne .snart hiilsan åter och .kommer henne att glömma den ovanliga be-
handling för hvilken hon varit utsatt.

ti.

ar.- saiiar sin en dneii na kaisen.
kemisk seen at damages Fadet, sneiad at litar Linder.

Max erhaller fran sin fästmö ett karleksbref af följande innehåll: LLNi är annat än en
pultron och skräiiare. För att gifta er med mig maste ni duellera!LL

Om moder natur ej utrustat en med stalmuskler och lijaltemod, maste man ga försiktigt
till väga. Hvilket var hjälte ocksa Att slåss iir ingenting, men. man maste vara två., det
är just knuten. I egenskap af utmanare riskerar man att råka ut för någon individ med o-
klara begrepp om hederssaker, och som afgör tvister med knytnäfvarne.

Om kärleken uppvacker (ljarfhet framkallar fegheten list, Max duellerar, han 
 ett lejon; hvilken. Vacker vapenbragd, han parerar, gör utfall, blod flyter, det döden,
han segrar!

Max upplefver därefter ett sällt ögonblick i sin fastmös armar, hvilken kysser hans af
ara och tapperhet omstrålainle panna.

Men nu kommer den förarglige fiiktmästaren och afbryter Max utgjutelser med att fram-
lämna en räkning pa ett sönderrispat finger. Hvilken hemligheten ar röjd! Förföljd
af hanskratt och smälel: flyr var stackars hjälje från den familj han. ej så1 snart ämnarbesöka.
Men det finns Hera giftaslystna fliekor i Paris och. vi återse honom nog snart.

 

 

"W T

 i-ildre lzstay pl.. :50 örr

learn lzsta pl. 35 t

  

Klippan lf

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain