#1825: Kjeflinge Biograf-Teater

Keramer  
  Biegater. I

Fredagen den 2 ooh Lördagen den 3 Februari
kl. 7,30 ooh 8,45 e. rn.

Söndagen den 4 Febr. kl. 5,0, 6,15, 7,30, 8,45 e. rn.
0113.! Ile förändrade tiderna.

 

 

 

 

PROGRAM

1- PRovENon

Vacker naturhild.

 

  Det dagliga

Drama af Maitre.

De kringirrande landsstrykarne, som vandra dagar i ända utan att veta hvad
morgondagen bär i sitt sköte, ha att kämpa en hård och rastlös kamp för tillvaron.

Barnen, hvilka redan från sina spädaste år vänjas vid arbete, åtfölja dem, de-
lade i grupper, för att på detta sätt få flera slantar. Vi se här några helt små,
som sköta en marionetteater, andra sjunga ooh dansa.

De lidande de fått utstå ha utvecklat deras barmhärtighetskänsla. De ha upp-
täckt en fattig djupt nödställd kvinna, hvilken tillika med sitt lilla barn häller på
att dö af hunger. För att bistå henne ge de en storartad föreställning. Behåll-
ningen häraf blir riklig. Innan de goda barnen, hvilka äro alldeles förbi af trötthet,
förtära sin torftiga måltid, framsäga de med barnslig gudsfruktanf LLFader vår, som
är i himlen, vårt dagliga bröd gif oss i dagu. i

     

   

3- din framställningen af trakel i Breiagne. I

I pittoreska tafior upprullas för oss de olika skedena i träkolstillverkningen, hvilken är
mycket intressant och lärorik, samt försiggär i. en af Frankrikes mest karaktäristiska trakter.
Vi få först åse byggandet af kolmilan, som sedan täckes med jord för att underlätta vedens
långsamma förbränning.

I toppen af milan anbringas ett håll för att kunna underhålla elden. Sedan förbränningen
är fullbmf-dad, sorteras kolen ooh läggas i säckar, afsedda för försäljning.

 

Storslagen akrehatuppvisning.

j

 

lill llnl
==== g 5- saa
:::: , I II IIII
Illl IIII
IIII III.
III. llll
"I". ::::
=:== ::::

I:::: q I IIII
IIII IIII
e--r ::::
:::: D R Å M Å. i IIII
IIIIl I ==::
:::: thy, dmmeni MH en gannnd.skeppmwdana mfähkad afen afsnifms .III
:::: befälhafvare. Men denna kärlek oroar skeppsredaren, och hans missnöje förmår :=::
III-

honom att vägra den unge befälhafvaren sin tillåtelse att företaga en del tvung- I."

Illl . , .. IIII
IIII na reparationer a det fartyg han for. l IIII
::=: Fartyget afseglar, medförande Mary, hvilken sin fästman, George, ovetande 
 gått ombord för att förena sig med honom. Fartyget råkar ut för storm, bliry :=::
IIII skadat och fylles med vatten. ÅEn del af besättningen flyr och George och Mary IIII
 gå sin undergång till mötes pävraket. ::::
Efter attI ha tillbragt en ångestfull natt, observeras de skeppsbrutna af -:::

ett skepp, som tager dem ombord och för dem till hamnen, där den gamle Ill

skeppsredaren går af och an i förtviflan. När han återser sin för död ansedda I...
dotter, glömmer han sin ovilja och låter de unga få hvarandra.

    

6- Skeltliekan een den rike mannen.

 

 

ef

Barn ega tillträde.

 

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2zdra pl. 35 öre, 3;de 1,125 Öre,
. barn lzsta pl. 35 öre, 2zdra pl. 25 öre.-3:dje p1,15 Öre-

Klippan 1912. Tul"

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1912
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain