#1823: Kjeflinge Biograf-Teater

KJ E FLI N G E
. Biograf-Teater.

Fredagen den 1. och Lördagen den 2 Mars
kl. 7,30 och 8,30 e. m.

Söndagen den 3 Mars kl. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
Till Söndagens forsta förevisning ega barn tillträde mot 10 öre.

 

 

 

PROGRAM

::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5555 I
i v ...I

 

I

I.. 7" .I
EE. NYTT! 1. NYT. H.
I. I.
"" i od k i:
Il

== Llfvet ombord a en svens a i!
Il I
I. ][ :I
I. x 4 I.
i; pansarkryssaren FYLG A. ,,
ll I I I I ll
1:: Ful-fin intressant bild. 
I. ,
:: Denna intressanta scen framställer det sträfsamma lifvet ombord. Bland pro- 
g: grammets olika nummer framhäfva vi särskildty signaleringsöfningarne, gymnastlk- :g
Il lektionen, manövern med loggen, som tjänar till att mäta fartygets hastighet, skjut- 
:: öfningarne, afskjutning af torpederna, etc. , 
.I I lll-lll..
:EEEE::IEEEE:HER::HHHHEH:HHHHEIEEEEIEI:HERRE-.unn-

Kokosskärden på Filipinerna.
Naturbild.

Första tablån visar oss en dunge med. högstammiga palmer, hvilka uppnå en höjd af 25
mtr. Det är kokospalmer. Sedan man väl fått ner kokosnötterna på marken, hopblnder man
dem två och två, hvarpå man förenar dem till en läng LLsträngLL hvilken hoprullad bildar ett
slags flotte, som forslas vidare sjöledes. " n I

Så snart kokosnötterna framkommit till bestämmelseorten underkastasI de en särskild be-
handling, som består däri, att ytterskalen, efter att någon tid. ha legat 1 blöt och krossats,
afiägsnas. De fibrer, hvaraf ytterskalen äro bildade, användes tlll att tvinna rep, mattor etc.
:äfvensom att tillverka borstar. a a

Hvad själfva kokosnötterna beträffa, så klyfvas de, hvarpå kärnorna eller de s. k. copran
uttages. Copran torkas och försändes till Marseille eller Nantes, hvarest den pressas till olja,
som i sin ordning användes till tvålfabrikation.

A-A AAA-AAA-A A-L-AJ...L- ALA-AMA-ALA-AA ALA
-T v-v-w v- v-v--vv- r v--v vv r w--fv- www-fw v--v--v v- r v-wvv ww- väv-vv

3- En ungdomssynd.

l
P
i skådespel af Garnera."
i
t

 

.54.4.- A A
r-v-wv-wr

UPPTRADANDE :

Herr Grand, från uGomédie FrancaisetL . . . Doktorn

Fru Robinne ,, ,, "g ,, . . . Doktorns hustru

Fru Berangere . . . . . . . . . . . . Jeanne
l Den lilla Mari Fromet . . . . . . . . . Barnet
, Detta alltigenom mänskliga och på samma gång högst rörande stycke tolkas af
, de uppträdande på ett mästerligt sätt. - I rummet näst intill det, som bebos af
L

den unge studenten Maxime de Vérac, ligger på sjukbädden en till följd af umbä-
randen i förtid bruten ung arbeterska. De täta hostanfallen tyckas riktigt vilja
spränga bröstet på henne . . . Rörd af hennes sorgliga öde. klappar Maxime på
hennes dörr och erbjuder sina tjänster. Anbudet mottages, och från denna stund
ägnas henne den bästa omvårdnad från den uge studentens sida. Men från med-
känsla till kärlek är steget ej långt, och snart slå sig de båda grannarna ihop i en
gemensam lägenhet. 1 -

Månader förflyta, utan att deras lycka på minsta sätt störes. Så en vacker dag
uppenbarar sig den unge Maximes fader i staden och skiljer helt plötsligt de båda
älskande åt, i det .att han kort och godt tager sin son med sig, utan att dessför-
innan hafva gifvit honom tillfälle att återse sin hjärtevän.

I nästa tablå förflyttas vi några år framåt i tiden; af den forne studenten har
blifvit en välbeställd läkare, som till och med hunnit gifta sig med en förtjusande
ung kvinna, Ghislaine, på hvilken han slösar de ömmaste omsorger. Under ett be-
sök i fattigkvarteret kommer Grhislaine af en händelse just till den lilla arbeterskan
från fordom, som efter den brådstörtade skilsmässan från Maxime födt ett barn till
världen. .Ghislaine finner hos henne sin mans porträtt och får veta, att han är
fader till barnet. Några dagar därefter erfar hon genom ett bref, att hennes skydds-
ling, hvars bröst är illa angripet, ligger på sitt yttersta och önskar att få återse
henne. Följaktligen begifver hon sig åstad, utan att för sin man vilja yppa anled-
ningen till att hon går bort. Orolig och svartsjuk följer mannen efter henne och
kommer sålunda till det fattiga kyffet just som den döende utandats sin sista suck.

Smärtsamt berörd af hvad som passerat, men godhjärtad och medlidsam, tager
Ghislaine det stackars ensamma barnet i sin famn, därmed visande, att hon till-
gifver sin make för hans ungdomssynd.

AAAAAJA-Ai ...L-A

A
rv-wv-wvv- www-va-w-v-vvv

.ÅA-4.4.4.A Å Å .4.4.2- ÅAAÅA Å Ari-4..- A AAA-n A-
v

v v www-vv v www-vv i ww-wv-w-wvv www-.Tv-

r-v-v vi

f-v-w v-

.4- LJ.44... .AL-.4" 4"
A...- A- .LJ-4.- L LA.- A Alt-4.- A-

 

 

JMALAÅ ALA-AMAL).A-A AJA-ALA-AA-AAAA-ANA-.AA
vvwvvvvwvrvvwvvv-wvv-vw-v--vv- r-v--vv- rvv- vv-Wv- :vv-www r

"V f En sommarsaga,

American Kinema.

Dolly tvekar i valet mellan sina båda beundrare, Jim och Jack, Hon skulle ej
hafva något emot att fortfarande uppvaktas af bägge två, men, ställd inför nöd-
vändigheten att bestämma sig, utber hon sig betänketid ända till aftonen. "

Under väntan på utslaget, söker den af mycken svartsjuka svårt ansatte Jim
att omintetgöra sin rivals utsikter, i det att han med tillhjälp af en ask blanksmörja
 förvandlar den sofvande Jack till en kolsvart neger. Vid sitt uppvaknande kommer
I. .Ifäfven Jack, som föga förlitar sig på verkan af sina yttre företräden, på den idén
, att stämma ödet till sin förmån, hvadan blanksmörjeasken ännu en gång får göra
ytjänst såsom förvandlingsmedel. Vid åsynen af sina båda svarta friare M man vet,
lhvilken motvilja det fria Amerikas medborgare hysa för sina svarta bröder R får
miss Dolly en nervattack, och de båda friarne köras utan misskund på dörren. Nu

1uptäcker Jim och Jack hvarandras ömsesidiga lilla spratt, samt besluta att låta

i Å-Xningskamp slita tvisten, då ett bref från den älskvärda Dolly underrättar

bennes afresa till New-York: LLLåtom oss uppskjuta fortsättningen af vår
ästa sommar, jag hoppas, att ni under tiden hunnit hvitnau. I

" lv k In rm - -
q P Kumlsk min.
i hvarje försök att råda bot
Förtviiiad uppsätter herr
han. omedelbart önskar
15n gensträfviga kakel-
där hennes man
om den stackars

De öfriga
vore hon

 

   

 

    

 

    

xm dit- .

åren

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain