#1820: Kjeflinge Biograf-Teater

lesl--atrzn-flesefsn-lese-l  -"

 KJ EFLI " G E
i Biogrgieater.

Fredagen den 15 och Lördagen den 16 September
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. ln.

Söndagen den 1.7 Sept. kl. 5,10, 6,10, 7,10, 8,10, 9,10 e. m.
kTill hvarje dags första förevisning ega barn tillträde mot 10 äre.

  

 

 

 

i PROGRAM
Veckans nyheter-2

En diplomatuppvaktning i Elyseepeleteee. F Från en Newycrkshyg nad: transport af en
60 tons järnhalk. - LGllegEPmäSSall: vackra marknadsbilder. -- Pafisml] BP: frisyrer. - BPG- ,
merhavell: Kejsar Wilhelm ombord pä slagskeppet uDeutschlandu, - viareggio (Italien) här-
jadt af en cyklon, -- Ett allllfalllesök hos australiska ministerpresidenten. w Sporttåfllllgaf i
Mont Valerien (Frankrike). - Sjösätl ing af ett stort modärnt passagerarefartyg i La Ciotat
1 (Frankrike). - Från fåstligheterlla vid prins-regenten Luitpolds 90-årsdag i Munchen. H- Di-
Siansriflt i Frankrike (Stampes-Bagatelle).

 

1.

 

II..I.I.I...I.I....II...IB...I.IIII-...IIII-IIIIIIIIIII:...II-III...I...
=:III......II-...III-IIIIIIIIIBI...-IIIIII-IIIIIIIIIII. I...--IIIIIII::
ll . I
:: 2 . I ll ::
II . I.
.I I.
ll u - ll
ll l ll
.1: " ==
g: En larerlk historia l emanclpatlcnens tldehvarf. :g
ll 1 - II
:g Frank och Kajsa äro förlofvade och hvilket snart kommer till synes -- på. ett 
II mycket lyckliga. Men när Frank ämnar i hög grad roande sätt för resten. Värst ll
.n b aen LLmännens teaterLC dit in en kvinna blir när ett ar luffare komma och öra .-
Il Ygg I , n g P , .g ll
:: färV sticka sin näsa, sä protesterar Kajsa sig ett godt kalas i klubbens skafferi. Då. ::
Il däremot ä sitt köns vägnar, och detta ur- måste klubbreglerna brytas: be männen om ll
:g artar till gräl, som slutar med brytning. hjälp, och dä ville det sig bra, att Frank 
E: Hon omtalar männens pähitt för några vän- och hans vänner, som följt flickornas exem- 
ll innor och dessa bilda LLmanhatarklubbenu, pel och tältat en kilometer därifrån, höra ll
:: hvars uppgift är medlemmarnes frigörande nödropen och skynda till platsen, där ilic- 
:: frän allt beroende af de föraktliga karlarna. korna halft ihjälskrämda hällas ischack af ::
ll Klubben ger sig ut till landet och tältar vagabonderna. ll
:: pä gammalt hederligt svenskt visiskogen. , Nu blir det andra; don. Inkräktarna ::
:= Sä långt är allt godt och väl. Men fä sin glupska aptit en smula afkyld och ::
I; snart Visa sig nackdelarna i programmet. llickorna fä nägot, som säkert faller pä ll
EE Utan manlig hjälp blir tältet ill-a uppsatt, läppen i högre grad än den stulna maten. 
== En alldeles fcrtraffllg film, skarp ccll vacker. H
...II-III.. .IIIIIIIII-III-IIIIIIIIIIIIII!I IIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIII
.III-IIIIII .III-.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII .II-IIII-.IIIIIIIIIII-IIIIIII

   
   
    
    
   
  
   
  

  

 

på J amsby.

American Biograan senaste succesnummer.

I uIndianöfverfallet pä Jamesbyu har American Biograph återigen eröfrat pu-
blikens gunst. Det öfverdädigt spännande innehållet, det intelligenta spelet, platsen,
hvarest det är inspelat, allt bidrager i denna Elm till att göra. det till ett verkligt

succesnumm er.

-
Den röda tråden i det spännande gramat ä i korthet följande:
Joe Stevens hustru och dotter äro just anlända frän Newyork, då. enfindian-
stam på. vandring besöker Jamesby, platsen hvarest Joe Stevens bor. Bråk uppstår

mellan en drucken indian och nägra cowboys.

Indianerna draga sig rasande tillbaka.

Emellertid .har mellan Stevens lilla dotter och en liten indianflicka uppstått ett säll-
samt vänskapsband, tillfölje en stor docka som hon skänkt indianliickan. Då indi-

, anen ser den hvita dockan, slår han den i sitt ursinne i sönder.
Vid rädplägningselden beslutas det att under

begrafver nu indianliickan sin docka.

Pa äkta indianvis

natten anfalla Jamesby. I sista ögonblicket blifva dehvita varnade af indianilickan.
Efter striden söka de förgäfves efter sin räddarinna, en kula har dödligt särat henne,

och vid sin dockas graf utandas hon i ensamhet sin sista suck. 

 

 

.4,

Hänförande partier från Liquriens kust.

-Liquriem i forntiden det af de krigiska
Liqurerna bebodda området vid Medelhafs-
kusten, är nu ett det minsta af Italiens
landskap - men sannolikt det vackraste.
Om man reser ä den berömda vägen Ronthe
de la Corniche, utvecklar sig för ögat den
mäst storslagna natur. Lodräta klippor,
hvilkas fot piskas af den skummande brän-
ningen och hvilkas topp krönes af något
gammalt halfförfallet torn, anlagt till skydd

Fran Rivieran.

Sevärdhet af första klass.

mot sjöröfvare, grönskande oliv- ochlpinie-
dungar samt en yppig sydländsk växtvärld,
städer, villor, borgruiner och slott, kyrkor
och kapell samt framför allt hafvet i de
härligaste färgskiftningar.

Rivierans vinterklimat prisas som syn-
nerligen angenämt, och de olika orterna
längs kusten - Cannes, Nizza, Mentone,
Szt Remo m. il. - besökas årligen af tusen-
tals gäster från hela denrciviliserade världen.

 

l5.

ntre:

En akter till landet.

Den elake kärsvennen.

   

- Eventuella förändringar förbehålles. -l- .

1Kasta EJ programmet på gatan!

 

Klippan 1911.

Tullbergs Tryckeri.

i i , 1 n
enl-e .inte pl. se ene, anna piss ene, aaje pl. 
barn. lzsta pl. 35 öre, szra pl. q2,5 öre, 3zflje plfflö öre.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain