#1817: Kjeflinge Biograf-Teater

KJttuNet I
Biograf-Teater.

 

Tisdagen d. 6, Onsdagen d. 7 och Torsdagen d. 8 Deo-i.
kl. 7,0 och 8,30 e. m. i

i 0138.! 11I2 timmas program.

 

 

 

 

PROGRAM

 

1"- = En resa genom Belgien. =
omväxlande, härlig naturhild.

Belgien är en af dr vngs-ta, af Europas stater och är förtjänt af stor uppmärksamhet sä-
väl för de snabba fran g" den gjort pä konstiiitens och samhällsförbättringens område som

då

ock i Europask politisk v kfigshistoria. Denna bild för oss genom de intressantaste land- .
skapen, med början a udstaden Bryssel, som har omkr. 300,000 invånare och särskildt

bekant för sin spet g Ionline-sysselsätter inom denna industri oza 125,000 arbeterskor.

Briigge, biskopssät invånare. Vi passera Maasfloden, Lfittioh- och Divant, Iberyktade

för sin vapen- och kation. Vidare de storslagna dammbyggnaderna vid Gileppe och

vattenfallen Vid CoL n fashionabla badorten Ostende.

- ...n -

 

2. i En plågad svärson.
i Kemisk.

Edison film. Första rangs sensationsmimmer. Edison film.

3" "Solens dotter".

Storslagen, ytterst fängslande jättellild.

En historia frän det forntida Japan, dä endast ett fåtal främlingar tillätos be-
söka LLden uppgående solensllanda. Förutom holländska och portugisiska köpmän,
hvilka merändels slogo sig ned vid kusterna, voro de modiga missionärerna, som
sökte omvända det krigiska folket, de enda, som fingo besöka Japan. Vär bild
skildrar en dansös7 tragiska historia. Hon var anställd pä ett téhus och hade fattat
kärlek till Komura, en ung soldat. De voro båda omvända till kristendomen, men
mäste tillbe sin gud i hemlighet. Taka, en ädling, blir rival till Komura, men dan-
sösen, Mitsuka, afvisar ädlingen. Taka lyckas af den blifvande svärfadern fä till-
lätelse att bemäktiga sig Mitsuka. Mitsuka och Komura påträffas under ett möte,
Komura lyckas fly undan - Mitsuka vägrar att röja vardt han tagit vägen -- man
ämnar läta henne undergä tortyr - detta kommer till Komuras kännedom -- han
störtar in, drifver soldaterna tillbaka ooh Hyr bort med Mitsuka. Fader Orlotto
häller mässa. Mitsuka och Komura komma tillstädes och knäböja vid räcket till
sakristian. Dä fader Orlotto lämnar altaret, gär paret honom till mötes. Några fä
ord. Han förstår. Placerar dem på ett gömställe. Emellertid har det gjorts allarm
hos Taka- och hans anhängare. Soldater ha utsändts för att uppsöka de bortrymda.
De anlända just vid nyssnämnda tillfälle till. kapellet. Prästen höjer sina händer.
Komura rusar fram7 drifvler först tillbaka soldaterna, men öfvermannas. Fader Or-
lotto tar fram ett kors frän altaret, Mitsuka klängervsig fast vid honom. Han vägrar
att utlämna henne. När Mitsuka ser sig vara sä förföljd faller hon tryckt af sorgen
afsvimmad ner, och sträcker bönfallande armarna uppåt. Fader Orlotto klanger sig
fast vid altaret, ooh välsignar henne.

ff De trognas land.

Vacker naturhild.

 

 

EE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Konstfilm! 5. f Konstfilm

i emauod.

en
tå
st 1 til ut 1 å]
OPS RUB , OOPBPEI SagOSIIB. ät]
fd]
H1
eur
td
ä

EE

 

 

ägt-EEE

mä i Skådespelare: Herr Albert Lambert Vid Comédie Francaise.
q, Enligt sägnen har Pygmalion, Cyperns ryktbare bildhuggare, för att kunna ägna
juh-.ll sig ät sin konst, aflagt ett heligt löfte att lefva i det strängaste celibat. För att

- I hämnas läter dåJ Venus honom besinningslöst förälska sig Åi en staty af elfenben,
[j-"j som sprungit fram under hans egen mejsel och som han kallat Galathea. Gudinnan
låter sig emellertid bevekas af den olycksaliges gränslösa sorg och skänker den kalla
[Ej statyn lifvets gnista, hvarpä-Pygmalion lirar sitt bröllop med sin älskade. I deras
äktenskap föddes sonen Paphos, som grundlade den ät kärleken helgade staden Paphos.

-n- . ..
EEEäEä-ååäååäääääääEäääägiäää

vinter i Danmark. är

6.

 

 

. W 7- .Den misstänksamme mannen.

KOmlSk.

 

 äldre lzsta pl. 50 Öre, szra pl. 35 öre, 3:dje pl. 25 öre;
. barn lzsta pl. 25 Öre. 2:".dra pl. 15 Öre, 3;.djevp1,p1() Öre.

Program 3 öre.

 

Klippan 1910. Tullbergs Trysskeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain