#1814: Kjeflinge Biograf-Teater

Fredagen den 4 och Lördagenden 5 November
kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m.

söndagen ann e kl. 5,10, 0,10, 7,10, 8,10, 9,10 n. m.

 

 

 

PROGRAM)i

v t II:mig-.-::::.:::-"-":::l:::åä
 Tibets Dalai Lama på flykt, 

i Ankomsten. till Darjeeling på .gränser 17"Intl-lan Tibet 0. hrittiskfifndiska Vnmrådet ä: I

helige-flyktingen nalkas indiska området. 2. Dalai Lamas stora eskort .-
af asiater. I" 3. Tibetaner samlas för att välkomna. Dalai Lama. 4..)Lamas bagage f I.

ankommer till. Darjeelings utkanter. 5. Festtåget för Dalai Lama efter hans flykt 
från Tibet: fanbarare, musik, präster, rökelsebarare, kyrkliga. ambetvsmän, brittiska 
ämbetsmän, Lama. och hans inhemskaVA eskort, en ofantlig mängd följeslagare. 6.Mi-- ;,
nistrar och diplomater på. vag tillemottgizgandet- hos engelske guvernören. 7. Första L.ll
I: autentiska porträtt af Dalai Lama. j - .i 4 i V " . i 
I. f v , e , I , i , 1 .I
:PI-"Hm"--"I"-"I"."Im-Il:::::::::::::::::::::::::::::::::::

7  Två små ff konstnärer. Y,
, - . - V i (i vara och fängslande bild.

Två fattiga barn förtjäna sitt bröd med att sjunga 1och musicera för allmänheten. Fram- .
för ett bush-anföra såväl.. den lilla Hickan med sin sång som gossen med sin Violin husets in-
vånare, men den hårdhjartade portvakten jagar bort barnen. Han slår sönder gossens violin
och släpar barnen inför ratta, där han anklagar dem för tiggeri. En af domarna tycker det i
är synd om barnen. Han öfverbevisar Vportvakten om deras oskuld och lyckas utverka, att
barnen bliifrigifna. Ejnog härmed. Domaren tager barnen med sig hem och adopterardem.
I Har se viV dem i. en förtrolig. krets i musiksalongen, där; ha tillfälle att öfva sig isin konst.
i Sålunda har deras fattigdom Vförbytts i välstånd foch en lycklig framtid väntar nu de små

konstnärerna. 1 I Å - f i .

3. Dansan de gris. I

Komiskt.

 

4= i ETT rEtsTEG-

En ung man ar förälskad i sin husbondes vackra dotter. Fadern, som tycker om "
den skötsamme unge mannen, har ocksåJ ej nagot emot att de förlofva sig. Men de bada
ungas lycka blir ej långvarig. Den unge mannen" faller i en demimondedams garn och ..
. , blir helt och hållet betagen i henne. Fastmön uppdagar snart, att hon ej är föremål för ,

I hans odelade kärlek. Hon försöker varna honom, men förgafves, han är heltl och hållet
förblindad. i i  .I l i 1 ,

Han reser "till hufvudstadenv, kdär den lattsinniga damen snart får honom från vett
och sans, men, då hon kort därpå fårV en annan tillbedjare, tröttnar hon. på den förre,
hvilken i sin förtviflan griper. efter en revolver för att förkorta sitt life. Skottet ar dock
1 icke lifsfarligt och han förpassas därför till sjukhuset. VHär finner han sin förlofvade som
sjuksköterska. Ber-dragenl och olycklig hade hon beslutat ägna sig åt andras vård för att
sålunda finna tröst i sin öfvergifvenhet. " 1- I I - -

W Den unge mannen inser nu att han begått ett felsteg och trampat sin sanna lycka
under fötterna. Men nu ar det för sent att taga den tillbaka. LLEn Guds brud. är ej till
.fför 1jer-disk lycka-:W I - f i I " f H w " Å f -  e I 1, i

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

I

 

 

 

i 5.-  , och f ess ruiner.. I
f I i Kmmwäfafifi fännrA från Patte man. i

v Det nuvarande Delhi sträcker ej sina anor längre tillbaka an ar11631 då. det upp-
byggdes norr om ruinerna af den gamla staden, af hvilken annu talrika minnesmärken,
såsom kejserliga palatset från fjortondeMI århundradet och Koutab från trettonde århundra-
det kvarstå. Å I i V

 

 

 

 

Ruinerna täckas till störrex delenH afI betesmarker, dar otaliga hjordar leet-.m-vv v

 

 

6- s  1- 
- w 1 1 4fever toy g mata..
i f Kemisk. 1 - i " ,
Herr Smiths vackra dotter har förlofvadt sig, men herrV Smith ar afgjordt emot partiet.
Friaren är emellertid Iihäirdig och söker vid alla tillfällen ställa sig in med herrH Smith2 hvilken
senare tillslut ej kan motstå. längre. Då. han på. aftonen finner friaren i sin sang för latt ånyo

anhålla om den tillbeddas hand, ger han sitt samtycke endast för att ej själf1 heltJ och hållet,
förlora föl-ståndet. 1 r Y V

. f" v

Entré, äldre han 151.050 önn,k2;dnnp1.35m, 3;de nl. .25 tre;
I barn hsta pl. 25.y öre, 2zdra pl. 15 öre, Szdje pl. IO öre..

 

r Klippnn 1910. Tnubergs Tryckeri.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain