#1813: Kjeflinge Biograf-Teater

ereelegee elen les eell Lee-degen elelrx I:29 oktober
I kl. 12,10, 8,10, 0,10 e. m.

Vslö-ellegee den egg-kr. 6,10, 7,10; 8,10, 9,1 m.

  

1- Ell Vllårprll1110112111 i. Bois lie I! Bli-1111151111.
Fängslande.  rykthara parken i Paris. i

Komisii 

 

 

Det är julnatt. Den gamle i St. Klaus slår tolf rungande slag på domkyrkans
stora klocka. Den lilla Dolly ligger i sin sang och marker ej .att far och mor kom-
ma såsom St. Klaus med julklappar, som de lägga utmed hennes sang. En neger-
dockpojk satta de på stolen, men då far och mor gått, kommer den stora dockan
Emmy och rifver ner negerpojken. Denne senare blir bedårad af Emmys skönhet
och nobla llpptrade och glömmer helt och hållet af att göra motstånd.

 

i L k NI

Q
e

Q)

(ID

l

 

 

 

 

 

far-O O "i
en, w

 

Revolutiunells stad. Ell serie intressanta bilder.
N llllllen för dagen. Bär ses af alla.

Q)

 
 
 u

:ananas-.lumen  1

55: 4 H"få211.1..-m::111e:1.11: 4:!- ::::::
f.. l hafvets djup. ele- -et sjunkandelsluttet
: Storslagen, kniorerad bildserie.

Det är sagan om den fagra, af friare omsvärmade prinsessan, semikastar enV
gyllene bägare i hafvets djup - den som kanV återgifva henne den, blir hennes och
landets herre. Med hjälp af hafsdrottningen, som förklädt sig till tiggerska, nar en
fattig fiskare målet - dock mot löfte att vid första hornsignal återvända till hafs-
drottningens rike. Han trotsar löftet, och hafsdrottningen hamnas genom att lata
slottet försvinna i djupet.

1. Prinsessan har tråkigt. 2. Mot hafsstranden.y 3. Den gyllene bägaren i:
djupet. 4:.v Harolder kungöra prinsessans löfter 1f). -Hafsdrottningen hjälper Fltskareln.1
6. På hafvets botten. 7. Fiskare-ns löfte. "8;-- Fiskar-en vinnerprinsessan.rv 9.1På
bröllopsaftonen. 10. Den första hol-nstöten. 11. Hafvet stiger. 12. I djupet.

III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.lll-III..-III-IIIIIIIIIII-IIIÖIIIIIIIIIIII
 t  f 

:II-"--::::::::::-:"
:m:::::::::::::::::::==:::

 
 

i? P35 :serna-"rysk -lr

 

"qi-131,; . v,

5. FiSkling, Foreller.  
Ett intressant-studium från fiskelriilllsilållllillllsolllrådet.1 E-il .hihi4 alelllÅ 

Som bekant pågår sedan åtskilliga år statsunderstö-dda, systematiska arbeten för höjande
af fiskrikheten i de svenska sjöarna och Vattendragen. Den bildserie vi har visa åskådliggör
hvilket omfattande, samvetsgrannt arbete, som måste nedläggas på dessa odlingar.

yMan ser här vanligtefmiellfiske med håf i en å. Sa får man vara med om urval af fisken
de stora tillvaratagas, medan-de mindrevärdiga återfgrpassasfi .sitter-siemens .i

Sedermera kommer det intressantaste. Sedan anerdningarna för ägglaggning och klack-
ning fullbordats, insamlas rommen, hvarefter densamma befruktas och tvättas samt nedlagges
i ryssjor. i Den sterila rommen allägsnas. Efter 25 dygn ser man det blifvande flskynglet, som
nu under en månad upptager naring genom ett slags krafva, kallad vitellis. Fiskynglet vidÅ

 

 

tre och sex månaders samt ett och två års ålder framvisas. Och slutligen öfvertygas man omfå- 

behefvet af , att halla de olika destereslukaeljest de sina,L

 

 

 gisk bröHoSdafg-f i 

, Mulltr-a Episoder.

 

Vi i V 05:35..
jr

EMM" :äldre ma PL 50 i. Öis; 2=dfa 11-1- 35 se, 3=fl1ienfieö ere; 
 barn lst-å .01. 25 öre,V 2111221i . pl. 115 seekiäzdje 01110 

 

Klippan 1910. Tellbefge nyckel-i.

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain