#1812: Kjeflinge Biograf-Teater

l -Teåterr

Fredagen den 14 ooh Lördagen den 15 Oktober
I  i 7,10, 8,10, 9,10 e. m. V i
Söndageny den 16- kl. 5,10, 6,19,1f7,10, 8,10. 9,10 e. ni. X

  

 

xllllodern   Paris.

Hy ntniärliit vaeker ooh instruktiv bildseriefvl . Ve de .små barnens lif
.  = i en modern harnkruhha.-1 f

. Det aren af fattigdomens-ämsta sidor, att den så gör intrång-pa familiejlifvets
glädje, att den stackars modern Iångest väntar de barn hon -skall- bringa, .i Värl-
linden. För att. afhjälpa detta missförhållande finnas barmhartighetsinrättiv 1 ar, som
I göra mycket godt. Barnen mottagas där och få mot en ringa penning u :postran i
i "sofia"barrikriHaber,P1 tills de aro en fyra, fem år, då de fortsättauppfostran på.
andra inrättniÄngar?I4 Det är ett riktigt nöje att se dessa småJ livitafvaggorlstå upp- 
l

I
ll

I

ll

ll

 

  

 

i -i

 

radade i de stora salarne, dar-ljus och luftlspela omkring ända-ide minsta vrår. I i 
f-En utomordentlig renlighet är rådande öfverallt. Småttingarnavakna, le ooh famnaH ff i!
med sina små knubbigahäinder mot ljuset. Men så kommer-allvaret och alla plikter

småste töutfiöras. - de mastelåta tvätta sig. Och sedan komer det roligaste, maten.
A Därefter rulla Voch stapplasmåttingarna huller om buller i solskenet, roande sig af

e w

  
   
   
 
 

. . i: 3
llllli
I".

 
 
 

. Denna..ij-bildigifveren nog i " -
q I 1.8. v i I M i grann skildrin
af..P den eförw na on:V tid sedan af dagspresseigi

  
   
 
 
  
  
 
  
  
  
 
 
  
 
  

 
 

. . 1. .i Sinrlott, så nog skall han .waV 7
VVing-11 n Påfl ett eller annatisättr. 

i Omnämnda Själfniördareklubben i London D i -1 i
- . fl - - V ., - I - hanst , h -1 0 I , ,
iiiillllfleä? .Hub-bi Nick .Vare en dJa-rf Journalist, tet, Ösom. xrä,Claes ull-endl: :äliddletkäluäpatkdm i 7"! i 
1 v11; Oskadhggsordi Redaktören för en . ,. . ar Jus et

ödesdigra. vspTaklferesset. i De. närvarande af-
lagsna sign-Asa småningom,- journalisten är
allena. LJusetV-.slaeks han vill ut genom
dörren, den är-.reglad;i.genom fönstret, det är
omOJhgt. Han ängel-as, drar fram en revolver
for att försvara sig mot förmenta fiender.
Han håller på att mista .förståndet Re-
ferentens hustru oroar sig öfver att mannen
i stannar borta så länge och beger sig till tid-
ningsredaktören. De vända sig till en be-
romd polisman. Med våldträng-er sig denne
och hans medhjälpare in till "joiirnalistem
Pe- lhjälpa honom ur den hemska -liålan och
aterföra honom till hustrun looh så småningom
hem-tar han sig från vförskr"ackelsen 1 i i

af världens största tidnin ar u dra f r f" i
en .af- sina skickligaste råa-enär aåeröäå
bandets hemligheter. Referen-ten går inxsom
I lmedlem af klubben och förskaffar sig sålunda
tillträde, Ftill nästkommande sammanträde.
.Olyckligtviisif är det vid detta möte som i,
den fatala kortdragningjskall Laga rum.
Sedan alla medlemmarna samla-ts skrider,
.ordföranden till att fördela korten. lDen som
far spader ess, så lyder förra mötets orubbliga
beslut, skall samma natt begåJ själfmord.
Ji-iiirnalistenl blir med om dragningen i i
den. vforlippningen, att om han skulle få. döds- l 1 i!

    
  

 .Kineniiitografi fifätoerfffaffliotlifé-Vemos: :LP - ...i i .1. i

I den exotiskt yppiga grönskan af väldiga" trad-l och prunkande blommor skymta ,
i i. någraförskrämda hinder "fram och i den genomskinliga slon simma de helngaskold-f. 
i ll pladdorna under detl naek-rosor med blad sa stora att. en man ledigt kan taga plats .-
:= på. dem och hvita lotusblommor sträcka sina kalkarlupp öfver den-spegelblanka ytan. = i
.Il Och som en värdig bakgrund till det hela se vi vulkanen Smeros ho]a sin eld- I.
I: sprutande hjassahögt- Vöfver molnen. - Vi .-

5.:"örvERENsKonmELsEn
Kemisk seen af Emils..Booeher.- Speltid - af Max Linder.

med sitt Avarma h"ärta och sina tomma fickor, är gränslöst karisin kusin,

i som diillzåeptåegoäaärunderlvagrar gunsitig herrncsin hand. Brakt till förtviilans brant beslutar
var "hjälte att genom "den blifva befriad från sina sorger. Men-han saknar mod att s]alffltagls:3
det lstora steget.. Slumpen skickar vdoeki hansväg en sannskyldig apaeh, som kommit o:l a
stjäla.. men som nu i stallet mot hederlig ersättning atager sig att for-passa" var hJalte ur tiden.
Man får emellertid underrättelse att "han ärft-en amerika-onkelsstora formogenhet. I- gla len
skyndar han till sin kusin, där allt blir bra. Men plötsligt infinner sig apaehenfor att fullgör:i 1
sin mission. Ililörski-"Piäcrzkty tar Max till flykten. .Den förskräcklige apaclien förföljer .honotm oe-
upphunnen bereder Max sig till döden. Då.. närmar sig-.apaohen och fotrklarar trankilt: Se har
är; herrnsy pengar. Det ska7 tusan riskera sitt hufvud for Edra nyeker . - - .

  

 

 
  

  
 

 

  4  I I I i, v i,
De stora kanplopningarna i Liverpool.. .,
En af vännen; niin-sinl nästkappiopnngar. Joeneyems riii vfor äran nen s(ofvanI p .

 äldre lzsta pl. 50 öre, 2:dra"pl: öre. 3:;dje.pl..25.öre;-
f I f " bei-.nisse pi. store., som pi. 15-61-63;de pl.. io om.
I i Klippan 19710. Tullbergs Tryckeri. 

 

s i
in).

Information

Title:
Kjeflinge Biograf-Teater
Printed year:
1910
Place:
Kävlinge
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain