#1811_1: Wictoria-Teatern

NAZETTI

delikat -

å

.
pr hektopaket 45 öre
kraftig -

 

ochcAo

hälsosam.

nAzE-rrlä sPls-cHoKoLAnl-:R

särdeles fina och välmakande.

 

För kokning och uppvärmning

GAS.

är det bästa -

 
 

ELEKTRlclTET

är bäst för belysning och dräkraft.
Kostnadsfria råd lämnas af Gas- 8: Elektricitetsbyrån.

  
 

 

l.-B. SllällllaI
Clmlllglllelel

Stockholm. MalmöI Göteborg.
Jönköping. Karlskrona.
Motala. Norrköping. Kalmar,
Karlstad.
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Skandinaviens största firma
för cementarbeten.
Utföru:
KonstruktionerÅ l armerad och
oarmerad beton, håltegelbjälk-
lag, väg- och vattenbyggnader,
muddrlngs- och sprängningsar-
beten, brobyggnader af armerad
beton.
Tillverka:

Vieioria- och mosaikgoltplatlor,
trappor af cement och mosaik,
maskinpressade afloppsrör af
cement, gipsdielen för eldsäkra
bjälklag oeh väggar..
Asfalt-, gips- o. marmorarlfreten.

,MALMÖ
Posl- och telegrafadress:
Cementgj uteriet.

Rikslelef. 791, 1456, 20 03, 3310

 

 

 

 

 

Brand.- och 

Föräkrings Aktiebolaget

S K A N E
MALMÖ. V
Brandförsäkringar
Lif-, Lifränie- och
Pensions-
försäkringar.

 

 

Försäkringsaktiebolaget

MALMÖ

meddelar genom
bolaget Skånes agenter

Inbrotts-,Resgods-,
Vattenskade-,
Glas- och Garanti-
försäkringar.

ä

  

-ILLÄÅÄIII-

PROGRAMé-

  

-IjIÅÄIIII-

 

...i

10.
11.

12.

13.
14.

 

Wictoria-Teatern.

"Ursulas Ari".

Drama i 4- afdelningar efter Honoré de Balzacs berömda roman.

HUFVUlDIPlElRlSOlNER :

Doktfoo1 Mineral; ............ . .

las hemgilflt.

Alrmland Bour.

Vicomto Savinien .......... .. Rollo. Nonnand.
Ursula. Mineret ............. .. Fröken Sylvia.
AFDELNINGAR:
Dokltlor Minereltls yfödelsedag. 15. (Breasz "Amilralen har -lyokönslkat mig
Doktorns nrflvllngar wf-lsa. Ulrsnlla, dok- på. slag-fältet jag har yfån-.t en llldls
tlorns nléoe och myndllng, ett lllla dolldt permission, som Jag Will begagna mig alf
, hat. för att åter-se min kärl-la Ursula.
Mineret och hann vä-n hos en berömd I ,
somnalmbul. . . Sammen""
Den clayrmyalnba hm what (sant- Uwu- 16. Mlneret-Levrall; uoch anfymgalrna Iföröd-
la har en tillbedjme. lmJ-uka på. lallrlt satt den värnlölsa. Ulrsul-a..
Viwmte Savinyilen sättas .i bygättnings- 17. lilälneret-Levralt besluta-r allllägslnla ei-tt
län lse, Q ef" i
(mig: HMIin Son Sitter häktad för 18. Glopl-l .sväll- atlt bli Ursullals man eller att
skuld 1ml en belopp al 60,000 mms. låta henne Ido af Sorg-
Försök låna denna summa lat Er lrilke 19- Komplemen-
klient mot säkerhet af anteckning i 20- "Gäl yi klosterl"
mltlt .glo-ds. 21. Blommorna erinra. Ursula om hennes go-
Grefv-innan Saoinien." de .on-kal"
Dolkborn lsäger nej, men lyckas Ut- 22. Den äll-Skaldes återkomst.
sula. :att få. honom att mening. 23. Fru Sav-ilnlen. glor älnldllligen oth sam--
Arfvlngarma upptaokla. 1tlll 1sln Istora tycke till sin Song lämngkap .med Ulf-
har-m, att dal-:born betali-J 1Samma-ens gula,
skluld. i 
Den bördsboll-.a grefvinnan vill icke veta 24" Kolipiotwnffslolas"
af någon mas-alliance. 25. Savlnuen gor Ml-nleret-Levlmlts son an-
Veiwmmn lämnar hemmal 1svalrlg för :föräldrarnas förbrybelse och
lmkborn söker förströ Urswla, Som är hagar upprmmbse"
förbwa öfver sin fästmans girl-em, 26. Fru MIilner-et-Levlralt erkänner sin malms
Doktorn gör siltt testamente till för-mån stöld 4för att -r-äldldla sin son lfråln duell.
Elrsulahöd 27. Straff-et.
Iorns . , -
Milneret-Levral-b begagnar sig af ldok- 28" Ett chkhgt pm-
mms plötsliga död- 1för att smala Umu- 29- Fm år WWW-
-30. Lyckans slott.

 

H. Mn Konungens Hell.

Glllllillallhslls
Bllllsllllllllll

Baltzarsgat.
41

l:sta klass binderi.

Specialité: Dekorationer.

I Telefoner: 1618l 27 68

soon

 

 

Nilslllas

Klililllllll-
ll KllSlSllillSllllSlll

Östergatan 18,
i MALMÖ.

Rekommenderar
sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-
hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong-
täck samt alla slags
byggnadsarbeten.

Gatutjärspridare

tillverkas.
IIIINN

Telefon 133 & 5000

 

 

Ärade damer rekommenderas:

Kullmuguslnet MERKUR-

Södra Försladsgatan 46 (Hörn-huset vid Föreningsgatan).

Ojämförligt billigaste inköpskälla för såväl enkla som finare

KAPPOR, DRÅKTER oeh KJoLAn.

å oBsJ Alma det nyaste.

Se skyltfönstren! i

OBSJ Skräddarsydda tillverkningar.
Jämför priserna!

Telefon 4626.

 

  
 

Köp inga nya elektriska ljuskronor
Vud någon belysningsarmatur, innan Ni sett den
moderna belysningen med X-Ray-reflektorer.
Gör ett besök i vår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

lmhmmmmlmmmmlmmn

eler öfverhuf-

  

Telefon: Malmö Å8 92, 57 45.

 

Förlagsaktiebol. Bolitryckelrfi.

Malmö 1914.

Information

Title:
Wictoria-Teatern
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages