#1809_1: Wictoria-Teatern_1

NHZET Tlä

pr hekropabket 45 öre
delikat i - kraftig -3

udooli-Erlend

hälsosam.

-nAzETTls sPis-cHoKoLADER

särdeles fina och välsmakande.

 

sFör kokning och uppvärmning

år det bästa

Må

  
 
   
  

"ELEKTmciTET

är bäst för .belysning och drifkraft.
Kostnadsfria råd lämnas af Gas- 8! Elektricitetsbyrån.

 

l.-B. Skin-ski -
Cememgwtene-l

Stockholm, Malmö, Göteborg.
Å:Jönköpingl Karlskrona,
Motala. Norrköping, Kalmarl
Karlstad.
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Skandinaviens största firma
för cemenlarbeten.
Utföra:
Konstruktioner i armerad och
oarmerad beton, håltegelbjälk-
lag, väg- och valtenhyggnader,
muddrings- och sprängningsar-
beten, brobygåntader al armerad
e on.

Tillverka :

Victoria- och mosalkgollplattor,
lrapgor af cement-och mosaik,
mas inpressade afloppsrör af
cement, glpsdielen för eldsåkra
bjälklag och väggar.
Asfalt-, gips- o. mannerarbeten.

MALMÖ-f
Post- och lelegrafadress:
Cement gj u tel-lot.

Rikslelef. 791, 14 56, 2003, 3310

Brand- och Lif-

Försäkrings Aktiebolaget

S K A N E
MALMÖ.
Brandförsäkringar
Lif-, Lifränie- och
Pensions-
försäkringar.

 

 

 

 

 

 

Försiktingsaktiebolngel

PMALMÖ

meddela- genom
bolaget Skins: agenter

I nbrolls-,Resgods-,
Vattenskade-,
Glas- och Garanti-
försäkringar.

 

     

PROGBAM e e

- Wictoria-Teatern.

Dagshändelser.

En resa genom Indien.

9

2zdra och Szdje episoden ur världens största bildserie:

PAULINES ÄFVENTYR.

Filmroman i 20 episoder af CHARLES W. GODDARD.

"Paulines äfventyr" är en 1filmromzin i 20
episode-er, hvar odh en lindelaid 1i 2 ät 3 infdel-
ningar. Filmen mäter omkring 17,000 meter
och tager -en för-eviis-ningsfoid 1an ungefär 17
timmar ri anspråk.

Inspelningarna, .ha försiggåitt 1i alla. världsde-
ler :såväl på jorden som i luften ooh på. hafvet.

Newyork Journal skrif-v-er: . . .. "Det är
sannerligen icke att :förundrn sig öfver att
alla. 1män-niskor tala. om "Raoul-Vines V"zifvelntyr"
odh lattt de biografer, där denna film förevi-
lsrais, ständigt äro fulla arf folk, eniiuv - förså-
vi-dt vi lhafve oss bekant - alldrig hint-lille1 nå-

gon flilrm irs-ceneatts ymed mera omsorg och
med ett mera. 1suveränt förakt för kostnader-
na. De 94 olika dräkter, hvilka hjältinner
i pjiiisen, Miss Pearl White, uppträder :i un-
der ihnndlingens yforngåing, lhawfvzi ialla, utan nn-
dant-ag :särskildt komponerth för hennes 
ning af Lwdy Duff Gordon, lhvxilken .som be-
kant enväldigt dikterar hvad .som hör till
"god smak" inom Amerikas :elegainfba kvinn-
lig-.n vrärrld". I v

Det ärr en 1film utan motstycke i hel-a värl-
den, hvars olikaJ infdelning-ar vi under de kom-
mande veckorna få se på Victoria-Teatern.

Hufvudpersonerna i 3zdje och 4zde episoden.

Harry Marvin, hwnlsr son ....... 
Pauline, M-arvlins ndoptivdofbter . . . .
KRaymond Owen, Metrvi-ns pr-ithsekreternre . . . . . . . . . . . ..
Montgomery H-ieke, en oförbätterlig .spelare . . . . . . . . . ..
Hill, f. d. sjöröfvare . . . . . . . . . . . . ..

Crona 
Pearl White.

Peuul Panzer.

F. Carlyle.

Donald Mac Keuzie.

PAULINEs ÄFVENTYR.

Tredje episoden.

Första mfdelflvingen.

Tnoms att, iflygmaislkinsatbentwtet misslycka-
des, 4hivsnrvid Paul-ine endast igenom en under-
bair :slump ocfh Harrys viaikisanihet rundgin en
fruktansvärd död, .hair den iförrädilseke sekrete-
raren :ej luippgirfwiit [hopp-et 4:ii-tt, genom ett

bringa. den .li-nga flickan om :li-fvet, komma. årt
lhennes förmögenhet.. I

Vid .åfsyinen af en gammal, if-örsupen :sjöman
[får h-wn lplötsligt en ildé. Med kännedom om
Paulines .sinne för det romantiska, ooh äfven-

 

H. Mn Konungens Hol-

.mmmmm

Blomsterhandel

Baltzarsgat.
41
l:sta klass binderl.

Specialité: Dekorationer.

Telefoner: 1618. 21 68

Qékää -

 

 

Nils Atlas

Kassaslius-
& Kunstsmidesverkslai

Östergatan 18,
MALMÖ.

Rekommenderar
sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-

hvalfsdörrar, graf-, I
i trapp- och balkong-

räck samt alla slags
byggnadsarbeten.
Gatutjärspridare

tillverkas.
WW

Telefon 133  5000

 

Ärade damer rekommenderas:

u nmu usinet MERllU

Södra Förstadsgatan 46 (Hörnhuset vid Föreningsgatan).

OIämför-ligl.K billigaste inköpskälla för såväl enkla som finare

xAPPoR, DRÅKTER och -KJoLAlL

OBSJ Alltid det nyaste.

Se skyltfönstren!

i..

OBSJ Skräddarsydda tillverkning-ar.
Telefon 4626.

Jämför priserna!

 

 

y X- .,

Köp Iinga nya elektriska ljuskronor eller öfverhuf-
vad någon belysningsarmatun innan Ni sett den
moderna belysningen med X-Ray-reflektorer.
Gör ett besök i Vår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

Nnrliska X-lay Belektur-M. (Ingeniiir JullJakuhssnn).

Telefon: Malmö 892, 5145.

rarngsakneboi. Boken-eken.

 

Malmö 1914.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages