#1808_1: Wictoria-Teatern_1

NHZET Tlå

 

f i s

I

A lG chsAo

Lpr hektopaket 45 öre

delikatv - .kraftig -

nAzETTlå sPis-cHoRoLADER VV

hälsosam.

särdele fina och välsmakande.

 

För kokning och uppvärmning

är det bästa

GÅS.

ELEKTRICITET

är bäst för belysning och drifkraft.

"Kostnadsfria råd lämnas af Gas-  Elektricitetsbyrån.

  
  
   

 

 

1A.-B.8känlslu1l
Cememgwlenel

Stockholm. Malmö, Göteborg,
Jönköping, Karlskrona.
Motala. Norrköping. KalmarI
i Karlstad.
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Skandinaviens största firma
för cementarheten.
Utföra:
Konstruktioner i armerad och
oarmerad beton, håltegelbjälk-
lag, väg- och vattenbyggnader,
muddrings- och språngningsar-
beten, brobygänader af armerad
elon.

Tillverka .-

Victorla- och mosaikgolfplatlor,
trappor af cement och mosaik,
maskinpressade afloppsrör af
cement, gipsdlelen för eldsäkra
bjälklag och väggar.
Asfall-, gips- o. mamorarbeten.

"MALMÖh

Post- och lelegraiadress:M
Cement gj u tel-let.

Rikslelef. 791, l4 56, 20 03, 33l0

Brand- och Lii-

Försäkrings Aktiebolaget

SKÅNE

MALMÖ.
Brand försäkringar
Lif-, Lifränte- och

Pensions-
försäkringar.

 

 

 

 

 

 

"Förslkringsaklieboleget

MALMÖ

meddela: genom V
bolaget Skånes agenter

I nbrotts-,Resgods-,
Vattenskade-,
Glas- och Garanti-
försäkringar.

 

 

ug.pRQGRAMg,

Wictoriä-Teatern.

PAULINESI ÄFVENTYR.

världens största binds-.ene

IFimmnmn ilzo episode? af W. GoDDARD.

"Poulines äfoentyff är en Wfilmrovnnan i 20
episolder, .hvar oclh Wen sindelaid i 2 å. 3 .aldel-
ningiar. Filmen mäter omkring 17,000 meter
och tager en fö-reviisningismivd of ungefär 17
timmar vi anspråk. Den kommer .att 1alldeles
i i1 yz-t-immus Wprogmrm, :första programmet
omiwtitenide förstu- oclh andra eplisoden. Hvarj-e
program ärr li. ooh .för sina,J1 et-t aifslu-twdt helt.

l dagens program åter-finna. vi M :elle Ro-
binne oclh M r Alexander ifrån Teatre Fronsnis
li Paris, Miss Pearl White, lhuiiwvuldrollenls
1i;1-a1.1111stä.l-l:il-inne., .Mrfr Crabne Wilburn och Paul
Pwnzer [från Amerika. v
, Inspelningznrnu .he-försiggåftt :i alla lvän-lydsde-
lia1r :såväl på. jorden :som i luften ooh på, hafveft.

Newyoirik Journal .sllrifverznn "Det är
sannerligen ieke att :förundm 1sig; öfver att

alla; människor talaY om "Pianllines äfventyr"
ooh 1att ide fbiogro-fler, där -i enna. .film yförevi-

:slas .shän-digt -äro fulla. 1ai folk, enärr - iföirsåf
vidt vi hafva. oss bekant - alldrig hitftrills nå-
gon flillm: ivsceniswtts 1med :mera omsorg Och

med ett mera? suveränt förakt för kostnader-
na. De 94 olika. dräzloter,I hvilka, :hjältinnwn
1i pjäsen, Miss Peairl .White uppträder i un-
der handlingens- ff-o-rdzgång, halva4 ialla 1utan un-
dantafg :särskildt k-olnlpoinerarbs för hennes räik-
ning .af Lady Duff Gordon, hvilken [som he-
lcunt enyäld-iigt dikter-nr hiv-ad .som Kh-ör till
"god sme, " inom Amerikas eleganta kvinn-
liga. värld".

i iDet  en :film utom :motstycke i hel-a. värl-
den. .hvars olika, oidelningom Vfi under de korn-
mande veckorna (få se på Victoirio-Teorbern.

- Hufvudpersonerna i lzsts och 2zdra episoden.

IiSwwt-lemfo-rd Marvin. månigmillionär 
Harry Marvin,1 hans) son . .  . . . . . . .
Haulirne, Marvins .endoptiv-rlotter . . .. I
Raymond Owen. Mnrvins iprivartlsefkretenare.1 . . . . . . .  . . .
Montgomery H-idkis, en oiförbäbterlig (spela-re . . . . . . . . . ..

Endora. José. I
Greene Wilburn.
Bealrl White.
Paul Panzer.
F. Carlyle.

1.-sto Afdeln-ingen.

1. Mångmillionåtr-en .Stanford VlVIurvii-i käm-
ner watt Ihan börjar .bli gammal ooh öfver-
läirnnar nyfiälrerna. ål; .sin Ysekreterare Ray.-

. mon-d Owen.

.2. Naturen :är som-.kare än människans vilja.

3. MrVIStunfloErvd. Marvin! Vi Iha, för Er rälkV

ning mottagit, en stor låda :från iK-ailro,

mer 11., "Miimie".

 Ungg omI och1 kärlek.

.5, Teinisjwisrti-et

6. Ett 1Obemgligt möte.

7. Hotelisen.

8. "Innan jag gifter mig med Horry, vill jag
[se .mig omkring i världen ooh lsaimlo sltoflf
till en look af bestående Vvärde."

9. På Aitlalnltångafrens akter-(länk.

10. Panik.

ll. lEld ombord!

112. En kvinnas sainnesnär-Vyano.

13.. Räddningen. . . , i . . .fw

14. "NåviäLPnuline jag :skall ianförtro dig 
min sekreterare ooh - lursrloalliå göra en
resa på ett år; efter Iden tid-en skall du
.gifta (dig med Harry."

 

H. Mn Konungen! Hel.

Gnmrillauuhsnns
Blumslerhamlel

Baltzarsgai.
41
l:sta klass binderl.

Specialité: Dekorationer.

Telefoner: 1618. 27 68

 

 

lNils Atlas

Kassaskåp:-
& Kunslsmilesverkslai

Östergatan" 18,
MALMÖ.

Rekommenderar
sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-
hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong--

räck saint alla slags-1

byggnadsarbeten.

Gatutjärspridare
tillverkae.
WW

Telefon 133 8: 5000

 

Årade damer rekommenderas:

   

sinetMEIlUR

Sdra Förstadsgatan 46 (Hörnhuset vidP Föreningsgatan).

 

Oiämförlig-t billigaste inköpskälla för såväl enkla som finare
KAPPOR, DRÅKTER och KJOLAR.

oss", Amra det nyaste.,

Se ekyltfönstren!

OBSJ Skräddarsydda tillverkning-ar.
jämför priserna! Telefon 4626.

 

X-R GN.b

Köp Inga nya elektriska ljuskronor eller öfverlulf-
Vud någon belysningsarmatur, innan Ni sett den
moderna belysningen med X-Bay-reflektorer.
Gör ett!V besök i Vår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

Nuriiska X-Ray Bellini-li. (Ingeniiir Juhllakuhssun).

Telefon: Malmö 892, 57 45.

 

Förlagsaktiebol. Boktryckeri.

Malmö 1914..v

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages