#1798_3: Wictoria-Teatern_1

vv..

l .nun vu

wlclsamll ku ROPGI UCIIAUU Ulliuyullu Hua,-

 

 

   
   

I 

 

iOs."

finns allt hvad Ni behäjver får .j i

.1 I. ,  I .malmö Dra
ijblom s f
Södra TuIIgatan 2 1

Er ekIpermg, Södergatan 30. m. 2717.

10-1122 och 1126-7;
Tel. 1325.

 

Ölriga dzqoA . V7V ,. r..

Fastighetsägarelöreningsut...
Ilmlonskomor

 Prisbimgt! Förstklasslgt! f Jlr öppet alla belgiria dagar mellan kl.

Hmwnspfis; Byresannonscr 6 öre pr mlm.

lastigllllälärel

Låt hyresförsäkra

.Elak lisl arma ur

 

Malmiiaiiiåiiila
lllresllrwsälrlngslulag.

Konton. Södergatan 50. Tel. 4519.
Elinstfndaren träffas sikr. 9"?10 f. rn.

n

 

 

Tel. 1804.

stilfulla mönster.

-- Billiga priser 4

Hilderssondz Lundgren

Stortorget 21 .
Malmö.

 

lcering,

Dupl

lerlng,

Ljuskop

Q

e d
- 1: N
IN = u
ho än == N
V2
g al-l ul]
III-l H ,= o
s-l. aa C [-1
:O P5 .2 .
Gl-l ...4 r..
M ä .å
o .. ä o
m Del :W
ca W l. H. M, Konungen bevlstar invigningen
. n (ln g don nyrestaurenade Östermalswkyr-
b-D MZ kan.
q .E 2. trnttiiiflingar-na. för årer å Norra
...I = N Brunnsvikon,
GE E ä 3, Slödielr-föi-.eiiiiigarnae 20 km. skidtäfling
u-l .x H om St. Tidningens vlandiringsipris.
f-I W U
=
M- w
w G:
H = . .
all-l å w
-M E" 0
GG N I
E Q? 3 For. att radda
:1: [-1

 

kääääeå -

G)

9
e)

ääääääååeääåä

N

mHEmO.

l on liten by i doft fjärran västern lefver
ställets tidningeredaktör tillsammans med
sin dotter Mary och .sonen Frank. Till
.fiadrenls har Frank råkat i dåligt still
skap och förstör alla 1sina besparingar på
lu-ogen.x En vacker dag erhåller han också
afsked från den fabrik på hvilken han arbe-
tat och då. fadren får höra detta stänger han
hemmets. dörr for honom och Marys förtvif-
lade böner förmå. icke ändra den förtolrnade
fadrens beslut.

I sin tidning; har Redaktören farit hån-dt ut
mot Bill Rank och hela. hans band. För att
häinnos dessa skrifverier tvinga del on dog

Södra Eörstadsgatan 32.

Föräldrarna äro mycket ointresserade af
sina barn, en gosse och en flicka, Då barnen
,cn dag varit på teatern, i .sällskap mod srin
sköterska, finna de på att de själfva skola.
spola. teater och inbjuda en del jämnåriga,
samt uppföra en af dem sijälfva författad

Edvard (Uallins Konstsmideslabrik Eenfitning,

spenarna Konstsmide, såsom; (örat, Balkong= o. Crapprägk
sam: än. slags :mm Dekorations= em Omamentsmiden.

Cel. 2919.

 

Mignon-Teatern.

Dagshändelser.

4. En liflig dath Hammarby 1,800

Yskolbarn roa sig påv isen. i

Aftonkappor och teaterklädningar från

Aik-B, Nord. Kompaniet, Stockholm.

G. Offren för minkatastrofen i Göteborg
forms till den slista hvilan.

CA

Krigsjournalen.

hans ära . . .

Vitagraph -d ra ma .

Frank att under rusets. inflytande .acceptera
en voxel på 500 dollars, Frank äger själf
inga kontanter och inser, då. han nyktrat till,
att han begått en brottslig handling och bep
slutar att förkorta sitt lif. Mary lyckas emel-
lertid hindra honom därifrån och aflocka ho-
noni orsaken till hans1 förtviflade beslut. Med
de pengar hon genom sitt arbete förtjänat
betalar hon broderns skuld, meln som gen-
gäld fordrar hon .att brodern gifver henne
en förbindelse .att återbetala. detta lån till
henne for att på så sätt leda honom på rätta
vägen till ett bättre lif.

6(Barnens lek".

Komedi.

ptjåilsi där goesen och flickan äro mamma, och
pappa och bete sig precis som föräldrarna.

.Att det är nyttigt någon gång se hur man
själf iiplpfölr sig, Visar resultatet :tf-föreställ-
ningen.

llE

l-Llllllllll

med heldragen
lystråd

 

är
HÅLLBARAST
och mest

sTRöM-
BESPARANDE.

 

 

A.-B.

Berkules-Skodon

Södergatan Nzo- 19.
:I .TELEFON 5210. :i

S. Förstadsgat. 4 & 64
t: TELEFON 1505. :I

sTÖRsTA LAGER
af S T A R K A och

GlegantaSkodon.

i Franska och Ame-
rikanska modeller.

Moderata priser.

 

 

 

 

  
 

 
 

ND Svdfgea "häng fattat om beslut,

Åt! hvarje droppe sprit skall dricka-8 UA
Och Intel.I mera finnes att förtära,

Hvad manslmrno ska" fräsa då ocb svdm
j. Men [ag skall njuta ut! frid ocb ro -
1 W En hur cl HUbTMANs RENA cAcAa -

IDG

,, J!
. .11,

n

 
 
 
 

  

  

 

 

 

i Fälth F. rf
Blå

Prlsbelönt i Lund 1901 samt l Landskrona 1915

lervERMEnnLJ

sw. Nihléns Möbelfabriks .A.-B.

Telefoner: 1131V e 5511,

Utställare vidBaltiskaUtställningen

spårvagn passerar fabriken

Möbeluistdllning:
4Gustaf Adolfs Torg 8

Fabrik. kontor och lager:

JULIERO, MALMÖ

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages