#1797_1: Wictoria-Teatern_1

å
pr hehtopaket 45 öre i,
delikat - kraftig - hälsosam.

sPls-cHoRoLADER

särdele tina och välsmakande.

MAZEITT

MiAzETTlä

  

ooo

 

För kokning och uppvärmning

är det bästa

GAS.

    
 
  
  

ELEKTRIcITET

är bäst för belysning och drifkraft.
. Kostnadsfria råd lämnas af Gas- 81 Elektricitetsbyrån.

 

 

llmni
Gamma

itockholm. Malmöl Göteborg.
Jönköping. Karlskrona,

lot-Il. Norrköping, Kalmar.
Karlstad.

III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Iilmnclinaviens största firma

för cementarbeten.

Utföra:

Konstruktioner l armerad och

armerad beton, haltegelbjälk-

ng, väg- och vattenbyggnader,

mddrmgs- och sprängnmgsar-

ioteu, brobygånader af armerad
eton.

Tillverka: P

yiclorin- och mosaikgolfplattor,
rappar af cement och mosaik
Iaskinpressade afloppsrör a
ement, gipsdielen för eldsäkra
hjälklag och väggar. h
lsfalt-, gips- o. mamxorarbeten."

MALMÖ

Post- ooh telegrafadress :
a Cement gj u tel-let.

finaler. 191, 14 56, 20 os, 33 lo1

Brand- och Lii-

l"ill-säkrian Aktiebolaget

sKÅNE

MALMÖ.
Brand försäkringar
Lif-, Lifränte- och

Pensions-
försäkringar.

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringsaktiebolaget

MALMÖ

meddelar genom
bolaget Skånes agenter

lnbrotis-,Resgods-,
Vattenskade-,

Glas- och Garanti-
försäkringar.

dotter

 

QQBPROGRAM

ä

   

Wiotoria-Toatorn.

Föreställningar lhvarje afton
SöndagarsKl. 1-5 e. m.

kl. 6, 7,30 och 9 e. m.

Entre för barn 10 öre.

JAPANSKA DANSER.
DEN NYCKFULLE AlVIOR.

NÅGRA TROPISKA FISKAR.

(Tillhör Pathés naturvetenskapliga serie).

"HJÄLTARNE". i (DE HJÄLTEMODIGA FRIARNE).

Aktuell humor-esk i 2 akter med Prince i hufvudrollen. "

Första akten.

Don -unga fröken Jutta hado tvåy friaro;
den eine., Potter, gynnados of föräldrarna,
men route motstånd hos Jutta själf, som
älskade en ung engelsman vid namn Stefan-
son, hvilken däremot oj föll föräldrarna. i
smaken. I

Don stackars flickan hade inga glada dra-
gar, sliten som hon Var m-ella-n sin. kärlek
till Stofanso-n och föräldrar-nas miaktspråik,
hvilka gjorde sin myndighet gällande för att
horn skulle gifta sig med den välsitneirlade
Potter. I

Bolysaando för situationen voro följa-nde
bref, som de båda friar-no on dag elrhöllo.
J uttas far skrof till Petter: I

"Käre Petter!

Var ö-fvertygad om att Ni skall få min
J titta., ehuru Ni har en farlig mod-
täflarei i den unge engelsmannen Sto-fanson.
Ni har mitt orc ."

Jutta sker Jcill sin älskade:

7 iKärrei Stefanson l
Mina föräldrar vilja gifta bort mig med

Petter, men jag föredrar Elr. Potter är en
sådan stackare. Moln hellre, än detta föro-

drar jag att skänkav min hand åt en man,

som har utmärkt sig på valplatsen, och jag
hoppas att Ni för vår kärleks skull vill låta
värlfva. Er som frivillig. Eder Jutta."

Följande dag gjorde Potter ett bosök hos
denvutvalda och mottogs. på det allra hjärt-

- på hur de skullel göra.

ligasvte .an föräldnarrne, men med den största
köld och motvilja. af föremålet för sin ömma
låga. En lstund därefter anmäldes Stofansion.
hvilkan rönto doft stelasto "mottagande af
föräldrarna., men af den sköna J utta. hälsades
med glänsando ögon och ett1 strålande-leenden
De båda rivoleirna blängde ilslkot på hviaran-
dra, och stämningen var i hög grad tryckt.

Dåy gjordo Jutta slag i siakon; hon till-
kämmgwaf nämligen, att hon blott ville gifta.
sig med en man, som. utmärkt sig i kriget.
Do båda friarne såga något modstulna ut vid
denna bestämda förklaring, ty ingfon af dom
var någon hjälte, och do föredrogo dot glada1
lifvot i Paris framför mödornra1 i fält.

Och när do samtidigt aflägsrnade. sig var
det med icke påv långt när samma glada
känslor som när dei inträddo. Utkomna på
gatan, betraktade de hvanandra1 en stund
med hotande blickar och skildes åt utan att
säga ett ord. I

Juttas förklaring var .alltför bestämd för
att några1 undanflyktor .skulle kunna göras,
ooh do båda1 olycksblrödeirna fundemado skarpt
Båda. fattade emeller-
tid ott boslut. och följande dag mottog Jutta
två bref. Dot ennv lydde:

"Kära Jutta !

Steget är taget. Jag har låtit värfva mig
till lord Roberts lifgrardo. Jag kommer att
sändas till Sydafrika. Snart skall Ni få.
höra om1 mina hjältedateir. StefålnStlm-H

Det; andra hade följande lydelse:

 

H. Mzt Konungens Hotl.

lilllllllllllllllll

tnmml

Baltzarsgat.
41

lzsta klass binderi.

 

Specialité: Dekorationer.

Telefoner: 1618, 27 68

 

 

Nils Atlas
Kassaskåp:-
l lunslsmilesverkslad

Östergatan 18,
MALMÖ.

Rekommenderar
sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-
hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong-
räck samt alla slags
byggnadsarbeten. l

Gatutjärspridare

I tillverkas.Å
WWW

Telefon 133 & sooo

 

Ärade damer rekommenderas: I

Ilu pmu usinetMERIt-lln

Södra Förstadsgatanb46 (Hörnhuset vid Föreningsgatan).

Hämförligt billigaste inköpskälla för såväl 1enkla som finare
KAPPOR, DRÄKTER och KJoLAR.

 

. )(gqyayz
KÖP iii-ga nya-selektriska Ijuskronor eller öfver-buf-
vud någon belysningsarmatur, innan Ni sett" denP

moderna " belysningen med X-Ray-reflektorer.
Gör ett besök i Vår urställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

)BS.! Alltid det nyaste.
ie skyltfönstren!

OBSJ Skräddarsydda tillverkning-ar.
Jämför priserna! Telefon 4626.

 

lnrlisla X-Bafv Rattar-ll. (-lngeniär Juli. Mattson).

Telefon: Malmö 892, 57 45.

 

abol. Boktrjyckomi.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages