#1795_1: Wictoria-Teatern_1

MAWZET ns

öooinihAsAo

pr hektopaket 45 öre

delikat -

kraftig -

hälsosam.

NHZETTlå SPlS-CI-lOl-iOLIÄDERv

särdeles llna och välsmakande.

 

För kokning och uppvärmning

i är det bästa

GAS.

     
 
   
 

ELEKTmclTET"

är bäst för belysning-och drifkraft.
Kostnadsfria råd lämnas af Gas- 8: Elektricitetsbyrån.

 

 

 

1.l.-B.8kàiskaI 4
Gememgyulenel

Stockholm, Malmö, Göteborg.
Jönköping. Karlskrona.
Illotnlal Norrköpingl Kalmar.
Karlstad.
III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Skandinaviens största firma
för cementarbeten.
Utföra:
Konstruktioner i armerad och
oarmerad beton, hàltegelbjälk-
lag, väg- och vattenbyggnader,
muddrings- och sprängningsar-
beten, brobyglgnader af armerad

eton. V

Tillverka: f

Victoria- och mosaikgolfplattorå-
trapxor af cement och mosaik,
mas inpressade afloppsrör ai
cement, gipsdielen för eldsäkra
bjälklag och väggar.
Asfalt-, gips- o. marmorarbeten.

- MALMÖ i

Post- och telegrafadress:
Cementg j uten-let.

Rikstelef. 791, 14 56, 20 03, 3310

Brand- och Lii-

Försäkrings Aktiebolaget

S KIA N E
MALMÖ.
Brandförsäkringar
Liff, Lifränie- och
Pensions-
försäkringar.

 

 

 

 

 

 

F örsiikringsaktiebolaqet

MALMÖ

meddela: genom
bolaget Skånes agenter

I nbroits-,Resgods-,
Vattenskade-,
Glas- och Garanti-
försäkringar.

 

       

PROGBAM ere

 

Wiotoria-Teatern.

Hvarje afton kl. V6, 7,30 och 9 e. m.

EXTRANUMMER.
Med 14zde och täzde episoden afslutas

i PAULINES ÄFVENTYR.

Filmroman af CHARLES W. GODDARD.

"Paulines äfventyr" är en filmroman i 20
episoder, hvar och en indelad i 2 à 3 afdel-
ningar. " Filmen mäter omkring 17,000 meter
och tager en förevisningstid af ungefär 17
timmar i anspråk. Hvarje episod är i Och
för sig ett afslutadt helt. Från Amerika.
skrifves om "Paulines äfventyr" .... .. Det
är första gången ett helt folk - och därtill
ett folk som det amerikanska - gripit af
en obeskriflig hänrycknjng inför hvad vi
skulle vilja kalla, icke en film utan en verk-
lig kinematograffenad äfventyzrsroman, hvars
olika. scener npprullas på den "hvita duken"
och på hvars fortsättning en alltjämt mera
entusiastisk och mera talrik publik med otå-
lighet väntat".

Om man uftgåir ifrån, .att det1 i Amerika för
närvarande finnes omkring 200 filmsinsrpe-
lande bolag, hvilkas alster framföras på mer
an 25,000 olika biografteatrar, där pingram-
Inet växlar för hvarje dag, så inser

mon klarare betydelsen af den utomordent-
liga framgång, med hvilken "Paulines äfven-
tyrH mot-tagits iaf publiken. Den amerikan-
ska nationen, hvilken som bekant utgöres af
individer tillhörande alla. möjliga rosor och
komna. från de mest skilda trakter af jord-
klotet, har sålunda med en sällspord enhällig-
het- afgifvit sitt votum till förmån för "Pau-
lines äfventyr".

Slutligen är att anmärka, att "Paulines
äfventyr" kommit den stora amerikanska
pressen att för första gången i biografdrama-
tikens annaler öfver-gifva den reserverade
hållning, som den hittills alltid i-akttagit
gent emot biografens alster. Följden har
blifvit en serie högst simicknande uttalanden
- där "Paulines ä-fventyr" diskuteras som
ett verkligt "Evenemang" -- i bl. a. tid-
ningar som "Newyork American", "San
Francisco examiner", "Chicago Examiner",
"Boston American" m. fl.

Hufvudpersonerna i 14:e och 15:e episoden:

Pauline, lden nyligen aflidno mångmillionären Manvins adoptivdotter
Harry Mlarvin, hans son ........................ ..
Raymond Owen7 hans privatsekreterare 
Fröken dey Longeon ............................... ..

Löjtnant Snmmers

...., . . - . . . . - . . . . . . - . . . . . . . - . . . . . . . . . ..

Pearl White
Crane Wilbur
Paul Panzer-
Eleanor Woodruff
Jack Standing

Paulines äfventyr.

FJORTONDE EPISODEN.
Första afdelningen.

Någon tid efter de i föregående episod
omtalade händelserna, då Pauline genom sin
hunds klokhetq och sin fästmans mod4 och rå,-
dighet befriades ur falskmgyntarebandiets
klor, mötte Pauline och Harry under en pro-

menad den senares gamle skolkamrfat och vän,
löjtnant 1Summersi. -

Summers var en skicklig sjöoifficor, som
trots sin ungdom redan var befälhafvnre på.
en undervattensbåt. Han var dessutom en

 

H. Ma Konungens Hoi.

Gul-[Iriiiainhsuns

Blomsterhandel

Baltzarsgat.
41

lzsta klass binderi.

Specialité: Dekorationer.l

0,, i
Telefoner: 1618I 21 68

QQCQQ

 

 

Nils Atlas

lillilllllll-
ll lillllllllilllllllll

Östergatan 18,
MALMÖ.

Rekommenderar
sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-
hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong-
räck saint alla slags
byggnadsarbeten.

Gatutjärsprldare

tillverkas.
WWW

Telefon  & 5000

 

Ärade damer rekommenderas:

   

llun magasinet M-Elllllll

Södra Förstadsgafan 46 (Hörnhuset vid Föreningsgatan).
Ojämförligt billigaste inköpskälla för såväl enkla som finare

xAPPoR DRÅKTER. och "-KJoL"AR.
OBSJ Alltid det nyaste. OBSJ Skräddarsydda tillverkning-ar.

 

Se skyltfönstrenl

Jämför priserna! Telefon 4626.

 

i x-:Fuz-

Köp kinga nya elektriska ljuskronor eller öfver-buf-
. Vud någon belysning-armatur, innan Ni .sett den

moderna - belysningen med X-Ray-rellektorer.

Gör ett besök i vår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

4 min inriktar-tft. (lnganiir Juillaknlssuu).

Telefon: Malmö 892, 57 45. i

 

Förlagsaktiebol. Boktryckewi.

Malmö 1914.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages