#1792_1: Wictoria-Teatern_1

- NAZET ns
pr hektopaket 45 öre
kraftig -

delikat -

na; 4,-,
n GON-CACAO

hälsosam.

NHZETTIE SPlS-CHOKOLHDER

särdeles fina och välsmakande.

x

För kokning och uppvärmning

är det bästa

GAS.

 

ELEKTRICITET

är bäst för belysningI och drifkraft.
Kostnadsfria råd lämnas af Gas- 8! Elektricitetsbyrån.

  
  

 
 
 

 

l-B. Skin-skaI
Gememgimenet

Stockholm. Malmö. Göteborg.
Jönköping. Karlskrona.
Motala. Norrköping. Kalmar.

Karlstad.
Ill-llllllllllllllllllll

Skandinaviens största firma
för cementarbeten.
Utför-cl:
Konstruktioner i armerad och
oarmerad beton, hållegelbjälk-
lag, våg- och vattenbyggnader,
i muddrings- och sprängningsar-
1 heten. brobyggnader of armerad
beton.
Tillverka:
Victorla- och mosaikgolfplattor.
traplrzor af cement och mosaik,
mas inpressade afloppsrör af
f cement, gipsdlelen för eldsäkra
- bjälklag och väggar.
Asfalt-, gips- o. niarmorarbeten.

MALMÖ

Posl- och telegrafadress: I."
Cement gj uteriet.

Riksfelef. 191, 14 56, 20 os, 3310

 

 

 

 

 

1 Brand- och Lif-

Försäkrings Aktiebolaget

S KAN E
 " MALMÖ.
Brandförsäkringar
Lif-, Lifränte- och
Pensions-
försäkringar.

 

 

Försäkringsaktiebolaget

MALMÖ

meddelar genom
bolaget Skånes agenter

Inbrotts-.Resgods-,
. Vattenskade-,

fGlas- och Garanti-

försäkringar.

 

vrss

   

.4 u...-
I .
----- a-

PROG RAM

   

Winona-Teatern.

Hvarje afton Kl. 6, 7,30 8! 9 e. m.
Söndagar Kl. 1,30 81 3 e. m. (Entré för barn 10 öre.)

EXTRANUMMER.

7:de och 8:de episoden ur världens största bildserie:

PAULINES ÄFVENTYR.

Filmroman i 20 episoder af CHARLES W. GODDARD.

"Paulines äfventyr" är en filmroman i 20
episoder, hvar och en indelad i 2 à 3 afdel-
ningar. Filmen mäter omkring 17,000 meterI
och tager en förevisningstid af ungefär 17
timmar i anspråk. Hvarje episod är i och
för sig ett afslutadt helt. Från Amerika
skrifves om "Paulines äfventyr" .... .. Det
är första gången ett helt folk - och därtill
ett folk som det. amerikanska - gripits af
en obeskriflig hänryckning inför hvad Vi
skulle- vilja kalla, icke en film utan en verk--
lig kinematognafenad afventyrsromxnn, hvars
olika scener uppfrullas på den "hvita duken"
1och på. hvars fortsättning en alltjämt merra
entusiastisk och mera. talrik publik med otå-
lighet väntat",

Om man utgår ifrån, att det i Amerika för
närvarande finnes omkring 200 filmsinsfpe-
lande bolag, hvilkas alster framföras på men"
än 25,000 olika biografteatrar, där program-
met växlar för hvarje dag, så inser

man klarare betydelsen af den utomordent-
ligin framgång, med hvilken "Paulines äfven-
tyr" niottagits af publiken. Den amerikan-
ska nationen, hvilken som bekant utgöres af
individer tillhörande alla. möjliga ros-er och
komna från de mest skilda trakter af jord-
klotet, har sålunda med en sällspord enhällig-
het afgifvit sitt .votum Jc-ill förmån för UPau-
lineis äfveintyr".

Slutligen är att .anmält-ka, att "P-aulines
äfventyr" kommit den stora amerikanska
pressen att fön- första, gången i biografdrama-
tikens annaler öfvergifva den reserverade
hållning, som den hittills alltid iakttagit
gent emot biografens alster. Följden har
blifvit en serie högst smickrande uttalanden
- där "Paulines äffventyr" diskuteras som
ett verkligt "Evenemang" - i bl. a. tid-
ningar som "Newyork American", "San
Fransisco examiner", "Chicago Examiner",
"Boston American" m. fl.

Hufvudpersonernavi 7zde och 8:de episoden.

Pauline, den nyligen aflidne mångmilli-onären Marv-ins adoptivdotter . . . . .. Pearl White

Harry Marvin, hans son . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Raymond Owen, hans privabsekreterare . . . . . .

Crona Wilbur
Paul Panzer-

.... s . s . . . . . . . . . . . . - - . I . - l .-

PAULINES ÄFVENTYR.

Siunde episoden.

. I föregående episod beskireifvs hurnsocm
Pauline af sin samvetslöse förmyndare Owen
narrades att medfölja i en luftballong och att

just som hon, inn-an för-aren hunnit komme.
ombord, stigit1 upp i gondolen, en af Owen
förhyrd bundit till häst sprängde in på. flyg-

Ö.

 

H. Mn Konungensv Hol.

Gulliriilannhsuns
Blumslerhaniel

Baltzarsgat.
41
lzsta klass binderi.

Specialité: Dekorationer.

Telefoner: 1618, 21 68

(skägg)

 

 

Nils Atlas

lililllililli-

"& Kunstsminesverkstai

Östergatan 18,
MALMÖ.

Rekommenderar
sina tillverkningar af
Kassaskåp, Kassa-
hvalfsdörrar, graf-,
trapp- och balkong-
räck samt alla slags
byggnadsarbeten.

Gatutjärspridare

tillverkas.
MNNN

Telefon 133 81 5000

 

 

Se skyltfönstren!

Ärade damer rekommenderas:

1llunmnsinet MERKUR

Södra Förstadsgatan 46 (Hörnhuset vid Föreningsgatan)-

Oiämförligt billigaste inköpskälla för såväl enkla som finare
KAPPon, DRÄKTER och .KJoLAlL

OBSJ Alltid det nyaste. OBSJ Skräddarsydda tillverkning-ar.
Jämför priserna!

Telefon 4626.

 
 

 

Köp inga nya elektriska ljuskronor eller öfverbuf-
Vud någon belysningsarmatur, innan Ni sett den
moderna belysningen med X-Ray-reflektorer.
Gör ett besök i Vår utställningslokal, Slottsgatan 32, Malmö.

Nirlliski X-Bil BBliklllr-l.-B. (Ingalill Jilllllkllllttllll).

Telefon: Malmö 892, 57 45.

 

   

  

N.

Förlagsaktiebol. Bokt ckerri.

   

AMalmö 1914.

Information

Title:
Wictoria-Teatern_1
Printed year:
1914
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages