#1790: Svenska Biografteatern

.J

rn.

 

 

 

Ionplarordets stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

Kinemalugral-Färevisningal

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.V

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna à området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Konserterat flera år à kontinenten. mm

 

 

Program fr. o. m. den 24 t. o. m. den 27 Aug.

 

y
é IJ)

CC .
  

itilltalthei:Ä Journalen).

Läs Världsnyheternä i Eder tidning! ä Se dem ä Svenska Biografteatern!

 

 

 

f n i iii!

 

 

Film d,Art!

 

 

 

Kristina

 

 

2. m Och
Q.

markis 

 Historiskt drama från Sverges. storhetstid. 1::
Spelet pä fransk mark.

Fru Demidoff.
Frkn (äreuze.
Hr Laurent.
Hr Volny.

När exdrottning Kristina, Gustaf Adolf den stores dotter, 1656 slöt sig till Frankrike,
inträdde den italienske markisen" i hennes tjänst och blow hennes överstallmästare. Drottningen
synes ha fattat en djup böjelse för den chevaleriske markisen, och denne var ej heller likgiltig
gentemot den ännu nngdomliga furstinnan, men så. fatta-de han kärlek till den älskliga, sköna
mzlle de Beaulien, och ehuru han lovat drottningen att avstå. från denna förbindelse och ägna
sig helt ät henne, fortfor han att intimt umgås med sin älskade.

När så Kristina en dag fann sin gunstling och mzlle Beaulien i varandras armar - den
sistnämnda hade under en ritt i sällskap med markisen fallit av hästen - svor hon att hämmas
den trolöse. Hon kallade honom till sig med ett brevoch när han kom -- trots mzlle Beauliens
varningar obeväpnad - lät hon efter en upprörd scen livvaktens befälhavare Ludovioo Santi-
nelli och två väpnade män från Pesaro sticka ned honom i det s. k. hjortgalleriet ik. palatset
i Fontainebleau. I

Filmen framställer på. ett briljant sätt denna handling,
över hela världen.

 

 

Drottning Kristina ........................... ..
lele Beaulien ................... .. . ......... i.
Monaldeschi ........................................ ..
Mazarin ........................................... ..

som på sin tid väckte uppseende

Överlägsen, tidstrogen iscensättning. - Förstklassiga artister från
I Paris förnämsta scener. i

 

 

 

.. e heliga templen  Nikke.

En religiös medelpunkt i Japan.

Nikko (eller Hachiisji, som den egentligen heter) är en av .Japans förnämsta religiösa
platser, belägen 15 mil nordväst om Tokio. Staden har haft sjintotempel sedan urminnes ltider,
och 767 byggdes det första buddhatemplet, men platsens förnämsta helgedomar äro Ijejasus
och Ijemtsus - den första och tredje sjogunens av Tokugavadynastien H gravar, omkring
vilka en mängd ytterst praktfulla och dyrbara byggnader uppstått. Filmen framställer en del1
intressanta in- och exteriörer från dessa helgedomar med förklarande svenska texter.

Synnerligen intressanta bilder från den uppgående solens land.

 

 

 

t

4, . - .
Succés! i Säsong ens clou! Succés!

. . l h d
Amerikan e Wild Weste Films I kompany.
M" Uppföres med garanterad ensamrätt å Svenska Biografteatern. "IE

 

 

 

 

Har Ni någonsin tänkt Eder in i en präriebrands ohyggliga faser? Kan Ni föreställa
Eder den härjande eldens alltförtärande framfart över den ändlösa prärien? l-lar Ni tänkt
Eder vilket mod där skall finnas Itill för att gå det rasande elementet till mötes och undan-
rycka det dess säkra byte? Om icke, se då vår bild: Plrfiriebrarwlen. i"

lasta A VDELN I N GEN .
e--- Bob, den vackre oovvboyen. - Texasflickan Nell. - Trolovningen.
- . .lem Altr])ELNINGEN.
Helen.z Bobs syster. M Ett falskt vittnesbörd. H En oskyldig kyss. - Ett förhastat om-
döme. -- Overgiven? g Nellbuppslär förlovningen. -- En gåta för Bob.
3.-(lje A VDELNINGEN.

Bob går på jakt. - Helen plockar blommor.
Helen gär vilse.

Kärlek ä prärien.

- Bob återvänder och saknar Helen. -

4.110 AI,IDELNINGENl
Ett Olyckligt Skott H Prärien fattar eld. à Elden Sprider sig. - Helen märker ej faran,

-- Med förfarande raseri utbreder sig prärieelden. - Helen ser faran. -- Hon flyr.
.fi-n A VDELNINGEN.
Nell ser präriebranden. - Elden går i motsatt riktning. ä Ingen fara hotar Nell. -
Nell betraktar genom kikaren präriebranden. - Nell ser Helen. f- Skall jag. rädda min rival?

-- Skall jag offra mitt för hennes liv?

IF:sz A VDELNINGEN. .
Nell i prärieelden. -- Nell räddar Helen. - En tapparI indian kommer till Nells hjälp.
w- Helen blir räddad. -- Nells flykt för elden. - En räddande flod. i

7.116 A VDELNINGEN.

Man söker Nell. en Oförvägna ryttare. - En ritt genom präriebranden. -- Man finner
Nell. -- Nell är räddad. - Låt mig vara, Bob, jag är endast en texasflicka, du har den
andra kär. - Nell, får jag presentera min syster Helen. H Tindrande ögon. --- Glädjei
blicken. -f Sorgerna äro borta. -l Glädjen återstår. -M En ädel handlings belöning.

 

 

 

5.  lille  skalle

 

l
L

 

döpas.

 

 

till

i Ett försigkommet spädbarn och en äventyrlig förföäelse.
I Det mest muntrande crlustspelff.

Q X 5))

m- Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u
Tiderna bliva tills vidare:

så)

G

Film dert! f

e
I fly

 

 

 

.Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 14-5 och 6--10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2Idra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre.
barn- och familjeförcställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Ngll program Måndagen den) 28 llugusli. I

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

 

Sön- och helgdagar mellan kl. IMS och 3"-5 e. m. populära 2 timmars

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain