#1789: Svenska Biografteatern

Templarorrlans stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

  

   

ngmmpprai-Frpvsnlnlläi

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut ole senaste nyheterna à området.

Vid pianot; A. LODENIUS.

Konserterat flera år å kontinenten. m-M-

 

 

Progrlam tr. o. m. den 21 t. o. rn. den 28 Aug.

      
  

 

 

4Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och hel

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

Enastående ryttarhragder.
Kosackens fenomenala skicklighet som ryttare är ju världsbekant, men även medfå känne-
dom härom gripes man av häpnad, när man ser de av denna film återgwna proven pa denna

skicklighet. Att i detalj beskriva dessa prestationer skulle icke kunna ge en riktig föreställ-
ning om överlägsenheten i desamma.

De måste ses! à För alla ridsportens vänner.

-vvvv vaIvvwvv-

.. Under  spira.

Drama.

 

 

 

 

Den förmögne godsägaren Nelikov äger även en ung, eftersträvansvärd och eftersträvad
dotter. Två män tävla om hennes gunst och faderns bifall till hennes ägande. Denne är för-
valtare på Nelikovs gods, en betrodd man men av en tvetydig karaktär, som omedvetet av-
skräcker den unga flickan. Han drager också kortaste strået i sin tävlan med rivalen, en ung,
hurtig officer. Förvaltaren avvisas och dottern förlovas med officeren vid en fest, som godsets
herre ger, och varvid hans underhavande frambära sin hyllning, bl. a. genom utförande av
glada danser till de förlovades ära. .

Förvaltarens mörka själ .ruvar emellertid på hämnd. Oförmärkt har han i sin husbondes
skrivbord insmngit en revolutionär skrift och anmält honom för myndigheterna såsom miss-
tänkt för nihilistiska stämplingar. Med anledning härav infinna vid själva förlovningsfesten
polisens .ämbetsmän och anställa husrannsakan, och därvid finnes den komprometterade skrif-
ten. Godsherren bortföres och dömes till förvisning till Sibirien.

Förvaltaren-angivaren har emellertid genom sitt uppförande vid dessa
ådragit sig misstankar och måste själv fly undan till Sibiriens ödemarker. För-klädd till pil-
grim, kommer han här en dag även till Nelikovs förvisningsort, där han slår sig i lag med
väktarna, som liva sina minnen med vodka och välvilligt låta främlingen deltaga i kalaset.
När han blivit-rieeskänktrgiömmert"hanvemellertid "den rfödiga"iförsiktiglietenfrorihfå i
är genom föredragandet av en viss, bland brottslingarna bekant visa, blir omedelbart angripen
och dödligt sårad.

På sin dödsbädd bekänner han i
straffade ser därigenom sin väg hem åter

tilldragelser själv

Nelikovs närvaro sitt svarta dåd, och den oskyldigt
öppnas till kära anhöriga.

-vvvvvlv-vvvvv-

3.När va älskande skiljas.

En spännande kärlekssaga.

Den unge fenriken Elmer har begått oförsiktigheten att bli kär i sin överstes nästan
jämnåriga vackra dotter. Men någon förbindelse dem emellan vill dennas strame pappa icke
veta av, utan han skiljer dem ganska hårdhänt åt och visar bort den unge mannen. Emeller-
tid komma de älskande vid ett hemligt möte överens om att Hy långt bort, dit ej faderns
starka armar kan nå. Men ack, det ödet! .lust som Nell skall smyga i väg till den väntande
Elmer stoppas hon ånyo av sin far, som tvingar henne att skriva ett brev, vari hon förklarar
sig ej kunna följa honom ooh ej vilja vara ohörsam mot sin far, varför de måste avbryta all
förbindelse med varandra; och med det brevet giver över-sten sig själv i väg efter att ha låst
in sin dotter på hennes rum. Nell hittar visserligen ändå väg ut och ilar å-stad till mötet.
Men fadern har hunnit före och kan för den anländande dottern visa på den bortfarande Elmer,
vilken sedan i ett brev till Nell uttrycker sin grämelse över kärlekens falskhet och kvinnans
grymhet och säger henne farväl för att draga bort ensam och söka glömma . . ."

i Tre år efteråt bryter kriget ut och översten kallas under fanorna. På slagfältet får han
en krigares död, och hans dotter får endast säga honom ett sista farväl, när han ligger stum
och kall i sin kista.

Så går än ett år, under det den unga kvinnan alltmer brytes ned av sin dubbla sorg.
Kriget nalkas nu sitt slut. Då återser hon en dag oväntat sin älskade, som med utmärkelse
deltagit i. striderna på den segrande sidan, men som ej kunnat, såsom han velat, glömma -- -

-vvvvavIvvvvv-

Ari kapsskllnl pa Filippinerna.

Den ståtliga kokospalmen, som växer i ekvatorialtrakterna över hela jorden vid havssträn-
der, floder och andra vattensamlingar, är för dessa trakters innevånare av största betydelse.
Roten tuggas ibland i stället för vetel, av dess liber göres korgar. Den hårda yttre delen av
stammen nyttjas till trummor och lämnar byggnadsmaterial; den nedersta delen av stammen
har ytterst hård ved, som polerat liknar agat, av bladslidornas fibrer förfärdigas gott tyg och
de späda bladknopparna användas till mat. De utväxta bladen användas till taktäckning, kor-
gar m. m. Och om allt vad frukten duger till får man en föreställning av rubrikerna till våra
bilder, om det icke eljes är bekant; Men särdeles intressant är att se huru dessa frukter ned-
tagas, fraktas och behandlas för olika ändamål, vilket allt tydligt åskådliggöres på filmen.

Präktiga, färglagda bilder.

. in rnrz sin rrnrnnsnn.

E lf lustigt nummer,

som talar för sig själv utan all beskrivning och som är ägnat att breda glädjens solsken över

även det trumpnaste anlete.

 

 

Humoresk !

 

 

vavlv
m" Rätt till ändring av programmet förbehålles. .u
Tiderna bliva tills vidare:

kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

plats. 50 öre.

barn- 4och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nyll program Torsdagen den 24 llugusli. "

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

 

lvl-flvvvi"vlwvif-i4

   
 

g
l

  
  

gclagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar

Reserverad
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain