#1784: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

e-:i Kinemaluural-Färevisningar

givas dagligen .efter utsökta och gedigna program.

 W" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. 

0

Vid pianot: PRO TUS A SL UND.

ProgramI fr. o. m. den 1 t. o. m. den 8 vlVlaj.
mlllllllqllllllIII.m-IIIIIIIIIIIIIIIIIIM

I . o I ÅI
.. er fran P lSa.

En av de äldsta städer i Italien, med anor ända från den romerska forntiden, är det vid
floden Arno liggande Pisa, nu med omkring ett halvt hundratusental invånare. Stadens största
sevärdhet är Piazza del Duomo med domkyrkan, uppförd av vit marmor med svarta och
färgade iniällningarv och världsbekant för sitt fritt liggande lutande torn, uppfört efter
1174, 54,6 meter högt och med starkt lutande ställning (avvikande ej mindre än  meter från
lodlinjen), tydligen konstruerat för att kunna hälla sig så.. Norr om kyrkan ligger Campo
Saeto, en kyrkogård med jord hämtad från Jerusalem. Bland andra märkliga byggnader må.
här nämnas palatset på Piazza dei Cavalieri, byggt på. ruinerna av det beryktade kungatolrnet,
i vilket greve Ugolino della Chevardesoa, en tid envåldshärskare i Pisa, Jämte sina söner inne-
slötos och led hungersdödeii 1288.

m.

 

I0000000000..OQOO0.00000000000.0QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

.o i o 4
2. Döda ar.
Utan minne av det föregångna.

Briljant amerikansk nyhet.
I Skådespel. I

 

 

Ett hem utan mor. I G. De .små tidningsförsäljarna..
Olyckan framme. 7. De tre9s hem.
Utan minne av det förgångna. 8. Ut till landet.
De småJ på. egen hand. y 9. Pappa!
5. Fadern iiiiner arbete. 10. Atervnniia.

 

I00000.0000...OOQOOOOOOOOOOQOOOOOOO...OOOOOOOOOOOOOOOI

lll-llllmIllullllll-ullllllmil-lllllllllllmlllm.

i Vem, .ViÅ -. -phshven

Konsfmm! f  of    ef b   Roàåmm..

Anle ii, i

Tanits prästinna.

Storslaget, antikt drama från det gamla Kartago. - Kolorerad film.

 

I Kartago, den bekanta numera förstörda staden, ligger i krig med romarne, och vi finna
Kartagos män och kvinnor samlade i det praktfulla templet, bedjande om seger. Ett orakel
förkunnar, att Kartago skall vinna seger, om Arizath, Tanits prästinna, kan komma i besittning
av mänstenen. -Arizath lovar att göra vad man fordrar av henne, och hon lyckas också, ge-
nom att begagna sig av sin bländande skönhet, som gör varje man som ser henne till hennes
slav, att bli innehavarinna av den märkliga månstenen.

Oraklets förutsägelse går nu i fullbordan, och månstenen icke blott räddar staden utan
blir även anledning till Arizaths egen lycka.

Handlingen är synnerligen spännande och dramatiskt verkningsfull och spelet är ypper-
ligt. Särskilt utmärker sig Arizaths framställarinna, en av Paris7 mest framstående skådespelerskor.

Briljant, dyrbar utstyrsel. - Tidstrogen iscensättning.

WII-...IIIIIIIIIIIImIIIIIIIIIIIIIIIIIImIIIIII-III..III-IImIIIIIIIIIIIIIII-III

I...000000000000000OQO0.000....OOOOQOONOOOOOOOOOOOQOI

 

Vetenskaplig. film.

 

Vetenskaplig film.

LUFTEN.

4.
i Dess sammansättning, egenskaper och former.

 

Filmen åskådliggör på ett briljant sätt luftens beståndsdelar, syre och kväve, dessa gasers
verkningar påJ levande varelser, på eld etc., förbränningsexperiment, framställning av ozon,
flytande luft o. s. v. samt sistnämnda vätskas oerhörda frysningsförmåga.

lntressanta bilder ur vetandets värld.

I...OOQOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOQO...QOOOOOOQOOQOOOOOOOOOI

5. Också en Rembrandt.

Tokroligt nummer,

framställande huru en på baksidan av ett fruntimmer befintlig "äkta Rembrandt" lockar iolk
till den ena vansinnigheten efter den andra, tills den som slutligen blir lycklig ägare finner,
att det -- inte alls är en Renibrandt.

Första klassens skrattpjäs.

 

 

mlll-llIII-IIIIIIIIWlll-llllllllllllll.ml-lllllllllllliillWII-ll

 

 

ImIIII!-III-IIIIIIII-mIIIIIIIIIIIIIIII-I

mall-llllllllllllll.mn-lnlllllllllllllllm

038.! Rätt till ändring av programmet förbehålles. 038.!

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn.,- Sön- och:
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn V10 öre.

Nytt program Torsdagen den 4 Maj,

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911: Ä

 

...T

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain