#1783: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

Klnemaingral-Fiirevisninnar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "N

vid. pianot.- PR 0 TUS Å sL UND.

Program fr. o. m. den 27 t. o. m. den 80 April.

Fill-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllä

 

 

En  på Thnnsj
i. Häeförande vackra naturseenerier.

J
Bland de naturskönheter, som det på sådana rika Schweiz erbjuder, är också Illhunsjön
med dess omgivningar väl värd ett besök. Denna sjö, bildad av floden Aar, i kantonen Bern,
ligger 560 meter över havet och har en längd av nära 2 samt en bredd av omkring 1,13 mil.
Södra delen av sjön omgives av branta bergshöjder, bakom vilka högalperna resa sina snöiga
toppar; kring norra delen utbreder sig en mera mjuk, leende landskapsbild. Längs båda
stränderna löpa landsvägar, och sjön trafikeras av ångbåtar.

 

OOOOOOOOOOOOOQOOÖO0000000000...OOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOQO

 Xjälvvalda öden.

Amerikanskt Nutidsdramva, uppföres med garanterad
ensamrätt å Svenska Biografteatern.

 

Det har lyckats oss att förvärva ensam-uppföranderätten för American Biographs (A.-B.)
storslagna mimiska drama "Två Livsvägara. Ett mera gripande och medryckande drama har
väl näppeligen förut varit visat. Den stora mimiska förmåga, som är ett utmärkande drag i
de amerikanska bilderna, kommer i "Två Livsvägar" till sin fulla rätt.

Två systrar, Florence och Nellie, fattiga, arbetsamma och dygdiga till ytterlighet, för-
sörja sig själva och sin åldriga moder genom sömnad. En dag får: en. rik man se Florence,
han upptändes av begär att äga henne, och genom sitt lockande och förföriska tal diager han
flickan från hemmet. Ställd inför valet att leva ett hekymmersamt liv i det fattiga hemmet
eller ett sorgfritt och glädjemättat liv hos den rike mannen, väljer hon det senare. De förut
så. långa dagarne försvinna nu snabbt i det hejdlösa och glädjesprndlande liv, som hon för.
Anna, varelse! Föga anar hon det öde som väntar henne, då den man, som hon satt allt sitt
förtroende till, tröttnar på henne, liksom han förut gjort med så mången annan. Hon vill
icke tro det, hon tigger och beder, besvär honom vid den kärlek, han svurit henne, att ej
stöta henne bort. Förgåves. obarmhärtigt och utan medlidande jagas hon från det hem, som
hon i sin där-skap trodde vara sitt.

Vart skall hon gå? HOn ryser vid tanken därpå. Nu först, sedan det är för sent,
ser hon vid vilken avgrundsrand hon står, hon har intet val. Hon har förut endast tillhört
en, nu - - nu måste hon tillhöra vem som vill ha henne. - - - - 4 - - - - - - -

...n 1A .f P .. .hmm i: v-..-. .aan-.-

 

Det strävsamma och hårda arbete, som Nellie, Florences syster, nu ensam har måst
utföra, har efter moderns död blivit ännu glädjefattigare. Charles, en snickare, friar till henne
och får hennes ja. Båda måste de arbeta, han så att armarne värka, hon så att nålen vill
falla ur hennes hand, men lycka och glädje råder i hemmet. Deras arbete krönes med fram-
gång, och. då solen äntligen strålar dem till mötes i deras arbetsamma liv, äro de ock värda
den lycka, som den sprider i deras hem.

Grämelsen över ett förfelat liv lämnar Florence ingen ro. Den förut så blomstrande
flickan är nu endast skuggan av sig själv. Skuggor, mörka och ohyggliga, äro också. de
tankar som äro hennes ständlga gäster, och vad icke de förmå, det gör nöd och umbärande,
tills döden-befriaren kommer.

...OOOOOOOOOOOO0060000000000000...OOOOOOQOOOOOOOOOOOOO

Express i dag fràn IParis :: :: :: i:

Kinematografiskveekorevy

" visar levande bilder till dagshändelserna världen runt.

Senaste serie.

 

 

Kinematografiska Veckorevyn vet alltl --- ser alltl
Läs världenyneterna i Eder tidning!
- Se dem å Svenska Biogratteaternl

OOO...OOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOO...000000000...OOOOOOOOOOOO

.. Ett kusligt äventyr.

Briljant iscensatt och spelat. - Förträffliga bilder.

Den firade divan återvänder efter teaterföreställningen, glad och lycklig över aftonens
triumfer till sin luxiösa bostad, för att unna sig nattens ro.

u Under det hon varit borta har emellertid en vagabond smugit sig in ditiolovliga ären-v

den. OVeI-raskad av divans hemkomst innan han hunnit göra sitt kap, gömmer han sig under sängen.
Den sköna går till villa utan att märka honom. Men då hon ej genast kan somna fattar hon
en bok och tänder en cigarett, kastande tändstickan på golvet. Den är emellertid ej släckt,
och den under sängen dolda vagaloonden skyndar att rycka till sig den, på det eldsvådetillbudet
ej må. ge anledning till hans upptäckt. " Divan märker emellertid hans rörelse och lyckas efter
åtskilligt besvär lista sig ut ur rummet och tillkalla polis. Under tilden är emellertid vaga-
bonden ej heller sen ett försöka smita, sedan han dock först i hast stoppat på sig ett par dyr-
bara halsband. Han finner emellertid dörren reglad utifrån och tager, när polisen nalkas, sin
tillflykt till en balkong, varifrån han med stor fara lyckas kravla sig upp på. husets tak. För-
följd även hit ger han sig på flykt nedåt och blir därunder med verklig livsfara hängande vid
en regnränna utanför divans fönster. Tillkallad av hans nödrop låter denna sin medkänsla
segra och bereder hans räddning genom att sticka ut en gardin till honom. Hon vill även
låta honom ostraffad försvinna. - - -- Det rör brottslingens sinne, och ångrande sitt tilltag
återlämnar han de tillgripna juvelerna.

Ytterst spännande. -- Ej för nervsvaga.

OQO00000006000...OOOOOOOOOOOOOOOO...OQOOOOOOOOOOOQOOOO

i 5. OVIEN! Dråplig skämtbild.

 

 

 

 

 

 

 

 

038.! Rätt till ändring av programmet förbehålles. 038.!

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och

PRISERNA: lista plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3q och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

50 öre.
familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Eskilstuna, Trvckeriaktiebolaget Folket, 1911:

Reserverad plats

a

i

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain