#1782: Svenska Biografteatern

x

 

I .21.110 .l i f.  H

 

 

 

 

 

 

 

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10

.Zig:e

QIIIGI IIIIOI

 

 

Iemplarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

Kmnmnmmntimnnsmnnn

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

II" Alltid absolut de senaste nyheterna å området: .w

vid pianot; PR 0 rus Å sL UND.

Program fr.o. m. den 24 t. o. m. den 26 April.
1.0 I HI I .l I 0 I

 

 

. En ntlyk på Filippinerna.

Ee av floden Magdapis bildade forsar-na.-
Kinemafografi i färger.

Det är till jämförelsevis okända trakter åskådaren här föres. Men de äro så mycket
intressantare, utrustade som de äro med en sällsynt härlig natur.
Utfärden företages i lätta kanoter, vilka med fenomenal skicklighet av infödingarna
manövreras uppför som utför strömmen, genom forsar och bränningar. Skulle forsarna vara
för starka att arbeta sig emot, bära eller draga kanotförarna sina farkoster igenom den strida

strömmen, vadande i vattnet till höfterna.V
. i. Siorslagna nafurscenerier. - Pirforeska bilder från nafurfolkens liv.

 

 

 

norskan.

En roman i dans.

Intet är väl1 intressantare att åse än verkllgt överlägsen plastisk dans. Denna film åter-
ger prestationer på detta område av en dansös, som tydligen har hunnit långt i sin konst och
som i sina plastiska rörelser åskådligt återger kärlek, tvivel, svartsjuka, lycka o. s. v., som
tillhör en välsorterad romantisk historia.

Kolorerade, synnerligen vackra bilder:

 

 

4GH ulframodernf amerikansk:l drama.

Mollie älskar den framstående idrottsmannen Bob Grant, president i Yachtklubben, och
de båda ha kommit överens om att knyta hymens band. Men Mollies fader vill ej ge sitt
tillstånd till denna förening, enär han redan förut gett en vän löfte om dotterns hand. De
båda unga äro emellertid ej sinnade att linna sig häri, utan Hy å Grants magnifika lustjakt
för att bege sig till Newport och där gifta sig. Fadern och den försmådde friaren förfölja
fiyktingarne å en snabbgående ångare, och då de älskade se, att de icke äro i stånd att hinna i
undan, telegrafera de "trådlöst" till en bekant präst som i en oerhört snabb motorbåt skyndar
de"unga till mötes. .

-2-Den förföljande ångaren har nu nästan uppnått "Paulaa -- så heter lustjakten - men

vnär prästen anländer gå de älskade ombord i motorbåten, och medan denna skjuter en rasan-

de fart genom den upprörda sjön förrättar pastor Jones vigseln. Och nu ha fadern och. den
misslyckade friaren intet annat att göra än att finna sig i vad som redan var ett fullbordat faktum.

.Briljanf arrangerar sjösfycke.

 

 

Sporfbild för dagen! 4. Sporfbild för dagen l
Aldrig förut sedd i Eskilstuna!

(lx ord m0 Cambridge.

Vid kapprodd den 1 april mellan Oxfords och Cambridges lag segrade Oxford med 2 sj;
båtlängder. Oxfordlaget tillryggalade våglängden .på 18 min. 29 sek. och satte därmed nytt
rekord. Sex tlygmaskiner kretsade över banan under redden, som besågs av åskådare itusental.

Vår film återger synnerligen åskådligt och lyckat tävlingens olika faser från start till mål.

Jdroffsvänner - ohoj! z .

 

 

 

 

 

essan ngt-greven.

o
. DoHarmnns
u -n-h en munfer fars.
Att de amerikanska dollarprinsessorna gärna vilja ha en högaàdlig krona att pryda sitt-
namn med är bekant, och Clara X. utgör intet undantag. På hennes uppdrag, fast hon redan
kommit överens med en ung amerikanare Ralph M. om trolovning, skaffar henne också hennes
väninna Margit Y., som farit till Paris, en grevlig äktenskapskandidat därstädes och sänder
henne besked -därom i ett brev med den blivandes porträtt. Miss Claras kära pappa vill
emellertid icke veta av dessa griller, och han och Ralph uttänka ett listigt sätt att gäcka dem.
I själva verket har också miss Clara icke allt för svårt att svälja sin förtrytelse däröver, när
hon äntligen -- efter den brådstörtat arrangerade vigseln - får göra den verklige greve de
Barés7 bekantskap.

 

I . I
1 038.! Rätt lill ändring av programmet förbehålles. 038.!

 

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

 

 

 

 

 

 

 

e. m., Sön- och

PRlSERNA: 13sta plats 35 öre, 2:clra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
i j 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

i

ll
Al


familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 AFlytt program Torsdagen den 27 April.

Eskilstuna, frrvckeriakuebolage: Folket, :9111

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain