#1779: Svenska Biografteatern

s
å

 

 

Templaronlens stora eleganta
n hörsal,ll(ungsgatan 36 an

 

 

Kinemalnural-Firevlsningar W

glvas dagligen efter utsökta och gedigna program.

lf" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "U

vid pianot; PR 0 rus Å sl. UND.

Program fr. o. m. den 15 t. o. m. den 19 April.

 

l 1. Veckans nyheter,

I.
vxlll .

 Lea som miltär.

TIDERNAI Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars kbarn- och

l DÖDENs KÄFTAR.

 

omfattande över ett dussin nummer, bland vilka mä nämnas:

Rumäniska parlamentets högtidliga öppnande.

Från Gamorra-processen i Viterbo.

Fest i Jekaterinburg. till 50-årsminnet av livegenskapens upphävande i Ryssland.
Karnevalen i Rio de Janeiro. I
Parismoder.

 

  

.N

Smugglarna på Klippön.
En amerikansk journalists upplevelser.
I." Spännande drama. "w

En amerikansk journalist får av sin chef i uppdrag att skriva en mycket sensationell ar-
tikel för sin tidnings söndagsnummer om ett smugglarband, anfört av en kvinna, som slagit
sig ned på, en liten ö i närheten av Newyork.

Journalisten griper med beg-ärlighet saken an; han ror över till ön Cave Island, varest
smugglarna hålla hus, och låter sig tagas till fånga av dessa. I

I början går allt bra; den ena berättelsen efter den andra finner vägen till huvudstads-
bladet, oaktat ön är utan förbindelse med omgivningen. Journalisten har nämligen varit för-
ståndig nog att taga med sig brevduvor, men en dag då. han sänder i väg en av dessa med
de sista nyheterna, överraskas han av bandets kvinnliga anförare och tages till fånga. Han är
nu i deras våld och hans utsikter att klara sig äro synnerligen små.

Bandets anförare räddar emellertid honom. Hon fattar medlidande med fången och un-
derrättar hans vänner i Newyork, att hans liv svävar i fara,

En ångbåt kommer med undsättning och hela bandet föres fången till Newyork. Journa-
listen har nu återigen sin frihet, som han dock hastigt och lustigt mister, ity att den söta och
modiga smugglerskan fullständigt vunnit hans hjärta; och då han lämnar klippön Cave Island
är han icke mera ensam.

Huvudrollerna utföras utmärkt av de amerikanska skådespelarna Miss Marry Thornton och
Mr James Grilford, vilka båda äro synnerligen framstående, konstnärer.

.bär-v " AJ : i

.. Ur blommornas liv.

Lika praktfulla som lärorika interiörer från växtvärlden.

 
 

:: Kinematografi i färger. ::

Sticklingen avskiljes och planteras. w Omplantering i större kruka. M Plantan beskäres.
- De mindre utvecklingskraftiga knopparna borttagas. - Åtta dagars tillväxt på två minuter

M" En ny kinematografkonstens triumf! .w

 

4. v lndianens uppoffring.

Dolly Rosenmann får inbjudning från sin fal-broder att tillbringa en tid hos honom utei
Västern. Hon tager avsked av sin trolovade och reser samt mottages på. det hjärtligaste av
farbrodern och hans familj.

En dag företaget Dolly en ritt, och härvid råkar honL när hon vid ett tillfälle stigit av
hästen för att bese en vild fors, falla ned i vattnet. Den starka strömmen för henne oemot-
ståndligt ned mot det höga fallet, och om hon störtar utför detta är hon förlorad. -Men en
ung indian som ser hennes fall vägar sitt liv för att rädda henne - och lyckas.

Indianen får det hjärtligaste mottagande, när han kommer hem till Rosenmann med den
räddade flickan. Sedan hon återkommit till medvetande skänker hon sin räddare ett minne,
och hennes farbroder går i författning om att ge indianen en gentlemans uppfostran. Han
skrives in vid samma universitet där Dollys fästman studerar, och under ferierna tager den
sistnämnda indianen med till Dollys hem. Här finner emellertid indianen till sin förtvivlan
att han ingenting har att hoppas av Dolly, till vilken han fattat lidelsefull kärlek. Han skri-
ver ett avskedsbrev till de båda unga och återvänder till sin stam, men bortstötes av denna,
och nu griper han sista tillflykten. Han återvänder till den för honom så. ödesdigra forsen. . .

Gripande drama från amerikanska västern.

  

M" En Idrånlig beväring. .u

Lea älskar militären så. högt, att hon städse måste vara densamma nära, och därför :fin-
ner hon på att kläcla sig i kronans kläder och ställa in sig i knektledet. Men detta har sina
förtretligheter, som denna synnerligen muntra iilm noggrant visar.

w Skrattretande nummer. W

lmmgezmmmmmn 
Påskdagen inga förevlsningar.
lmmzsxmmmmmn
038.! Rätt till ändring av programmet förbehålles. 038.!

 

 

 

 

helgdagar kl. 1-5 och Öw-IO e. m.

50 öre.
familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Flytt program Torsdagen den 20 April.

Eskilstuna. Tifvckerinktiebclage: Folket, 1911.

 

Reserverad plats

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain