#1775: Svenska Biografteatern

à
en: " Kinemamnral-Färevisningar

:.= Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

n

 

x.

X

 

tt

 

 

 

PRISERNA: lrsta plats 35 öre, ZIdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

 

 

 

 

 

   

Templarordens stora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Vid pianot: A. LODENIUS.

W- Konserterat flera år å kontinenten. ------vwb

Program fr. o. m. den 7 t. o. m. den 10 Sept.

 

i X

 

X

V I I X
I x-.x 4 .
.. Å I J
v I I

  

     

 

 

llVlllTlllEllN lltll lllllllNllLlSTENS llllSTllll.

HELTIMMllSSKllIlESPEL l 5ll llVllELNlNlillll llV lllllllSTlllN NllllEL.

HUVTTDPERSONERNA:

22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

Åtelegram till sig själv:

Journalist Warren ...... ..

Aviatikern Florian ...... .,

Journalist Warren och hans vackra fru

--.vid frukostbordet.

Tidningen meddelar, att den franska
flygaren Florian just nu ankommit till
staden. f

Journalisten och frun på. väg till Flyg-
platsen.

Aviatikern intervjuas.

Frun blir förälskad i iiygaren.

Warren får hans fotografi.

Frun kan icke låta bli att visa sitt in-
tresse yför Hygaren.

Annu ingen misstanke.
Nästa dag pä flygplatsen.
Frun fortsätter sitt koketteri.
Aviatikern inbjudes till dem pä aftonen.
Hos YVarrens pä aftonen.
En ödesdiger, olycka.
Vad som skedde, medan4 Warren blev
bortkallad ett ögonblick. i
Kvinnans list har inga gränser.
Korrespondens bakom mannens rygg.
Uppbrottet.
Blodfläckarna på. fruns klädningsliv.
Warrens misstanke är väckt.
Han vill ha visshet om hans hustru be-
drager honom. g I
På telegrafstationen. Han avsänder ett
"Ni ombedes
resa till Malmö ögonblickligen för att
över-vara flygningen där.

Redaktionen."

1Warren uppgiver att han mäste resa

till Malmö.
Frun far åstad till flygplatsen.

Overenskomna mötet vid hangaren.
Warren smyger sig bakom hangarna.
Ansikte mot ansikte med den fruktans-
värda verkligheten.

Blodet kokar -l

En djävulsk tanke.

Warrenlär från sans och besinning.

En raflinerad hämnd.

Höjdrodret avfllas, så. det mäste springa
sönder vid användandet.

ä inf-HarisJhustru.....,,...  

 

än

35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.

44.

45.P
46.

47.
48.

49.

50".

Hr Vald. Psilander.
Fru Filåe Egglighi

 

 

Hr Ejnar Zangerberg:

å 32.

33.
34.

Flygaren hör larmet frän hangaren och
skyndar in.

En fruktansvärd upptäckt.

Fransmannen ser Iförst nu, att han själv
bär skulden för det inträffade.

Warren lämnar hangaren utan att veta
att man observerathonom.

Flygaren och frun taga avsked.
Dagen därpå: Journalistens hemkomst

- från den ingerade Malmöresan.

tVarren avböjer att följa med till flyg-
platsen. i

Frun beger sig ensam ästad.

Fransmannen anmodar frun att medfölja
som passagerare.

Starten.

I luften.

Warrens samvetskval.

Han telefonerar till flygplatsen och frä-
gar om fransmannen har iiugit; man
svarar ja, samt att fru Warren är med
som passagerare.

Warrens gränslösa rädsla.
Han svimmar vid telefonen.

En vällyckad landning.
Fransmannen giver fru XVarren ett brev,
som hon skall läsa när hon blir ensam:
"Kära fru! Jag reser i afton. Ni ser
mig aldrig mera. Jag har blott en sak
att bedja Er om: bedrag aldrig Eder
man, ty han häller för mycket av Er.

Eder Florian".
Hos Warrens. En gosse lämnar ett brev:
aHerr Journalist tVarI-enl Ni har givit
mig en god lektion. Jag skall aldrig
mera förstöra två. människors lycka;
men låt det även lända Eder till lär-
dom. Mitt straff hade varit allt för
hårt för en kyss - något annat och
mera var det icke.

Eder Florian".
Herr och fru tVarren hava erhållit en
lektion.

TtXllllllllltl d 5 lill! llllllES illl lllllld l llllllllllllllllilll.

 

 

- FiillllSSil Elllll lllll lllllllll l Hllll lill!

 

 

X

X

lf" Rätt till ändring av programmet förbehålles. .u

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 714-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl.- 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1ä5 och 6-10 e. m. i

 

raw

 

-tl

n

 

 

 

Reserverad

plats. 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. rn. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program Måndagen den 11 Sept.

Eskilstuna.7 Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain