#1774: Svenska Biografteatern

Templarorrlens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36 i

 

 

- Klnemannral-Förevisninnar

givas dagligen efter utsökta och gedigna programf

 

-.- Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

Mw- Konserterat flera år å kontinenten.

 

Program fr. o. m. den ll t. o. m. den 18 Sept.

EE!......................................................

 vreKAns-nvnrrrn.

2. Y .1:e Film d,,77ri.

en! wei in Kane Tin."-

:h- jwanopolfilm, r

I

 

1. GUSTAF WASA.

2. Kristian Tyrann, Unionskonungen, giver överståthållaren i Stockholm befallning att under-
trycka upproret av är 1523.

3. De upproriska svenskarna utnämna Gustaf Wasa till sin aniörare.

4. Överståthållarens proklamation.

5. "I H. M. Kristian Ilzs, Unionskonungens namn utlova vi härmed till den, som upptäcker
upprorsanföraren Gustaf Wasas tilliiyktsort, en belöning av tiotusen (10,000) Gulden".

6. Driven av avundsjuka angr-.ver en förradare Gustaf XVasas tilldyktsort.

7. Grustaic Wasa och hans anhängare beiinna sig i VValdemar-klostrets ruiner.

8. Straffet.

9. Kristian Tyranns tillfångatagande. Gustaf "Wasa utnämnes till Sverges konung.

 

k - ---
.III-IIII..I...II-IIII...III-III..-.IIll-I-Il...III-IIIIl-IIIIIIIIIII-.I...ll-III-.I--I.III-...IIII-lI-Illll
V -..I-----r---, . .

.. Pest fràn mörkaste Afrika

= ellerx m

En hrevs öden nen äventyr.

I absolut oöverträffade färglagda bilder visas oss alla de befordringssätt ett brev under-
går för att komma från mörkaste Afrikas urskogor till adressaten i en europeisk storstad.
Naturscenerier upprullas i de härligaste färger och praktfullhet från iir-skogarna, Afrikas iioder
och sjöar, öknar och kulturens yttersta utposter.

Bländande färgpraki. -

Vackra nalurscenerier. -M Jnlressanid silualioner.

 

4. lSkall nen gled? sin syn? Å

De i världen ensamma systrarne Cecilia och Jeanne Anborg, av vilka den senare är ännu
blott ett barn, förtjäna sig ett torvtigt uppehälle genom sömnad o. d. Sä inträffar en .förtär-
lig olycka. När Cecilie en dag tvättar sina handskar, innan hon skall gå tillI en dan-stillstväll-
ning, kommer något av den farliga rengöringsvätskan 1 hennes ögon och honc blir plötsligt blind.

i Nu begynner en armodets och eländets tid. När de båda flickorna pa grund av Cecilies
olycka ej på seX månader kunnat betala sin hyra, överlåtes deras lägenhet till andra, och de
få pröva den hårda lotten att leva pä barmhärtiga mänmskors allmosor. Därunder kommer
tilliälligtvis även en läkare att erfara olyckan, undersöker Cecilies ögon och lyckas genom en
operation, som åskådliggöres pä duken, återställa hennes syn.

Mellan läkaren och hans patient utvecklar sig också efter hand en varm kärlek, och upp-
lösningen blirv den lyckligaste.

JYlyckei goda bilder, bland vilka särskilt en dröm vid brasan med en vision
är synnerligen vacker och sidmningsfull.

 

 

. PetteLneh hyresrnrrlen. i

Rocmde och komisk bild.

 

 

 

 

än

 

 

i Is" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7--10- e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre.
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn .10 öre. -

- i Ngn program Torsdagen den 14 Sept.

Eskilstuna, Ti-yclzerialstiebolaget Folket, 1911.

 

Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain