#1771: Svenska Biografteatern

Tenplamraent stora eleganta V i!
hörsal, Kungsgatan 36 1 f

=-= ! Kinemalugral-Färevisninuar

givas daghgen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

 

Alltid absolut ole senaste nyheterna à området.

Vid pianot: A. LODENIUS.

W-- Konserterat flera år å kontinenten.

 

 

Program fr. o. m. den 25 t. o. rn. den 27 Sept.

f-dr-yå-u   .1

nu 5

.. Iliiuen och Slmlsuml.

Intressanta bilder från tyska nordkusten. ---

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

 

Riigen ligger i Östersjön mitt emot Stralsund och är bl. a. känd för sina många och
mindre badorter, Vilka varje sommar besökas av tusentals gäster fran sk1lda länder. On ar
rik på natursköna platser och har åtskilliga intressanta byggnader, bl. a. fursteresidenset Puthus.
.i Stralsund, huvudstaden i "regeringsområdet" med samma namn, har liksom Eugen till-
! hört Sverge. Staden har en mängd pittoreska, med ståtliga gavlar försedda hus. Dvess for-
nämsta byggnader äro de i götisk stil uppförda Nikolal- och Marlakyrkorna samt radhuset.
De forna fästningsvallarna ha omdanats till promenadplatser.

Sevärda badorts-, stads- och naturbilder.

.. ASlreiluans uvvi i .

Ett barns offer.

Nutidsdrama.

 

 

 

 

 

 

 

Efter ett eldande anförande av agitatorn besluta arbetarna Vid fabriken strejk. I För
Hansson, en av de strejkande, är arbetsnedläggelsen mycket svår, enär hans hustru hgger
svårt sjuk. I u I
l., I två månader har strejken varat och i Hanssons hem är ställningen förtvivlad. Det
 behöves pengar ej blott till mat, utan även till medicin. I

. Äldsta dottern lilla Elin, beslutar nu ehuru med sorg, att skiljas vid sin kära docka, som
hon fått till julen. Hon beger sig tiàl en leksakshandel, får en sedel för dockan, och beger
  l U -0 n n .I .. I i i.

Fabriksägaren har sett Elin bege sig i väg, följer efter och far veta skalen for forsalj-- 
ningen. I Han köper dockan och skyndar efter flickan, som snart har bade dockan och ytter-
 ligare en sedel. Hustrun får medicin och det blir mat och sol 1 huset. I I .I I I

Strejkledaren lyckas emellertid förleda arbetarna att storma lfnabriken. l7De 1ntranga 1
fabriken och fabriksägarens liv är i stor fara. Hanssons hustru, som fatt reda .pa forehavandet,
söker trots sin sjukdom avvärja det brottsliga tilltaget ochinfinner sig med sin dotter. Ehn,
som i fabriksägaren igenkännt sin välgörare, lyckas förhindra dådet. Strejken bilagges nu
utan svårighet.

Spännande stycke.

 

 

 

 

 

 

En nmernnsi iiitmrmsusesn in arena. - apmilnei usla. - imerinnsm
3. liniiv. - "llramlnmlsä härlinlieler. - Ell 1110an "Fill-iland".

Newyork, som inom några få år i storlek säkerligen överflyglat London, kan smickra sig
I med att hava världens största förlustelsestad direkt utanför sina portar, Coney Island! Vem
. j .har icke hört talas om denna besynnerliga gycklarstad, som mest av allt påminner om en
 gigantisk nöjesstad Worldsjirir, som skjutit-upp vid kusten av den atlantiska oceanen? I
1 Amerika är namnet känt från Maine till Texas. Och det kan inte nekas - Coney Island är
en utpräglad amerikansk institution, inrättad efter yankeernas robusta aptit på livets fröjder,
y efter deras något excentriska uppfattning av nöje och förströelse. Och alla - yankiaer och
veuropéerb-- kunna vara ense om, att detta är världens mest imponerande jätte-förlustelsestad,
 satt i scen med en Hotthet, som endast kännes i dollarlandetl
Coney Island är staden för allan På en halv timme förer luxusautomobilen miljonären
från Fifth aoenue ditut. Och den lille kontoristen eller butiksfröken stäva mot uthis happy
Island of Illusionu - pr ångbåt, pr järnväg - sår-:snart de ha en fridag eller en kort sommar,-

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

JÄ .je-ferie. VConey-Islandin?"Iiäinlifgeii"öFEEågöadört: tillföäi med den största i hela unionen. Hela i
I världen vet ju vilken förtjusande, mjuk och in strand som kransar Long Island i en sträcka
av nästan 90 engelska mil.

Det är oerhörda kapital, som under loppet av det senaste decenniet bundits i Coney
Islands jättebyggader och anläggningar. Det gamla Coney Island är totalt försvunnet. I stäl-

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 

let har av järn, stål och stuck rests mäktiga palats och torn... en målerisk sagostad vid
dagsljus och en förtrollande sådan nattetid, när den elektriska illuminationen flammar över
kupoler, pagoder och minareter. Endast i Lunaparken - förebilden för de kända nöjesetablis-
semangen med samma namn i Paris, Berlin och Wien - användes över en halv ymiljon elek-

triska glödlampor på de stora illuminationsaftnarna. Det är i sanning en Magiecfity från sago-
 världen som då strålar för åskådarens ögonl Och upp över det hela höjer sig den väldiga
i Beacon Tower, dominerande omgivningarna genom sin massiva arkitektur (sans comparaison:
men man påminnes något om kampanilen i Venedig). Tornet är illuminerat med 100,000
elektriska lampor och kan ses på 30 engelska mils avstånd. Det är en del av Dreamlcmol,
Coney Islands gräns mot oceansidan, och dess väldiga, vita käggla är det första, man från
havet lägger märke till. Hur jätteartade alla dimensioner här äro, framgår av, att Dreamland
är beräknat till att rymma 250,000 besökande. Beacon Tower speglar sig i den stora konst-
gjorda sjö, som bl. a. användes till "ändstation" för den högsta och största vattenrutschbanan
i världen. En väldig bro spänner över sjön, ochP här är.beständigt fullt av åskådare, som roa
sig med att åse båtarnas vanvettiga rutschande ut i vattnet. "Meat excitingul Just sådana
.i förströelser tycka amerikanarna om. I verkligheten äro de ju helt oskyldiga, och yankeerna
själva äro som stora barn, vilka kunna fröjda sig åt litet. - För övrigt gör "Dreamland"
verkligen skäl för sitt något pretentlösa namn. Vart man ser hän: torn, lysande vita i solen,
kupoler, palats i alla möjliga stilarter, än en kopia av Venedigs dogepalats, än en tip-top
1 modärn byggnad, än indiska pagoder och orientaliska minarester. Totalintrycket blir samma

brokiga och mångfaldiga, som man mottager från en världsutställning, eller, kanske rättare,
från dess nöjespark. Ea-lflls cout ock The white City iLondon, slagna samman med Crystal
Palaces park, och det hela anbragt vid Oceanen - ungefär så verkar Coney, Islandl . . . . . . ..

Ovanligt omväxlande, klara och tydliga bilder..
Sevärdhet jav rang!

 

 

 

 

 

 

 

3-8,

 

 

4. Djurtämjarens dotter.

Hela världen talar om denna film. Den mest spännande vilddjursbild som hittills blivit
fotograferad. Icke allenast de medverkande artisternas utan även fotografens liv har under
inspelningen av denna film flerfaldiga gånger satts på spel. Endast genom de medverkandes
sanna dödsförakt har det lyckats föra detta det mest våghalsiga företag som den mänskliga
fantasien hittills uftänkt till ett värdigt slut. l

Att beskriva denna märkliga iilms innehåll förmår icke vår svaga penna, nej den måste
1 ses av Edra egna ögon å biografduken, förty den förmår att giva Eder en tydlig och klar
 framställning av Kapten Cates, Djurtämjarens dotters upplevelser under fyra års vistelse bland

 vilde;1 djur i Afrikas urskogar. Nedanstående Ibeskrivning är en svag framställning av filmens
inne ål : -

Djurtämjaren är på resa i Afrika för att infånga och lära känna djuren i deras eget land.
 En dag angripes han av pesten och dör efter att först insatt sin dotter denv vackra Cate til-l
i kapten över den stora karavanen.

IPosten som inkommit i lägret skördar allt flera offer och en dag göra bärarna uppror
-mOt Cate samt lämna henne tillika med en Cate tillgiven vit manvensamma i öknen.

. I urskogen bygga del sig en hydda. Då, emellertid tiden går och den bortdragande
 karavanens löfte att sända undsättning till Cate ej synes gå i uppfyllelse, sänder hon sin enda
följeslagare med underrättelse varest hon finnes.

Ensam i öknen går nu kapten Cate sällsamma och fasansfulla öden till mötes. Hennes
- försvar består av två av henne själv dresserade leoparder samt säger och skriver en patron.
i Döm därför om hennes fasa då en dag två lejon utkämpar en väldig strid i liyddans närhet
Om ett vildsvin som det,ena lejonet nedlagt som sitt byte. Piskande marken med sin yviga
Svens drager det ena lejonet sig ur striden, för att i stället anfalla hyddan. CLCates liv hänger
nu såsom på en träd. Endast en patron till försvar mot djunglernas mordlystna innevånare.
Nu tassar lejonet redan vid dörren. Cates leoparderI morra ilsket och deras ögon skinai
grönt. Cate öppnar dörren och de smyga sig ut och nu börjar en ny strid mera fruktansvärd
än alla andra som Cate varit vittne till i öknen. Minuterna fly och ännu rasar striden. Från
sin glugg i det lilla huset följer Cate utgången av densamma och till hennes glädje blir
,- leoparderna segrare över lejonet. - - - - - - - -- Cates budbärare har emellertid
omkommit i öknen och hansskelett påträffas en dag av en karavantrupp. Cates brev finnes
ännu i behåll och med ledning av detsamma uppsöka de henne i urskogen. Cate och hennes
trogna leoparder tagas nu med till civilisationen och till den ännu på sin kapten väntande
huvudkaravanen, där under tiden infångats vildallejon, elefanter, leoparder, pantrar och ormar.

Kapten Cate mottages med förtjusning och uppriktig beundran av karavanens tappra
I män, och då hon tillika med alla sina djur inskeppar sig till Europa har hon i räddaren från
.f faserna i öknen funnit en följeslagare genom livet. 4

 

 

 

Obs. ! :I Ny skrattsnccés. -à- Vi Obs. l fi Å

 um husallersknn.

Ett äkta skrattpiller.

b " Vi kunna jämväl i denna, som i föregående Moritz bild, bildlikt talat garantera skratt- 
i salvor så att tårarna rinna.

 

 

 
  

 

 

M- Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7- 10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Nytt program. Torsdagen den 28 Sept.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain