#1767: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

=-= Klnomalooral-Färevisningar

git-as dagligen efter utsökta och gedigna program.
:z Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

vidpianot; A. LoDENIUs.

W- Konserterat flera år à kontinenten. -M

 

Program fr. o. m. den 28 Sept. t. o. m. den l Okt.

 

 

 

 

VECKA-N-s- NYHETER.

 

 

 

Pafhé journalen.

 

.Den sis! ufkomna.

 

Surcàsnummer! l-=-= lloliiinsliillnlnushilrl!

äns-ka Biograffearfem

2. har ånyo lyckafs för-skaffa sig ensam-
räffen för en ny :forslag-en JVM-disk
-r-h Konsffilms

l
n kärlgnn allll  

l
E
l l
l Ell oneslliu-erllmliil-Iliul mole. l
a
l
l
l

n -- JWoderf drama i 2 avdelningar och 34 fablåer.
I

 

 

 

 

 

 

 

Uppfrädande:

:li-even . . . . . . . . . . Herr Fred Jacobson.
Grevinnan . j. . . . . . . . Fru Henry Lauritzen.
Vibeke, deras dotter. . . . . . Fru Else Frolioh.
Preben, Vibekes trolovade. ". . . Herr Roose.

Paul Fris, skogsfogde . . . . . Herr V. Psilander.
Karin, hans moder . . . . . . Fru la Caur.

 

 

Samfliga fillhörande Köpenhamns främsfa feafrar. "-

Visas från och med i dagb å --
- Svenska Br"ograjfeafern.

W lnspelatunder samma Iedningrsom i
succésdramat "UNGDOMSSYND".

 

surnsnrnmrri  rnllnmrsnresnumn! Å

llllsl LW [Illsl

 

-" I: Rätttill ändring av programmet förbehålles. .u

Tiderna bliva tills vidare: -
Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. rn. ,

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Ngll program Måndagen den 2 Oktober.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain