#1766: Svenska Biografteatern

e-a Kinemamuraf-Färevisninuar

Il=ll=lll= Il=l

Mil. 

1 i-r-l I l=l I l= I    1- 

 

hmplarordena stora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 

givas dagligen efter utsökta ochlmgedigna program.

 

 

Alltid absolut de senasteinyheterna å. området..

vids pianot: A. LODENIUS.l

Konserterat flera år å kontinenten.

 

 

 

 

 

 

f Program fr. o. m. den 2 t. o. m. den 4- Okt.

.. i Ving inch lllillllgrl

Sång från havet. :
En utav de härligaste naturbilder, som hava blivit tagna i Frankrike, visa vi Eder i dag
på den vita duken. Den stereoskopiska illusionen är så. stor, att man formligen synes sig vara
på det på floden framglidande fartyget.

l
l
l

 

 

 

 

2. Nar Mammans sms

 

 

lill lllllfllilllsllllilll lillI llllllllll.

W- Spännande komedi. En.-

Alla känna vi av tidningarna historien om hur det oersättliga mästerverket Monna Lisa
stals från Louvremuseet i Paris. n a a

Strax efter stölden passade en dansk tidningsman, anställd i "Nationaltide-ndea, pa att pa
skämt stjäla .en Monna Lisa-kopia ur museet i Köpenhamn för att visa, hur-.dåligt vara mäster-
verk bevakas. Det är denna historia vår film visar på. samma gäng den ger en rätt antaghg
förklaring på. hur Parisstölden gick till. I g I .

Den unge tidningsmannen älskar redaktörens dotter men kan ej fa henne förrän. han
utfört en verklig tidningsmannabragd. Hans idé är klar. Hela världen talar om Parlsstolden
av Monna Lisa och han beslutar sig för att "stjäla" den dyrbara kopian i sin huvudstad.

Hur nu detta tillgär visar filmen med all önskvärd tydlighet ävensom vederbörandes
förskräckelse, när de märka stölden. Museidirektören får igen sin tavla på redaktionen med
iörmaning- attl bättre tillse sina skatter, men för att riktigt ge honom en läxa, byts tavlan ut
mot en annan med helt annat motiv, vilket förorsakar en storkomisk scen, när den skall
hängas upplpå. sin plats.

Allt ställas dock till rätta igen, och tidningsmannen får sin älskade.

Spännande, sann komedi från början fil! slut
-

nären Silas amers ruin

s. fmerikanskf skådespel i 2 delar

och 36 avdelningar.
MÄTTO: "Vi tåras du mitt öga?U

 

 

   

 

 

 

FÖRSTA DELEN,  åffälrsgännlpn och hans dotter.
1. Silas Warner är affärens själ. " a ar e Oc peifgar.
2. Alf Warner, Silas son, är nu man vor-  Enhffllff låaraktarl.
den och skall träda ut i livets kamp; 2]- Pe a ekrja Eeminllgaf" k
3. Brev från enas Warner nu A1f. c -- engal" S an el" 10 6 YO. a- .. -
22. Fader och son, en kraftig vilja.
Käre son! 23. Ett inklinationsparti.
Du har lärt allt, som en ung man
mäste veta, för att träda ut i livet, det
är nu tid för dig, att söka en ställning,
kom därför hem och träd in i min affär. ANDRA DELEN-
Din fader. 24. Två år senare.
.. . ,, 25. Ett lyckligt hem.
4- Forenlngsfasten. , ,, 26. Silas Warners kompanjon.
5. Ungdomen avhaller en bal sasom ett 27 Kom anJ-Onens flykt
- sista samkväm innan de skiljas, kanske i 28: Silaspwamers min..
for hela hvet- 29. I Alfs hem. En tidningsnotis.

6. Alla äro glada, endast en, den unga
flickan vid pianot, är föräldralös och en-
sam i livet, får som musiklärarinna liv-
nära sig; dock mången gång är brödet - u .- -
knappt i det tarvliga hemmet och då. får Eägäwéälåäftå;kgeegf ene av mnehavama
hon spela nar andra roa sig. i

Alf Warner upptäcker det sorgsna anletet 30. En beslutsam kvinna.
vid pianot. 31. Vännerna draga sig tillbaka. Silas War-
Vad alla äro glada, men icke ni. ner tänker pä den unga kvinnans ord:
Hur skulle jag kunna vara glad; jag står Pengar skänker icke lycka.

ensam i livet ntan vänner och anhöriga. 32. Alf och Rosa begiva sig till Silas Warner.
10. Alf Warner föresätter sig att borttaga 33. Ni kommer, och er som jag har bortstött,
det sorgsna i musiklärarinnans sinne. då. de, som jag har omhnldat övergiver

FöaEsTÅENDE BANKRUTT.
i Firman Silas Warner & Czo har betal-

II=I=I==II=II==I=III==I

59905 .q

11. Alf och Rosa. mig.

12. Musiklärarinnans hem. 34. Det de äga; penningar äga icke vi.

13. Alfl Warner avreser till sin fader. 35. Endast en sons och dotters kärlek kunna
14. Fader och son. vi giva dig.

15. Den första tvisten. 36. Barn! Barn! Jag är lyckligare och rikare

16. Olika åsikter.

 

 

 

nu än jag någonsin förut varit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

I
Ulfra modern f!
eo 1 0
. lillSlBIlS PilllSllllllllllllll.
-ää 8279! fillfällef i nflCHf-R K b
Jflla damer i Eskiisfuna bli här i :tillfälle aH se de senaste Parisermodena.
I I I i I

n , sisln llmlläu.

De som trott att Lehman är död ha storligen bedragit sig. 1Ännu lever han till fröjd
och glädje för alla sina vänner, stora och små, hela världen runt.

I 1l=---....-"--l I I-...-I I ==
M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. .I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 13sta plats 35 öre, 23dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad
plats 50 öre. Sön- ochhelgclagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Ngn program Torsdagen den 5 Oktober.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

  

 

f
l

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain