#1758: Svenska Biografteatern

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna à området.

Vid pianot: Å. LODENI US.

Konserterat flera år å kontinenten. -------Nvr

 

 

 

 

 

Program fr. o. m. den 6 t. o. m. den 8 Nov.

lAnMLi

Charmanfa scenarier från den romantiska, gamla :raden vid jlfeckars :fra-nå (i Baden)
rika med dess minnen från den gamla tyska renässancens fid.

vvvvvvvvvvvv

l
l
(iverslens nya kullnkmr. l
l
l
l

Vänner av of!l golf :kraft böra icke försumma air se denna skojfriska skämfbild.

Sforslagen nyhet!

lll SYlllltllS llllSlltl.

fmerikarnskf drama.

Det möter ingen svårighet för mr JohnUMorris att erhålla gamla lady Cliftons samtycke
till ett giftermål med hennes sondotter, den fagra Edna Clifton. Han blir tvärtom en syn-
nerligen val mottagen friare. Giftermålet äger rum, men snart störes den husliga lyckan av
att John måste företags. en affärsresa till Europa. Hans unga hustru blir honom följaktig på.
hans resa, och avskedet från den präktiga farmodern är smärtsamt å ömse sidor. Den gamla
måste emellertid finna sig i sin ensamhet. Om en tid ser hon dem ju åter.

Månaderna gå, långsamt. Men en dag överraskas lady Clifton av ett brev, vari hon un-
1del-rättasjoin attiV-iheirines sondotter blivit moderl De käräilianförvanterna dröja dock kvarlpåd i
andra sidan Atlanten, men äntligen kommer ett telegram, meddelande att de äro på hemväg.
Och inom kort har hon dem åter hemma.

Men de äro ej sig lika. Edna ser trött och likgiltig ut; varken man eller barn tyckes
intressera henne. Till råga på. allt gör hon bekantskap med en ung man, som genast får
farligt välde över henne. Gamla lady Clifton ser med smärta och bekymmer huru förhållan-
dena te sig, men hon vet ingen utväg att ställa allt tillrätta igen.

Men så. kommer slumpen henne till hjälp. Det lilla barnet blir svårt sjukt, och just som
Edna står i begrepp att svika sina plikter som maka och moder, kallas hon till den lilles
sjukbädd. Här, i dödens närhet, gripes hon av ånger och kastar sig till mannens bröst. Det
är barnet, som åter binder dem samman.

  
   
   
   
   
  
   

Spännande skådespel. i

illllllllllllS Nllltllll".

------------- Senasfe serien, direkt anländ hif från Paris. ---1---

LilS YilllllSllylltllllllil l Elltl llllllllllll  St lltlll yil SVENSKI lllllulilltilltlll.

När kiirslliirgi mount

-==..- eller ...-

 

"llr-llltll i llilrillll-Stlf".

.Cusfspel av .C ubin.

 

Sommarens härliga tid är inne, och "lxyssebàlrerrL locka med sin röda sötma. -- Så kom-
mer den iirade aktrisen och stör omedvetet dey ungas lycka. Men med äkta kvinnlig ingivelse
vet hon att ställa allt till rätta igen för att själv fångas av H- ja, körsbärens röda sötma. ,

Det stundar till ferier.

Adjö allesamman!

På hotellet, där uppe bland bergen.
Ata körsbär och vara lycklig.
Vilken uppenbarelse!

Harry vacklar.

Ormen i paradiset.

Gråt och tandagnisslan.

"Nu reser vi".

10. thej, nu stanna vi."

11. Harrys bror skall hjälpa.

12. En förklaring, och

13. Harry får sitta snopen kvar.

1st. Kvinnolist.

15. I lånta fjädrar.

16. Det lyckades utmärkt, och

17. Harry faller till föga, medan

18. Också två. andra smaka den .röda sötman.

vvvv
I" Rätt till ändrin- av programmet förbehålles.I "-

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-40 c. rn., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 1.0 öre.

Nytt program Torsdagen den 9 November.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket., En:

 

wwnesewwk

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain