#1749: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta

x I hönan, Kungsgatan 36 s

 

 

=a= Mnmnnmmmmr

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

n" Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "u

vid pianot; PR 0 rus Å sL UND.

XProgram fr. o. m. den 2 t. o. m. den VES lVlars.

  
 

(9 G) (9 (9 (ä (9 (9 (9 SQBQQQGÖQQBGBSCEQDQGPD (å (9-63 Sdf)

G)

"

1 -

. " J I år)

. . . 43

. Suiling - en nainnalsinn på Haval. ä

u Det redskap, som erfordras för denna slags sport är endast en vanlig, tämligen lång I
bräda, vilken användes som en sorts kanot, på. vilken infödingar-na stående eller sittande med
rasande fart låter de kraftiga vågorna driva sig fram genom havsskumrnet. Det fordras både sin-
nesnärvaro, mod och påpasslighet för denna slags sport och icke minst --- efter vad det vill
synas -W förmågaattt hålla balansen.

Ef Präktiga strandscenerier. - Öföijärade sportmän. "i
eeeeeeeeeeeeeeeooeeeeeeeoeeoeooeeeoooo

G5) 63 6399534363 5316363

 

 

 

 

 

 

Snccàs! Säsongins största-.myten  SuccàS!
2- ser. u. i
Svensk kinematografisk konst!

0000000000000000000000000000000000000000000

  

Yi

foooooöeöböoooöööö63665606660000.0663000006

.Järnbäraren.

Omarbetad för kinematiografen efter August Blanches drama-av "Kaifas".

lscensatt av flktiebolaget Svenska Biograiteatern, Kristianstad.

Inspelad av de förnämsta svenska sceniska artister
från Kungliga Operan och Dramatiska Teatern.

Regie: G Us T LINDEN.

1:ste Regissör vid Dramatiska Teatern.

PERSONER:

Axelsson, järnbäraren . . . . . Herr Frithiof Strömberg, Kungl. Operan.

Anna, hans dotter . . . . . . . Fröken Anna Lisa Hellström, Södra Teatern.

Dahl, brukspatron . . . . . . . Herr Ivar Hedqvist, Dramatiska teatern.

Jäger, haradshöding . . . . . . Herr Albin Lavén, Dramatiska teatern.4
Kroggaster, arbetare och annat folk.

100000000,00000000000000000000
000000000900 000000000000000000

 

 

 

 

- eller -

GOGQMQGQDGGGGGEGGQGGGGGGSQGSMGMQQQGGGGW

  
  

eeeeeeeoseeoeomoööööööööoeeeoeeöeeeeöeeööööööööäööeeoeöäööeeeeeeeeeeeeeeseeee
eeeeeeeeeeeeeee

eoeeeeseeeeeeee

 
  
 
 
 
 
 

(Ii-(99639

Försumma ej att se detta mästerverk av vad som kan åstadkommas

i av våra egna populära . I skådespelare. - En
handling från början Svensk dramaflk. till slut präglad av den

 

 

 

 

största spänning och intresse.

Angående innehållet se broschyren, som tillhandahålles Vid ingången
för 5 öre.

43-63(ä534343EDGGGGGGGGGGGGGQGGGGGGGGGQGGGGB

 Sikenien lupp.

Säsongens mest komiska bild. --

 

 

   

 

fllla, som vilja skratta och hava roligt i biografen böra se

- i
Slkenen tupp. ,
GGGGGQGGGGGGQGGGGQGGQGQGCBQGGQG

I På grund av aff dramat "I frestarens I
garn" är omkr. 1,980 fot lång kan detta
. ll

Il program icke upptaga mer än 3 nummer.

  

GBGÖGGCDQGGGEBGGG

434!

 
 

088.! Rätt till ändring av programmet förbehålles. 038.!
Nytt program Måndagen den 6 Mars.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m. I I

PRISERNA: ltsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

 

Eskilstuna. rryakermtieboism Fame, mn.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain