#1745: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
n hörsel, Kungsgatan 36 se

 

 

ef: Kinemalddraf-Fdrevisnindar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

IF Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "u

vid pianot; PR o TUs Å sL UND.

Program fr. o. m. den 16 t. o. m. den 19 Febr.

 
 

 

   

Bild för dagen! = Nyhet! 1: Idrott!

Söndagens travtävlindar ii Berns.

Hästsport i Vintertid. - Från egen atelier.

  

Borås travkluhb hade i söndags å Öresjö anordnat sina sedvanliga vintertävlingar, vilka försig-
gingo under briljant väder. Deltagandet i tävlingarne var livligt och åskådarna räknades i tusental.

Vi äro redan i dag i tillfälle att visa bilder från de sex löpningarna, vilka. försiggingo utan olyc-i
kor och gåvo en hel del präktiga resultat.

Bilderna tala för sig själva.

dgdnblieks tdrvillelse.

.Dramatisk scen av Beissier.

     
  

 

 

to

    

UPPrnÄDANDE.
Den äkta mannen.-- Mr Karlmos. Hustrun .... ............. -- Mile Didier.
André de Marly .......... .- ,, Tréville. Barnet ................... -- Lilla Maria Fromet.

  
 
 

 

I Leon Lamberts hem råder stor fattigdom. Hans lilla tjanstemannalön räcker ej till det nödvän-
digaste, och hans vackra hustru Jeanne arbetar visserligen för en syatelier, men förtjänsten är ringa.
Stämningen i hemmet är under sådana förhållanden tryckt och enformig., enda solstrålen är makar-nas
lilla dotter Maria.

En dag då Jeanne avlämnat ett arbete i atelieren observerades hon av en rik leveman, André de
Marly, som följer efter henne och söker vinna hennes bevågenhet. Jeanne känner sig smickrad av den
elegante herrns uppmärksamhet och anser sig icke göra något illa genom att mottaga en violbukett-
och en biljett av kurtisören.

Olyckligtvis upptäcker mannen vid hennes hemkomst brevet, och ehuru dettas innehåll bestyrker
hustruns trohet, jagar han henne ur huset. Hemlös och gripen av grämelse över mannens handlingssätt
beger sig den olyckliga kvinnan ner till de Marly. När lilla Maria kommer hem från skolan, finner
hon att modern är borta. Hon blir otröstlig, och slutligen tager mannen henne med sig ut för att söka
efter modern. De bege sig till Marlys hem, och här återförenas efter en häftig scen, man, hustru och
dotter, medan tillbedjaren med :filosofiskt lugn begrundar sitt VVmisslyckade erövringsförsök.

M" Ett hjärtegripande kärleksdrama. "W

 
    
  
  
   
   
    
   
 
  
  

3- leareskalhadden. eddetter"eden

Skalbaggen, en tum lång, är liksom larven mångdubbelt förstorad.

   

Dykareskalbaggen lever i kärr och stillastående vatten, där han livnär sig med insekter, grodyngel
och dylikt. Liksom larven ar densamma synnerligen glupsk och anfaller ofta djur som äro större än
han. Filmen visar bl. a. huru larven, som är beväpnad med fruktansvärdt vassa, krökta käkar, genom-
horrade av en i munhålan mynnande kanal, genom vilken offret utsuget, anfaller en salamander, som
efter en våldsam strid måste ge tappt.

Grodyngeln dödar larven genom att med käkarna genomborra något nervcentrum. I stjärten har
larven öppna andhål, vadan han gärna, då han uppehåller sig under vattnet, sticker stjärten upp ivat-
tenytan. Skalbaggen dyker snabbt under vattnet för att hämta byte, men går inom kort åter upp till
ytan för att hämta luft.

 
     
  
     
   
 

W Enastående djurbilder. "W

 
  
   

Express!:5ensationell indianbildIExpress!

.Jim ridders strd med indianer.

-
Ett spännande äventyrsdrama i vilda västern. - Indianflickan som blev
trapperns brud.

   

 

 

  
  
 

Indianhövdingedottern L(Yellow Bird" (aGrula fogelna) råkar falla i en björngrop, som anordnats
av den raske trappern Jim Bridgers. När Jim kommer för att vittja gropen dinner han i stället för
den björn han väntat en tager Bleka. Han lyckas rädda henne och skyndar med henne till indian-
lägret, där han. överlämnar henne ihennes faders händer.

Just som hövdingen och Jim äro sysselsatta med att röka fredspipan komma ett par rödskinn
körande Lt.Yellow BirdsÅl broder, som kort förut sårats av Jim Bridger. Nu blir det slut på freden,
men G"Yellow Birdu, som fattat kärlek till den hurtige vite jägaren, räddar honom ur stamförvanternas
händer.

Snart- upptäcker LlYellow Birds" broder, att systern har hemliga möten med Jim. Flickans far
underrättas och stammens krigare gå ut tör att taga det djärva "blekansiktetsu skalp. Flickan under-
rättar emellertid sin älskade om faran, och de fly till Jims blockhus, där de vidtaga försvarsåtgärder.
Snart är blockhuset omringat av indianer vilka mot detsamma rikta en häftig eld. Men blekansiktena
försvara sig tappert. De belägrades ammunition tager slut och deras öde synes vara beseglat - då
räddningen oväntat kommer. En skvadron av Förenta staternas kavalleri under col. Orookes befäl,
som belinner sig i trakten, lockas av det häftiga skjutandet till platsen och förjagar snart rödskinnen.
Varefter fältprasten gör Jim och LLYellow BirdfL till man och hustru.

   
  
  
    
   
 
 
  
 
 
 

Spännande handling, rik på äventyr. - Ost Äkta indianer!

 

 

 

--= Säsongens mantraste skämtnummer.

. Fru .Pettersson åker rullskridskdr.

Gräsligt rolig framstälIning

 
  
 

av huru fru Pettersson vid sina strävanden att övervaka sin unga dotter lockas in på en rullskridsko- "
bana, blir försedd med ett par rullskridskor och - - f ja-rasten får Ni själv taga reda på. Men
våldsamt muntrande är det. Y

M" En äkta jubelhumoresk. W

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m. I

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra .plats 25 öre, barn resp. 25 och 15"öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Måndagen den 20 Februari.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain