#1734: Svenska Biografteatern

QX Templarordens stora eleganta I!
s hörsal, Kungsgatan 36 se Z

Kinemamgrat-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna à området. w

   

vid pianot; PR o rus Å sl. UND.

Program fr. o. m. den 9 t. o. m. den ll Jan.
- I - I I m H I - H m

 

En av säsongens mest storslagna nylzeter.

.. Franska armén på ål marsch.

Storslagna militär- och krigsbilder från Napoleons land.

1. Tidigt på. morgonen sätter sig infanteri och kavalleri på. marsch. 2. Styrbara ballonger
och luftskepp sändas ut på. spaning. 3. Spejarc på. velociped upptäcka det iientliga kavalleriet,
som uppställts i en dalgång. 4. Artilleriet intager hastig ställning och börjar anfalla. 5. In-
fanteriet rycker sprängvis framåt. 6. Angrepp på. en by och intagande av en lantgård. 7.
Det avgörande anfallet. 8. Atertåget. 9. Halt. 10. Ankomsten till lägret. Defilering förbi
fanorna. 11. Proviantering. 12. Bivuak.

De intressantaste fälttjänstbilder man kan få se.

 

 

 

 

Ur Amljrosius gällene segel..

slav:- ff. Karlhago

Lejongropen.

Att vara skön är en rikedom för den fria kvinnan, men en orsak till sorg och veklagan
hos en slavinna. Man har exempel från forntiden pä att sköna slavinnor vanställde sitt anlete
för att icke uppväcka kärlek hos sina herrar eller slavfogdar. Endast fruktan för straff avhöll
de svage och mindre modiga samt de över sin skönhet stolta att allmänt följa exemplet. I .
uSlaven från Kar-thagofL skildras hur en ung och skön slavinna, som uppväckt kärlek hos slav-. v ..
fogden Sahabalkar, blir av denna under Karthagos belägring utsedd att oHras åt Guden Baal 
för att V guden skulle låta Karthago,,,gä segrande ur striden. -Endast ett kan räddaV den sköna i 
slavinnan, och det är, att hon vill tillhöra Sahabalkar. Hon är dock modig nog att med för- "ff-lf .5
akt tillbakavisa honom. En slav, som åhört Sahabalkars nesliga anbud och den sköna slavin-
nan Licias svar härpä, skyndar till Licias trolovade, en i Karthago allmänt för sitt stolta ut-
seende och herkuliska styrka känd slav vid namn Terenzio, och omtalar vad som hänt. Te-
renzio skyndar till offerlunden, där han redan finner prästerna i färd med förberedelserna till
offrandet. Med kraftig hand slår han Sahabalkar till marken, banar sig väg fram till offeral-
taret, tar Licia i. sina starka armar och flyr med snabba steg. Ett ögonblick stå alla som lam-
slagna, därefter ljuder ett tusenstämmigt rop: "Hämml på,helgerånarenu.

 

 

 

Expressfilm! Sue-Gås! Expressfilm!

sf Nytt för Eskilstuna!

Genom att betala ett oerhört högt pris, har det lyckats erhålla en levande och

 

musicerande bild av deni Paris under stormande snccés ä "Moulin Rouge" uppträdande

 

Sköna Spanjorskan

Signora Isabella,

: dansande La Paloma. -

 

Före Visas endast å Svenska Biografteatern.

.. På - klassisk mark.

Rainer av en av forntidens Italien rikaste handelsstäder.

 

 

 

 

 

 

Pozzuoli är forntidens Putéoli, som var en av Italiens rikaste handelsstäder och av vilket
ännu betydande lämningar kvarstå.. Bland de mera märkliga ruinerna. märkas sådana av en
stor amiiteater, utgrävd 1838.

I." Avstort intresse. "w

 

 

 

. Två älskande.

Kärleken gör blind. f

 

Jack är upp över öronen kär i Ltskönu Lucy, och hon å sin sida besvarar hans kärlek
i lika hög grad. Detta giver anledning till en hel del muntra situationer. De båda älskande
se intet, höra intet, tänka icke pä annat än sig själva. Uppvaknandet är dock litet obehagligt.

En munter skämtbild.

mil"-II"II-I-
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: l:sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp.125 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. I

Nytt program Torsdagen den 12 Januari.

"Emma rryckemkaebolsget Folket, 1011.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain