#1733: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
n hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

 

Kinemaiunrai-Färevisningar

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "w

vid pianot PRO rus- Å sL UND.

Program fr. o. m. den 7 Jan. t. o. m. den 8 Jan.

 

 

 

Express i dag från Paris. Öst Senasfe serie.

. Kinema ogra isk   veckorevy

visar levande bilder till dagshändelserna världen runt. i
Kinematograiiska Veckorevyn vet allt och ser allt.

PATHE JOURNAL Nzo 90.

PARIS. Den nye ryske ambassadören, excellensen Isvolsky.

LONDON. Engelska premiärministern mr Asquith, liberalernas ledare, övertygar sig om
sin popularitet.

BARCELONA. I Kataloniens huvudstad pågå. f. n. vissa arbeten med stadens förskönande,
vilka till en början avse arbetarekvarterens ordnande.

FINSKA VIKEN. Angfartyget "Murmenetz" sjunker till följd av de skador, som till-
fogats detsamma av isarna. Några få. ögonblick efter olyckan synes av fartyget endast skorstenen.

SzT PETERSBURG. En del av den ryska flottan med kryssaren "Dianaf ispetsen råkade
för en tid sedan fastna i isen. Tack vare den hjälp, som vid detta tillfälle lämnades av värl-
densI kraftigaste isbrytare "Jermak" kunde krigsfartygen taga sig fram till Szt Petersburg genom
Morskaja-kanalen.

LIVERPOOL. Internationell hockey-match. - Det franska och det skotska laget ut-
ykämpade härunder en särdeles intressant strid, som andades med seger för de skotska laget.

LONDON. Från den internationella fredskongressen. De flesta europiska ävensom en
hel del stater i Nya Världen voro där representerade. Tyskland företräddes sålunda av Mol-
kenbuhr, Förenta Staterna av W. T. Mills, Belgien av F. Vanderwelde.

S:T JULIEN EN GENEVOIS. Från berget Salcy störtar en smutsflod ned i dalen och
utbreder sig över de lågt belägna dalarna i dess omgivningar. Det av förödelsen övergångna
landskapet företer anblicken av buskar och vinrankor, som försvinna fullständigt under slammet.

BIO DE JANEIRO. Matroserna ombord å krigsfartygen fMinosu, "Gerarst Folket
strömmar till de hotade punkterna, varest det med intresse följer försvarsanstalterna på. Pha-
noux-kajen. .

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å Svenska Biograiteatern!

 

  o. utstyrselstycke

 Ludvig  stil.

llfföri av elever i jW-lle yane :Yuberfs dansskola i Paris.
grafi i färger.

Synnerligen ögonfägnande, färgrikt arrangement, utfört med verkligt

parisisk grace och charm. - Första klass sevärdhet för alla åldrar.

 

 

innemafo-

 

 

 

 

 

3. Express! S ensaiionsfiln-i-l Express!

Indianöver allet på diltiensen.

Sirid mellan indianer; cowboys och amerikanska irupper.

 

hill." Sforf spännande drama från indianernas vilda härjningar på prärien. "m

Överste Gordon och. hans vackra dotter Bella vänta pä postvagnen, som skall föra dem
över prärien. Just som de skola åstad få de veta, att fientligt sinnade indianer äroinärheten,
varför man råder dem att taga med sig en eskort av cowboys. Några cowboys förklara sig
genast villiga att följa med. Indianerna se triumferande postvagnen komma och följa efter
den genom bergen.

På. slätten angripa indianerna. Från båda håll växlas skott, och Bella tages till fånga.
En cowboy rider i sporrsträck till trupperna för att få. hjälp; de övriga förfölja indianerna.
DiåJ Jim uppnår truppernas kvarter och förklarar vad som inträffat, begiver sig en kapten med
en avdelning soldater i väg att få. tag på indianerna. Emellertid har en annan cowboy nått
fram till indianernas läger och lyckats befria flickan. Han far nu åstad med henne allt vad
tygen hälla, men indianerna vakna och förfölja de ilyende. Kaptenen får genom sin kikare
ögonen på. Jack, som flyr med den unga flickan, och kommer i sista minuten den modige
räddaren till hjälp.

Jndianer! Jndianer!

3.  S ÅAg . 065.! mf :en-e. oss.,

Bilder från en världshisforisk siad.

Moskvva är vad storleken beträffar den tolfte i ordningen av världens städer och var som
bekant fordom huvudstad i ryska riket, kejsarnas kröningsstad och före Petersburgs anläggning
(1703) deras enda residensstad. Folkmängdssiffran uppskattas f. n. till 1,350,000, under-stigande
Petersburgs med ett par hundra tusental. I .

i Våra bilder föra oss omkring i stadens olika delar, varvid vi få. tillfälle göra bekantskap
med de mest sevärda platserna. Särskilt stadsdelen VKreij är av stort intresse, där templens
lökformiga kupoler tilldraga sig uppmärksamheten på. långt håll.

Moskwa har drabbats av ett flertal allmänna olyckor, särskilt omfattande eldsvådor. Den
sista större olyckan daterar sig till 1812, dä fransmännen under en tid besatte Kremlj och
därunder stack staden i brand.

 

 

 

 

 

jwiljonsfaden i hjärfaf av Ryssland.

 

 

W .. En debut pa scenen

EH munferf skdmi med den ufvisslade sångardebufanfen.
Ien rolig film.

 

 

 

PRISERNA: l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

 

 

Reserverad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 c. m. populära 2 timmars barn- och

familjeförcställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 9 Januari.

Eskilstuna., Tryckeriaktiebolaget Folket, 1911.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain