#1731: Svenska Biografteatern

I

I SVENSKA BlllQRAF-TEATERN

Stora Templarsalongen :1:0 Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FöREvIsNiNG AvI -
LEvANDE BILDER I

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och
helgdagsaftnar kl. 6b-10 e. m. samt Sön-
och helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

 

W PROGRAM ,

 från och med den 13 till och med den 16 Maj 1909.

.. l Maj-blomman iesi ö demonstrationen

i Örebrol 1909.

2. Principerna av " gyroscopet.

Intressant och4 högst ovanlig bild.

 

3" :f :2:"nu".ooo"enooouooooooouoooouoo:f :1:

Moderskärlek.

Storslagen, gripande bild urilivet.

En förmögen änka, ännu ung och vacker, är 4omgiven av ett
stort antal beundrare och en av dem friar till henne. Men hennes
ende son gillar icke att modern skall gifta om. sig, ty han har en
dunkel aning om att det då. skall komma tråkiga dagar för honom.
Friaren upprepar sitt frieri i barnets närvaro, men detta kastar sig
om moderns hals och gråter jämmerligt. Modershjärtat utkämpar nu
en svär strid, men kärleken till mannen och tanken på. framtiden är
större än kärleken till barnet. Friaren, vilken kände sig kränkt ge-
nom barnets avvärjande rörelse, har gått, men gossen skyndar nu
efter honom och för honom tillbaka till modern och lägger hans
hand i hennes. Hon är nu åter gift och barnet har fått en styvfar,
för vilken den lille är i vägen. Hans enda tanke är att skicka
barnet i en pension. Slutligen gillar modern detta, och han
blir lämnad ästad. Det stackars barnet ligger i sin säng och
känner en gränslös hemlängtan. Han lyssnar om alla sova. Dä han
förvissat sig om detta, kläder han på. sig och klättrar ut genom
fönstret. Han skyndar sedan till föräldrahemmet, där han begär att
få komma in, men ingen vill öppna för honom. Slutligen faller han
alldeles uttröttad pä gatan, där han blir liggande och ingen männi-
ska bekymrar sig om honom. Då stannar en automobil utanför huset
och ur densamma stiga fadern och modern, men de gå. in och stänga
porten efter sig. En patrullerande polis finner barnet och underättar
genast föräldrarna, men då. polisen visar fadern barnet, stöter han
det utom dörren. I samma ögonblick kommer modern och ser huru
hennes barn blir utkastat pä gatan. Hon skriker till och rycker bar-
net till sig. Någon tid därefter säger mannen till henne, att hon får

Pvälja mellan honom och gossen. Men moderskärleken är större än
förnuftet, och tryckande barnet intill sig svarar hon honom, att hon
vill behålla detta.

000000009000000009OQO...QOOOOQONOOOOOQOOOOOO i

0000..000000000000000...QOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO i

6". 9".
:1Q OI:ooooooouoonuooooooooooooooooooooouoä, .f

4 .eQ-.04.- I ...l-Q.
.à .ouoooooooooooooooouooooooooooooeooou.,; é,:

Sensationsnummer utan motstycke:

-fSaharetf

den världsberömda dansösen utförande sin utomordentligt härliga

Cham pagneolans.

..-. Äkta originalbild. ..-.

Saharet, vars svindlande gager slagit med häpnad, uppträder
för närvarande på Alhambra i London och drager afton efter afton
fulla hus. Det är blott efter långa förhandlingar och stora pekuniära
uppoffringar, som man lyckats förmä den så. uppburna divan att
uppträda för kinematografen. .

oceooooooooooooooooooä
fooooooooooooooooooooo

...Q I..
:IQ .Iuooooooooooooouoooooooooooooooooooooooi 9I:
5 u ...I I... .il-..-
.OO-.....OOOÖOOOOOÖÖOOOOOO...OQÖOOOOOOOOOOOOOOO-.ä 4l,-
0 Svenska bilder: 0
z - z
O , . O .
O E 0 n O
O O
t ll lll ll ll elmiillil Veil g t
z - r
o 
.I Att Angermanland ansesuvara ett av Sverges vackraste landskap O
z beror i icke ringa grad på. Angermanälven, vars breda floddal bjuder 
Q På. synnerligen omväxlande scenerier. "Mim brukar kalla Angerman- i.-
: alven vara iloders. konung och den-gor ock ett mäktigt intryck av Q
o storartat, lugnt maJestat. Dess väldiga vattenmassa inr-areas av höga z
. storslagna stränder och befares av både åingbätar och segelfartyg Q
Q samt talrika timmerflottor. Q
O u Vi presentera härmed en rad belysande bilder från en resa på O
z Angermanälven som bl. a. upptager den ett stycke ovanför Faxälvens .i
Q mynning ståtliga Forsmobron, den största järnvägsbron i Sverge. z
Q 45 meter under bron brusar den praktfulla Edsforsen. r Q
.IIQ , II
II. 0:20OO.....OOO...OO.....ÖOOOOOQOOOOOOOOOOOEÅ :II
I. . I.
0 0 u 0
6. . (I Stl ell lllli ll lllng

eller

Följden av att äta för mycket oxkött.

Obestridligen säsongens roligaste skämtbild.

Mian tums av ramatraorus Åstuivn.

4,E
m

 

Biljettpriscr: lzsta plats 35 öre, Zaira plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2zdra plats 1.5 öre. Populära 2-tim-
mars barn- och familjeföreställningar Sön- och helgdagar

mellan kl.1-3 och 3-45. 25 ore för äldre, 10 öre för barn.
Reserverad plats: läktare-.ns fond 50 öre.

 

Emils-tama, Tryckeri-Amica Folke: 1.909-

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain