#1730: Svenska Biografteatern

wmmmmmmy
4

 
å

    

 

 

Templarordens stora eleganta
a hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

   

llinemalnnral-Frevisninnar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 Alltid absolut de senaste nyheterna à området. .w

vid pianot; PRO TUs Å sL UND.

Program fr. o. m. 17 t. o. m. 20 Nov.

OBS.l Ny serie. 058.1 Ny serie.

 

 

1.Kinernatogrn isk veckorevy.

Sedan vi numera insätta svenska texter i vår KINEMATOGRAFISKA VECKOREVY,
äro vi förvissade om, att densamma skall vinna Edert fulla. intresse. Vi visa Eder levande
bilder till dagshändelserna välden runt. l

Kinematogratiska veckorevyn vet allt och ser allt.

E der fidn ing!

...Cäs världsnyhefema i
1 Se dem å Svenska Biograffeafern!

4

 
 
 

Ä

 

 

. En brandsolrlnts dödsiörnkt och
hjältemorl viden verklig elrlsvådn.

Betäckt av sår och höljd av ära kommer sonen - soldaten hem från kolonierna. Han
hälsas som hjälte i hemmet och är naturligtvis familjens stolthet. Brodern är anställd vid
brandkåren och hans hjärta klappar vid tanken då, att även han en gång skulle kunna ut-
föra något till heder för sig och sin familj. .

Tillfälle därtill kommer snart nog. En våldsam eldsvåda utbryter i närheten och brand-
kårens alla krafter spännas till det yttersta för att hämma det rasande elementets framfart.
Eldflammor och brandrök välla fram från alla häll, hotande att kväva det tappra brand-
manskapet. Y

Då. ropas plötsligt, att det finnes människor kvar i det brinnande, fallfärdiga huset.
Det anses nästan som vanvett att ens försöka någon räddning, men vår unge brandsoldat,
som vi gjort bekantskap med, skrämmas ej av faror. Det är hans plikt att försöka komma
de olyckliga till hjälp och uppför den rökfyllda trappan stormar han med käckt mod. En
ung mor med sitt lilla barn på armen möter plötsligt hans blick. Tiden medgiver inga re-
sonemang utan med ett, raskt grepp fattar han mor och barn i sina kraftiga armar och bär
dem genom eld och rök ut till räddning och säkerhet. Det Jdnnes dock fiera förtvivlade

människor kvar"i den brinnande byggnaden. Annu en gäng stormar han in, men nu brister
det förbrända golvet under honom och den präktige unge mannen störtar i sällskap med
bjälkar och bränder genom golvet.

Svärt skadad graves han fram ur ruinerna och föres ut. Så har han då utfört en hjäl-
tebragd, om han också. därigenom mäste sätta till livet. Med lugn ser han döden iögonen,
men blickar samtidigt stolt ned på. räddningsmedaljen, som fästes på. hans bröst.

En bild, som alla måste ryckas med av. En verklig eldsvåda.

WÄAEV 17 wA

L

 

 

i

w

En i minsta detalj oerhört spännande film.

3. ilCli OHSSOH, världens mästerboxare.

som i den uppseendeväckande matchen mot amerikanaren Jeäier vann en så. lysande seger,

 

 

att resultatet utmynnade i häftiga demonstrationer överallt i Förenta Staterna. Alla måste

 

se den omtalade boxaren, denna gång i en ny kamp mot en av sina svarta kamrater.

 

Sensafion! Sensafion! Sensafion!

i

.L
V

 

 

v Agnes.

Dagens succesnummerl

4. Huset med de s ängda
önsterlnekorna.

American Biographs senaste succés. w "The House With Closed Shutters."

uHuset med de stängda fönsterluckorna" skildrar den amerikanska familjeäran. Allt
måste offras för densamma oth är den fläckad, då måste också. allt vad göras kan verkställas
för att icke vanäran skall bliva bekant för grannarne.

 

Charles Randolph är en högtravande man, stora ord men intet kurage. Så icke hans
syster Agnes, ej heller deras moder. I deras själar bo kraft, mod och kärlek till fädernes-
landet. Då. inbördeskrig-et rasar som värst och armén är iRandolphska familjens närhet låter
Charles inskriva sig i rullorna. Han blir strax intagen i general Lee,s stab. Löjtnanterna
Wheeler och Carter bliva båda förälskade i den hurtiga Agnes, som vid avskedet skänker
regementet en fana, Charles stora ord och ryktet om familjens fosterlandskänsla Igör att
Charles får det hedrande uppdraget att till huvudarmén framföra en depesch. Den i grund
och botten fege mannen söker i flaskan kurage för färden. Väl ute på. fältet får han syn på
ett par fiender. Slagen av skräck vänder han sin häst och flyktar hem. Agnes och hennes
moder bliva förfärade över den skam, som hotar deras namn. Då de rinna depeschen
beslutar Agnes att i den fege broderns ställe och iklädd hans uniform utföra hans budsänd-
ning. Sagt och gjort. Snart sitter den modiga flickan till häst och varken eld eller rök,
varken kulor eller fiender förmår hejda hennes ritt. Hon har utfört sitt uppdrag och rider
äter till general Leels kvarter, då. hon råkar in bland de stridande arméernas ilank. Hästen
blir skjuten under henne, och hon ingriper modigt i striden. Armén blir tillbakaslagen och
fanan, Agnes fana. är nära att falla i åendens händer. Hon skyndar fram, griper den och
står åter bland de sina, då en kula uppsöker hennes ädla hjärta och hon faller död ned.
Alla hava trott att det är Charles och efter stridens slut mottager modern budet om sin
förmente sons ärofulla död. -- Hon har offrat sitt liv för familjens ära, hon må icke ha gjort
det förgäves. Modern stänger luckorna för fönstren och Charles blir dömd att till sin död
vandra omkring i huset med de stängda fönsterluckorna.

Efter krigets slut komma de båda löljtnanterna Wheeler och Carter och fråga efter
Modern säger dem att Charles död gripit henne så. djupt att hon mistat förståndet,
varför de ej kunna få se henne. De komma dock år från är och lägga blommor vid dörren

till Agnes. Ar går efter år, och lik en skugga går Charles från rum till rum i det öde
huset, bevakad av sin moder, intill döden-befriaren kommer.

I OBSJ Detta nummer överträffar de djärvaste förväntningar, såväl till innehåll
som spännande situation. v

 

 

 

 

i

g

    

 

 

 

Annrkist mot sin vilja.

Dråplig humoresk.

Mette: uSkratta mina barn och vänner" etc.

l

 

 

  

038.! En program som trotsar all konkurrens. 058.!
hmm

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

l

V
NENEA

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
50 öre.

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 21 November.

Reserverad plats
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

Eskilstuna, Tr.-A-B. Folket. 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain