#1729: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
e hörsal, Kungsgatan 36 a

 

 

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.-

W Alltid absolut de senaste nyheterna à området. m
vid pianot; PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 24 t. o. m. 27 Nov.

 

OO

.OO .OO OO. - .OO OQO OQO OO. OQO

OQO

 

i oo oo.
oo. .oo oo. oo. oo. oo. .oo oo. oo. .oo oo. oo. oo. oo. .oo oo. .oo .oo .oo .oo eo. oo. o

.OO

...barn, framför sig och glädjestrålande sträcker han sina armar mot uppenbarelsen.

Succés Succés !

 

 

Uppseendeväckande nyhet.

"iaf En: Sf-"ee

 

 

 

eller

.Den svarta slavhandeln.

fritt i tre avdelningar efter Harriet Beecher Stowes berömda sociala roman.
Kinematograferat av "67:e Vitegraph Company of fmerica".

"Onkel Toms stugaiL har i socialt hänseende haft den största betydelse. Qversatt på alla
europeiska språk, t. o. m. på arabiska, kinesiska och japanska, sprid-d i miljoner exemplar,
allestädes mottagen med hänförelse, framkallade denna bok ihela den bildade världen en storm
av ovilja mot det nord-amerikanska slaveriet, vars avskaffande därefter endast var en tidsfråga,
Boken utkom den 20 mars 1852 och rönte genast från början en sådan efterfrågan att snäll-
pressarne knappast voro i stånd att hålla jämna steg med den. I en senare bok "Nyckeln till
Onkel Toms stuga" har författarinnan visat att hennes skildringar av slaveriet voro gripna ur
verkligheten.

Första avdelningen.

Önkel fam, tant Kloe och barnen. - Elise och den lille Harry. - Familjen
Shelby; - Haley, slavhandlare.

Shelby har åsamkat sig stora skulder och mäste för att rädda sig och de sina sälja en
del av sina slavar. Slavhandlaren Haley kommer tillstädes och köper av Shelby den gamle
hederlige negern onkel Tom samt Elises lille gosse Harry. Elise, som av en tillfällighet får
ähöra köpslåendet om Toms Och hennes barns liv, skyndar att varna den gamle negern, men
denne nekar av kärlek till sin husbonde, att rädda sig genom flykt. Den stackars Elise tvingas
dock att göra detta och skildringen av hennes förtvivlade ansträngningar att undgå. sina grymma
förföljare är gripande.I Med blodshundar tätt i hälarne nödgas hon att-tillgripa den förtvivlade
utvägen att på Ohioflodens drivis praktisera sig över till de för slaven fria Nordstaternas om-
råde. Förföljarna stål andlösa av förvåning och stirra efter den dödsföraktande flyktingen.
Då. slavhandlaren Haley bortför onkel Tom, som nu är hans egendom, lovar förre ägaren att
återköpa honom.

jfndra avdelningen.
St. Clair och den lilla Eva. - Miss Ophelia och Iopsy.

l-Ialey far till New Orleans, där "den svarta varanu skall försäljas. Vid fiodbåtens förtöj-
ningsplats sitter gamle Tom sorgsen, tänkande pä sin lilla stuga och de kära han lämnat. Szt
Clair, miss Ophelia och den lilla Eva skola med båten. Eva röres av den gamle slavens för-
tvivlan och l giver honom ett äpple, därmed förvärvande sig hans kärlek för livet. Ute på
Missisippi blir Tom i tillfälle att visa detta. Lilla Eva. råkar falla överbord och räddas av Tom
från en säker död. Dels av tacksamhet, dels pä Evas bön köper den ädle men svage Szt Clair
onkel Tom, som sedan vistas två år hos sin nye herre - de lyckligaste åren i Toms liv.
Under tiden upptages den lilla svarta yrhättan Topsy i familjen och blir allas gunstling pä
grund av sitt glada humör. Guvernanten Ophelia, som fär i uppdrag att uppfostra ostyret,
är dock så lagom glad. -- Efter ljus kommer mörker och detta yppar sig i att lilla Eva
insjuknar. Trots gamle Toms ömma omsorger vissnar hon bort och dör stilla och lugnt.

Tredje avdelningen.
Simon .feg-tee, Sambo och Jumbo, hans lydiga redskap. - .Rassy och. Emmeline.

Efter Evas och Szt Clairs död bliva slavarna och godset sålda. Oaktat att den avlidne
Szt Clair vidtagit åtgärder för Toms frigivande, vilket han lovat lilla Eva på hennes dödsbädd,
blir onkel Tom ändock av S:t Clairs grymma änka såld på auktion och tillika med Emmeline
köpt av odjuret Legree, vilken under hugg och slag hemför sin nya egendom.

Den råe, djuriske slavhandlaren fattar begärelse till den vackra Emmeline, som dock räd-
das från förnedring av den manhaftiga Kassy, som även genom sitt ingripande hindrar Tom
från att misshandlas av den grymme uppsyningsmannen ute påJ bomullsplantagen. Hon in-
griper även befriande, då Tom oförskräckt nekar att piska en kraftlös neger. Det är hårda
tider för de stackars slavarnal Kassy och Emmeline besluta sig till sist för att fly, men skräm-
ma först den vidskeplige och berusade Legree, genom att inbilla honom att han ser sin moders
välnad. De båda kvinnorna utföra därefter en maskerad flykt, varvid såväl förföljarna som de
utsända blodhundarna förlora alla spår av dem. Ett par dagar senare, då den hämdgirige Le-
gree låtit onkel Tom undergå. en fasansfull tortyr för att förmå. honom att uppgiva flyktingar-
nas uppehållsort, verkställa Kassy och Emmeline sin väl planlagda flykt. Då Shelbys son Georg

kommer för att uppfylla faderns löfte qatt återköpa den gamla hederlioa slaven, blir han av

Legree visad till den misshandlades läger, där Georg endast får mottagitD en sista hälsning från
Tom till den gamla kära familjen.

I dödsögonblicket ser Tom sin älskade Eva, Szt Clairs döda

I Under ropet:
"Jag kommer!a faller han död ned på sitt torvtiga läger.

 

-u- i
h
.-

Ett litet barns och en negerslavs liv och död.

gripande, lärorikt, väckande.

Visas nu för tiden i över 800 teatrar iifmerilra. Sedd
I i JVew-york av 1,700,000 personer.

NEW-YORK HERALD skriver: "Hjärtegripanda"
TRIBUNE: "Människokärlekens apoteosl"
BOSTON-NEWS: "Framkallar glädjetårarl"
i OHI SUM: "The beautisl play cowers all."

Hela Eskilstuna kommer att tala om
denna bild. Alla måste se densamma,

055.!

Succés .I

055.!

Succés !

 

 

AOO. OQO
000 OQO .OO OO. OQO OO? OQO 009 OO. OQO OQO OQO OQO OQO OQO OQO .OO OO. 000 OQO OQO OQO

000

 

 

000 OO.

000

Extranummer:

Foliskonstapelns svärmor.

he: JWannen och hans överman. -

 

Poliskonstapel Modig är gift och har en vanligt fruktansvärd svärmor-t
en större batan i hemmet och Modig skyndar att skaffa hjälp. Hans kanirater skyndar till i
allt större skaror, men den manhaftiga svärmodern vet att göra sig av med dem och driver
dem med förskräckelse på. flykten.  nog med detta, hon förföljer de flyende ordningens
upprätthållare och bereder dem en het och minnesrik stund.

En dag blir det

OQO OO.

.OO

 

 

OQO

 

 

.000

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och hel

OQO

-örvissa Eder om biljett i god
tid. i Visas endast 4 dagar.

OO. OO. OQO OO. OO. OO.

OQO OQO

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

OO.

OQO

 

 

OQO

gdagsaftnar kl. 6-l0 e. m., Sön-I och

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Måndagen den 5 December.

I På grund av att Templar-Orden skall avhålla basari  I
sll

lokalen veckan 28 Nov.-4 Dec. äro biografföreställnln-

 garna under denna vecka inställda, men börjas åter
.ll Måndagen den 5 Dec. då stora nyheter äro att emotse.

Eskilstuna, Tru-A-B. Folket 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain