#1726: Svenska Biografteatern

X I"Iemplarordnns stora eleganta

v x 1 aa hörsal, Kungsgatan 36 as é .

e-:v Kmemannrai-Fnrevlsmnnar :I
givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "WI-

vid pianot PRO rus; Å sL UND.

Program fr. o. m. den 29 Dec. t. o. m. den lJan.

 

 

 

 

.. En resa pä Elbe

= frän Hamburg till Blankesve. =

Storslagna naturskildringar från en av Tysklands mest
gouterade turistleder.

 

 

 

 

 

I Konstfilm i färger. -

.. Själsstorhetnw

:Ispelad av Comedie Francaiseis artister.

UPPTRÄDANDE 1
Herr Ravet ............................ .. Hertigen av Roher.
Frkn Bertha Bovy ............ ., Hertiginnan av Roller.
Herr Alexander ................. .. G-reve Fernand.

Gilberte har gift sig med hertigen av Roher, en rättskaffens man med solida, moraliska
principer, men i sitt inre har hon ej upphört att älska sin barndomsvän, greve Fernand, som
delar hennes kärlek och som till och med fordom varit hennes trolovade. I

En vacker dag, då greve Fernand gör besök hos hertigen, kommer deras kärlek till ut-
brott. De överenskomma i brev att fly, men först delgiver Gilberte sin make allt.

Efter ett första vredesutbrott, som kommer honom att häftigt bortjaga sin unga maka,
äterfår hertigen herraväldet över sig själv, och sedan han erfarit sin hustrus förflutna, med-
giver han, att hon har rätt till sin andel av kärlek och lycka. .

I ett brev, som han skriver, äterskänker han henne friheten, och den gamle trotjänaren
stapplar ut för att överlämna det till sin älskade husmor. I D I i

Rörd av sin makes ädelmod, uppgiver Gilberte sin kärlek och atertager sin plats vid den
äktenskapliga härden såsom hertigens hängivna och trogna maka.

Ett gripande drama, spelat av framstående artister.l

 

 

 

: BiofOn, -:

 Toreadormarschen

ur op. "Carmenff

 5010 .ch kön  .i  
M Charmant sängbild- "w

 

 

 

Express! I Åter en storslagen sensationsiilm Express!

. av American Biografkompanietl

 

 

 

 

4. Obs.l Säsongens mest spännande bild.

Bankirens dotter.

Framställt av Newyorks mest populära sceniska artister.

Den luxuösa prakt och elegans, som råder i bankiren Bournes hem, har tilldragit sig
herrar inbrottstjuvars uppmärksamhet. En vacker dag uppgöra tre dylika gynnare en plan för
att komma i besittning av ett och annat värdeföremål, som kan förvandlas till penningar. För
att verkställa beslutet måste de emellertid först ha kännedom om husets interiörer. En av
:dem förkläder sig därför till stadsbud och bär dit ett paket. Då. han inkommer till sina kam-
rater, ha dessa anskaffat en stor koffert, vari han placeras. Förklädda till stadsbud förskaHa
nu de tvåJ andra kofferten till bankirens bostad. Men ännu återstår en hel del att göra, innan
man kan skrida till verket. Framför allt måste bankiren bort. Detta låter sig göra på så
sätt, att de sända honom ett telegram om att ögonblickligen i affärsangelägenheter avresa till
Newyork. Då telegrammet anländer, har bankiren nyss förärat sin yngsta dotter ett dyrbart
halsband. Dottern har varit mycket sjuk och är ännu klen, och presenten har tillkommit
huvudsakligen för att uppmuntra henne. Hon känner sig genast bättre, och betjänten får till-
låtelse att gå ut. En stund därefter komma de två stadsbuden med koHerten. Den äldsta
dottern mottager den i tanke på att det är en ny överraskning från fadern. Den sjuka systern
ligger på en divan i rummet intill. Medan systern står framför spegeln och betraktar sig och
gåvan, varseblir hon reilexen av en hand från kofferten, som öppnats en smula på glänt.
Mannen i kofferten hör att hon flyttar sig och drager handen tillbaka. Hon lätsar om ingen-
ting men skriver några rader pä en biljett till sin kusin, att en rövare befinner sig i rummet,
och ber att hon genast telefonerar efter polis. Detta är lättare sagt än gjort, ty den gode
polismannen på vaktkontoret har tagit sig en blunder och låter ej väcka sig av första signalen.
Antligen blir det liv i polisen, och han sänder genast 4 poliskonstaplar till bankirens hus.
Emellertid har mannen i kofferten kommit fram och står nu och häller den hjälplösa flickan,
samtidigt som han öppnar dörren för sina stallbröder. De äro just som bäst i färd med att
genomsöka huset, då poliskonstaplarna inträda och gripa dem på bar gärning. Ungefär sam-
tidigt hemkommer bankiren, som snart upptäckt att telegrammet var falskt. Hela familjen
lugnar sig så småningom och gläder sig åt att anslaget ej slutade värre.

i
i

Lehman! -j- Lehmanl 1:: Lehman!x

.. Lehman som frivillig.

En våldsamt rolig bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografen öppnas t. v. alla
 I vardagar kl. 6. e. m. Sön-  I
n och helgdagar vanliga tider. H

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 6-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m. I i

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats .
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nyårsafton inga föreställningar.

Nytt program Måndagen den 2 Januari.

Eskilstuna., Tryckeriuktiebolaget Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain