#1724: Svenska Biografteatern

i! Nm I

Templarordens stora eleganta
e hörsal, Kungsgatan 36 as

 

 

   

Kinematuraf-Frevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M." Alltid absolut de senaste nyheterna å området. .w
vid pianot: PRO rus :Å sL UND. w

Program fr. o. m. den 22 t. o. m. den 23 Dec.

 

 

 

 

Z Nya svenska bilder.

 Östgötanatur.

M" Vacker nalurbild. "u

 

 

graven.

till Rosauras giftermål.

 

2. Markisinnans intrig.

Markisinnan Beatrix, en vacker änka, är varmt betagen i Florindo och inbjuder honom till ett
litet samkväm hemma hos sig. Markisinnan lägger märke till, hurnsom Florindo är livligt fästad vid
Rosaura. Förbittrad häröver sätter hon igång ett intrigspel, som så när lagt de båda älskandei

Men till slut upptäcktes alltsammans, och markisinnan Beatrix blir tvingad att ge sitt samtycke

 

 

 

 

Åter en nyhet från American Biogratkompaniet, Hewyork:

Barnet är deek det käraste.

dessbättre med ett lyckligt slut.

sida vid sida och barnet har glömt sin sorg nyss förut.

gr..

sover lugnt.

modern föras till hemmet.

simmare får höra Marys ångestrop, räddar henne och för henne i land.
verkligen var.dem.

väl icke förklaras. De falla varandra om halsen och lova bot för framtiden.
Vacker, väekande och väl iscensatt bild.

3. En hälsosam lektion.

Hemmets största lycka är barnet, men hur ofta vårdslösas icke de små av tanklösa föräldrar,
vilka icke förrän det är försent inse vad kärt de mistat. Vår bild ger en god lärdom i detta fall,

Lilla Marys far är författare och strängt sysselsatt med ett nytt arbete, modern är även litte-
rärt anlagd ooh intresserar sig vida mer för läsning av romanen för dagen än för att leka med sin
lilla dotter, som med barns vanliga natur längtar efter kärlek och sällskap. En dag ber Mary så. rö-
rande att. modern skall göra henne sällskap ned till havsstranden, där ungdomen tumlar om i sanden,
men syselsatt somrmodern är med en .intressant bok, avvisar hon den-lillab flickan utan en; en spridewklw.1
ning. Marys farpisom är djupt fästad vid sin dotter,iiiåkär till att få hör: samtalet och bis-slutar sig
för att trots sina brådskande göromål låta barnet få sin vilja fram. Nere vid oceanbadet vandra de

Det är mycket folk vid stranden och bland dem träffar Marys farA en gammal kär bekant, som
han efter någon tvekan slår sig ner bredvid. Deras samtal blir muntert Ioch intressant och Mary blir
en stund avglömd. Den lilla vandrar nedslagen och ensam omkring på stranden, råkar förirra sig för
långt bort, blir trött på sin vandring och somnar till sist på en sten. Flöden kommer, men den lilla

Fadern upptäcker efter en stund barnets frånvaro och börjar oroligt söka efter det. I tanke att
Mary möjligen gått hem skyndar han dit, men finner endast att hans hustru under tiden haft besök
av en manlig bekant. I förtvivlan återvänder han till stranden, där han sammanträffar med sin hu-
stru, som blir förskräckt vid underrättelsen om barnets försvinnande. En av Marys små skor, som
hon tappat under sin vandring, kommer henne att tro att barnet omkommit och i full förtvivlan får

Vattnet stiger alltjämt. Stenen, på vilken den lilla slumrar, kringflytes, och plötsligt väckes
Mary med förskräckelse vid känslan av det kalla vattnet. Men vattnet stiger obarmhärtigt, och flic-
kans nödrop förklinga ohörda. Men hjälpen kommer till sist och i sista stund. En behjärtansvärd

I hemmet råder stor förtoivlan. De båda föräldrarna känna nu först huru kär deras lilla flicka

Då öppnas plötsligt dörrarna och det som förlorade barnet inbäres. Föräldrarnas glädje behöver

 

 

4. Ön Philae.

.-. Dödens ö. .-.

mötes.
Bilder av enastående intresse.

Philee är eu liten ö, 460 m. lång och 150 meter bred, i Nilen, lätt ovanför den första .katal-akten.
Ön har tidtals utgjort Egyptens gräns mot söder. Den ägde i forntiden stor helgd såsom Osirisi och
Isis7 begravningsplats och var med anledning därav överfylld av tempel och praktbyggnader.
har man ej där funnit några fornlämningar av synnerligen uråldrig datum. De äldsta äro samtida med
konung Nechtanebo II (flzde årh. f. Kn). Det stora Osiris- och Isis-templet är grundat av Ptolemaios
Filadelfos. Genom den 1897-1903 byggda väldiga Nilfördämningen vid Assuan är Philze under flera
månader av året översvämmat, varför man befarar att dess tempelbyggnader gå en snar förintelse till

 

 

 

5. Han kom för sent.

tade återkomst till hemmet åstadkommer dock de värsta förvecklingarne.
I .-. .Särdeles munter film. .-.

 

 

Hans skulle ut och resa, men har som vanligt otur. Spårvagnarna gå ifrån honom, droskor som
han åker i, gå sönder o. s. v., och till sist går även tåget ifrån honom. På hemvägen ställer han tlll
en del krångel, bl. a. lägger han sig i ett fingerat överfall, som en biografägare anordnat. Hans ovän-

 

 

I Julafton och Juldagen
8. "Y inga förevisningar.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. ml., Sön- och

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

 

Eskilstuna, Tryckeriaktieboleget Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain