#1723: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
a hörsal, Kungsgatan 36 ss

 

 

  

 Knemagraf-Havisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

EE" Alltid absolut de senaste nyheterna à området.. "Fml

vid pianot; PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. den 19 t. o. m. den 21 Dec.

 

 

JVy serie. ij serie.

. Världsuiställninnn i Brilssei

är slut, dess portar äro stängda. Men å den vita duken kunna vi ännu se det rörliga livet på
utställningen och i staden. Vi visa i dag lyckade bilder från

Svenska utställningen i Brässel.

innematograferad av vår till Bråssel utsände fotograf.

 

 

 Ekvilitristtruppen les Pauli.

Överlägsna prestationer.

Det år lika eleganta som fenomenalt skickliga konststycken denna trupp presterar. Hår
i Eskilstuna torde man aldrig förut ha sett något jämförligt. minst den lille fyrbente är
fin-fin i sina stycken, visande att truppchefen även besitter stor kapacitet som djurdressör.
Has Ni någonsin förr sett en person stående på huvudet dricka champis?

jWycket trevligt och roande nummer.

 

 

jWästez-verk. Sensafivnell expressfilm- JWästerpiece.

 

 

Indiandrama, inspirerat genom James Fenimore Coopers romaner.
Kinematograterat av American Biograph.

PROLOG: Helt säkert ha de iiesta av oss läst någon av den berömde författaren Feni-
more Coopers romaner över de vitas första sammanträffande med de röda. De veta då också
att det icke alltid var den röda rasens skuld att den vita rasen blev hatad och förföljd av
den röda. Icke nog med att de vita inkränkte på rödskinnens jaktmarker, nej de togo mången
gång med våld deras kvinnor och förde dem till sina blockhus.F Till gengäld brände, skövlade
och förföljde den röda rasen den vita överallt var den träffadegden på sm väg. Men att vän-
skap och tillgivenhet mången gång rådde mellan de röda och vita berättar oss Cooper 1 fiera
av sina romaner, och en tjänst, gjord mot en indian, som aldrig glömdes av denne, är just ett
sådant fall, hämtatoch inspirerat av Copers romaner. 4 W.

 

KORT OVERSIKT AV INNEHALLET: Dr Van Brum är en individ, som saknar allt
vad rättskänsla är, despotisk och grym till ytterlighet. En större stam av indianer på vandring,
Mohawks har slagit sig ned i hans närhet. Hövdingens enda dotter år svårt sjuk. Medicin-
mannen kan ej bota henne. Hövdingens squavv (hustru) beder då siniman tillkalla de vites
medicinman. Tillfrågad av hövdingen om han vill se på barnet, visar denne honom hånfullt
bort. Van Brums hustru ropar på indianen och då hon får veta barnets sjukdom, tager hon
en passande medicin samt medföljer indianen till det sjuka barnet, vilket snart, tack vare den
lilla flaskans innehåll, blir friskt. Flaskan blir av den tacksamma squawen buren och bevarad
såsom en stor fetish.

En dag, då dr Van Brum får se den vackra indianskan, hövdingens squavv, blir han
häftigt betagen i henne. Endast med yttersta nöd och uppbjudande av alla sina krafter lyckas
den vackra indianskan att värja sig för den våldsamme mannen. Hon skyndar till lägret och
då hon berättat vad som passerat, gå rödskinnen genast upå krigsstigen". Då under-rättelsen
om det passerade samt att rödskinnen äro apå krigsstigen" når nybyggarnas läger, rådes Van
Brum, som avskys av alla de bättre nybyggarna, att fly med sin hustru och tjänare. Genom
sina spejare få indianerna underrättelse om flykten, och vid en hålväg genskjutas de. Den
tappre MohaWk-hövdingen utmanar Van Brum på envig, och sedan han en stund lekt med4
honom, skänker han honom ädelmodigt livet. Den fege Brum försöker då att bakifrån ned-
göra Mohavvken, men faller för en på avstånd stående indians kula död till marken.

Brums hustru har såsom fånge blivitförd till Mohawkernas läger, där hon helt säkert
gått en kvavfull död till mötes för så vitt hon ej. cn gång i sitt liv genom att rädda det sjuka
barnet, förvärvat sig den vackra indianskans tacksamhet. Fetishen som räddade barnet åt livet,
räddar nu hennes eget. I

Ovanstående är endast ett kort utdrag av bildens innehåll, vilken för övrigt är

1

 

rik pà spännande episoder.

 

 

.. I diliuens genom Nya Zeelands hertnass.

Verkligt praktfulia bilder i naturens färger. -

 
 
  
 
 
 
 

Nya Zeeland, den bekanta stora ögruppen i Stilla havet, har mycket omväxlande natur.
På vissa ställen mötes anblicken av fullkomlig alpnatur med storartade glacierströmrnar, här-
liga alpsjöar, dystra bergsklyftor och brusande bergströmmar, på andra trakter är naturen skä-
ligen enformig. En stor bergskedja, som sträcker sig över båda de stora öarna till hela dess
längd, når sin största utveckling på södra ön. Det är i denna bergskedjas mellersta del, de
s. k. Southern alps, som åskådaren får medfölja ett turistsällskap på diligens. Vägen slingrar
sig fram genom bergpassen, än under överhängande klippor, än genom trånga "portar" mellan
fjällsidorna, än över iloder och vattensamlingar. Till omväxling företages en motorbåtsfärd å
en flod, därvid ständigt nya, hänförande scenerier öppna sig.

Bland de yppersta naturbilder, som någonsin Visats påen kinematograf.

 

 

5. Två rasande boxare.

Särdeles amerikanskt stycke,

framställande två gentleman, som ideligen beboxa varann på gator och restauranter, på broar
och - tvättiiottar, till lands och vatten, till ohäjdad glädje hos åskådarna.

Ett dråpligt skämtstycke. I

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 
    

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, ZIdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reservcrad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Torsdagen den 22 December.

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain