#1721: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

inmaiugaii

a

   

ielisnnlr

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

W Alltid absolut de senaste nyheterna à området. "m

vid manar.- PRO TUS Å sr.. UND.

   

Program fr. o. m. den 12 t. o. m. den 14 Deo.

En av veckans nyheter.

 

 

 

iuhleum

 

.. Kungliga Sin Tränkårs Zäärs

Intressant nyhet från vår grannstad.

 

l il

 

 

 

 

Amerikansk film.

 

 

Morbroderns testamente brytes, och det vi-
sar sig, att hans unga systerdotter, den unga,
vackra Louis-e, får ärval all hans egendom mot
villkor, att hon arbetar som mjölkerska pà lan-
det under ett ars tid. Testamentet  originellt,
men Louise beslutar sig för att uppfylla dess
innehåll till punkt. och pricka, .Skaffar .sig ute
på landet hos snälla manniskor anställning som
mjölkerska och finn-er sitt nya friluftsliv förtju-
sande. q

Granngården hyser inom .sina väggar en
giktbruten gammal man med sin bortskamde
son, Charles, som ofta drabbas av faderns vre-
de för sin lättsinnigal skuldlsättning.

En dag, då Louise återvänder till gården,
får Charles se henne och frapperas av hennes
skönhet. Så mjölke-rska hon. är, ber Charles
ridderligt att1 få bara mjölkspännerna. De sam-
manträffa. ofta. och första snart, att de icke kun-
na leva utan varandra..

Vid ett tillfälle, då de sitta i ömt samspråk,
överraskas de av en gammal sladd-ertant, som i
vild? AV"lf-finit "  ringer
berätta, att sonen älskar en - mjölkerska.

 

Dy-

 

Vad det originella testamentet ledde till.

 =

 

 

Witograt 8: Comp.

in.

 

 

 

lika släktförbindels-er vill den gamle icke veta
av, utan rusar ut, glömmande såväl gikt som
värdighet. Under tiden blir den lilla Pmjölkflic-
kan, som hittills .sorgfälligt dolt sin. verkliga
samhallsstallning, med ring bunden. vid Charles,
som i. grund och botten är en praktig pojke fast
lit-et oförstàndig. Faderns vrede skrämmer icke
de unga, .som besluta sig för att spela den gamle
ett spratt.

Louises förmyndare, som kommer på. besök,
invig-es i hemligheten och den ungal flickan blir
under .sin verkliga samhällsställning presenterad
för Charles far. Denne igenkänn-er i. den ele-
ganta damen. icke den enkla mjölikflickan, utan
hälsar henne hjärtligt välkommen, med den out-
talade tanken, att det vore en hustru för Char-
les det. Under det fadern för ett ögonblick viin-
(ler sig bort, förvandlar sig Louise åter till. mjöl-
kerska och står med sitt spann på armen. Det
blir några ögonblieks förvirring, men .snart be-
griper gubben hur det hang-er ihop och har lika
roligt som. derbyn-ga. Och så blir detsth för-

sening Åtitel?-g-fliifcl-je,f?fo"ch slatetfär gett; då   

ju allt gott. ,

En väl iscensatt, vacker och intressant kärlekshistoria.

 

 

 

S. A. P. F. :é-

I; B Vi: by

       

I792

.liislläs

Sensationell expressnyhetl

 

S. A. P. F.

 lyll -

   

Historisk episod, rekonstruerad av Georg Cain.

En mera storslagen och spännande bild än
JJDen dödsdömdes flykt" har väl sällan blivit
sedd. Man formligen. fängslar; av innehållet,
medryckes och plötsligt är man ett med flyk-
tingen. Man deltager i hans flykt, darrar för
förföljarne, och. omedvetet spännes nerverna då.
man gång på gång står ansikte mot ansikte med
fienden. Skall han genomskåda min förkladnad.
skall all strid för friheten, all uppoffring vara
-i förgäves eller skall guillotinen bliva lurad på sitt
offer? äro fragor som ständigt korsa ens tanke-
gång. Dä, en tum från friheten, blir han upp-
täckt, han ser dödens alla fasor framför sig, hå.-
nande och triumferande ansikten. se ner på. ho-
nom). De domnade livskrafterna vakna upp, sö-
kande efter en. fristad irra de nu återigen klara

 

ögonen omkring omgivningen, ett språng, ett
fruktansvärt språng, som .skall bringa honom
liv eller död, eller ock i nya förföljares armar,
och han iir utom deras räckvidd, men endast för
en minut eller två, sedan skola de likt ett kop-
pel hundar åter vara där. -- Kvinna! hav för-
barmande med mig, glöm mig, endast för en
minut, tänk på. din egen son, överantvarda mig
icke åt förföljarnal - Rörd av hans tårar och
ungdomliga skönhet gömmer hon honom, trotsar
döden för honom. w Men vad nyttar det. De
söka honom redan, och åter må. han fly. Icke
förr än han har nått gränsen, gränsen mellan
Frankrike och Tyskland,  han fri. Det iir
långt, långt dit H - - - - - - -

 

 

 

 

Vackra sjö- och landscenerier.

Vi. befinna oss ombord på. den stora, elegnn-l staden

ta passagerareàngaren ute på Atlantiska ocea-
nens oroliga vågor. Passagerarna roa sig på
bästa sätt ombord, medan fartyget styr han mot.
det rika landet där nerex i. Afrika. Runt om-
kring synes endast havet, vars enformighet av-
brytes av passerande fartyg.

Så. göra vi besök i Dakar, den befästa hamn-
staden i franska kolonien Senegal, på södra
kusten av Kap Verdes halvö.

OBSJ

Sedan den vackra I

Intressanta motiv från de trakter

besetts, fortsätt-es färden. mot söder.
Snart få vi i sikte Pierre Leone, en osund kust-
sträckning i Övre Guinea från Kap Verde till
Kap Messurado, och göra som hastigast en titt
på kolonien Sierra Leone. Har stiga vi på. tå-
get och göra en tur till det inre av landet, ett
av världens på samma. gång yppigaste och osun-
daste trakter. Och. så gå vi äter ombord för att
nå målet för var resa.

där den världsberömda upptäckts-

 

resanden Stanley passerade efter sin forskning efter Emin Pascha, och som hea

 

den civiliserade väriden följde med oerhörd uppmärksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

låd

puvret.

Skrattpiller.

 

 

Hans får av en okynnig pojke klådpulver svärmodern befria honom till sist fràn klådan
på halsen och företager sig under pulvrets in- genom att giva honom ett.,grundlig kok stryk.

verkan de vansinnigast saker.

Hustrun och Han kysser 1av tacksamhet .sin - svärmor.

.vvvvvvw
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: Irsta plats 35 öre, ZIdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

50 öre.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 c. m., Sön- och

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Torsdagen den 15 December.

Earl-Mmm, rv.-.4.-B. Falk-z mo.

Reserverad plats
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain